76043abf2ebed2c

نمایه نویسندگان

آ

 • آبیاری، مریم کنترل بیولوژیک قارچ Mycogone perniciosa عامل بیماری حباب‌تر قارچ خوراکی با استفاده از چند گونه مخمر در شرایط آزمایشگاه و گلخانه [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 49-64]
 • آبخو، جواد اثر عصاره‌های شیرین‌بیان، دارچین و ریحان بر کنترل Fusarium graminearum و بیان ژن‌های اصلی دخیل در زیست‌ساخت زیرالنون [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 58-64]
 • آبخو، جواد اثر Bacillus methylotrophicus در کنترل Fusarium oxysporum f.sp. melonis و بیان برخی ژن‌های دفاعی خربزه [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 83-92]
 • آبرون، پوریا یادگیری و دوام حافظة زنبورTrichogramma brassicae )Hym.: Trichogarmmatidae) آلوده به باکتری Wolbachia [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 53-63]
 • آقاجانزاده، سیروس بررسی کارآیی جدایه‌های مختلف قارچLecanicillium muscarium علیه بالشک مرکبات Pulvinaria aurantii [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 257-260]
 • آوخ کیسمی، مهران بهینه‌سازی محیط کشتBG11 به‌منظور افزایش تأثیر ضدقارچی سیانوباکتری Cyanobacterium sp. PGU1 علیه برخی بیمارگرهای قارچی گیاهان [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 49-58]
 • آئینی، میلاد کاربرد ریزوباکترهای پروبیوتیک جهت کنترل زیستی ویروس موزاییک توتون در میزبان گوجه‌فرنگی [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 117-127]

ا

 • ابراهیمی‌فر، جعفر بررسی برخی ویژگی‌های زیستی و تغذیه‌ای زنبور پارازیتویید Eretmocerus delhiensis Mani روی سفیدبالک گلخانه Trialeurodes vaporariorum Westwood [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 193-200]
 • احمدی، علیرضا بررسی قارچ‌های همراه با نماتود سیستی غلات (Heterodera filipjevi) و تأثیر گونه‌های فوزاریوم روی نماتود در شرایط آزمایشگاه [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 1-12]
 • احمدپور، سجاد اثر سوپرپارازیتیسم بر شایستگی تولیدمثلی زنبور (Ooencyrtus fecundus Ferriere & Voegele (Hym., Encyrtidae پارازیتویید تخم سن گندم (Eurygaster integriceps Puton (Hem., Scutelleridae [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 97-105]
 • احمدپور، سجاد گرایش‌های دمایی زنبور OoencyrusfecundusFerriere&Voegele (Hym.: Encyrtidae) پارازیتویید تخم سن‌گندم [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 1-6]
 • احمدزاده، مسعود معرفی استرین جدید UTPF68 Pseudomonas fluorescens به عنوان یکی از باکتری‏های مهم بیوکنترل در ایران [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 49-60]
 • احمدزاده، مسعود طراحی محیط کشت برای تولید نیمه‌صنعتی باکتری Bacillus subtilis UTB96 [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 149-160]
 • احمدزاده، مسعود بررسی ویژگی‌های زیستی باکتریPseudomonas fluorescens UTPF68 و ارزیابی توان بیوکنترلی آن علیه Phytophthora drechsleri عامل بوته‌میری خیار [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 105-116]
 • احمدزاده، مسعود تأثیر احساس برخی الگو‌های مولکولی مرتبط با میکروب شناخته‌شده در افزایش مقاومت گیاه آرابیدوپسیس [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 13-22]
 • احمدزاده، مسعود ردیابی ژن‌های hcnAB و phlD در سودومونادهای فلورسنت با توان مهار زیستیFusarium graminearum و بررسی توانایی آن‌ها در کلنیزاسیون اکتوریزوسفر گندم [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 143-155]
 • احمدزاده، مسعود لیپوپپتیدهای خانوادۀ ایتورین به‌عنوان ترکیب‌های کلیدی در خاصیت آنتاگونیستی باکتری UTB96 Bacillus subtilis علیه Aspergillus flavus [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 79-95]
 • احمدزاده، مسعود Nematicidal effect of cell-free culture filtrates of EPN- symbiotic bacteria on Meloidogyne javanica [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 17-26]
 • احمدزاده، مسعود First isolation of Bdellovibrio sp. from Water and Soil samples in Rafsanjan city [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 107-116]
 • اخگر، عبدالرضا بررسی اثر برخی باکتری‌های پروبیوتیک گیاهی جدا شده از مناطق شور و خشک در کنترل Phytophthora drechsleri عامل بیماری گموز پسته در شرایط آزمایشگاه [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 65-82]
 • اخلاقی، مهدی ارزیابی اثر ضد باکتریایی عصاره‌‌های گیاهی علیه باکتری Erwinia amylovora و نقش آنها در اِلقای مقاومت در گلابی [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 31-47]
 • ادبی فیروزجایی، محمد بررسی امکان کنترل بیماری بلاست مرکبات با استفاده از عصاره بذر گلپر و مخمرهای رورست [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 109-119]
 • ایرانی پور، شهزاد اثر سوپرپارازیتیسم بر شایستگی تولیدمثلی زنبور (Ooencyrtus fecundus Ferriere & Voegele (Hym., Encyrtidae پارازیتویید تخم سن گندم (Eurygaster integriceps Puton (Hem., Scutelleridae [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 97-105]
 • ایرانی پور، شهزاد گرایش‌های دمایی زنبور OoencyrusfecundusFerriere&Voegele (Hym.: Encyrtidae) پارازیتویید تخم سن‌گندم [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 1-6]
 • ایرانی پور، شهزاد پارامترهای زیستی و جدول زندگی بالتوری سبز،Chrysoperla carnea (Neu., Chrysopidae) در تغذیه از طعمه‌های مختلف در شرایط آزمایشگاهی [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 17-30]
 • ایرانی پور، شهزاد اثرات غلظت های زیرکشندگی قارچ بیمارگر حشرات Metarhizium anisopliae روی فراسنجه های تولیدمثلی Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae) [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 129-139]
 • ایرانی پور، شهزاد ترجیح میزبانی و هیپرپارازیتیسم زنبور Hym.; Encyrtidae)) Ooencyrtus fecundus پارازیتویید تخم سن گندم و هیپرپارازیتویید جنس Trissolcus spp. (Hym.; Platygastridae) [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 59-74]
 • ارجمند، مهدی بهینه سازی فرایند تولید جدایه بومی (6R) باکتری Bacillus thuringiensis در فرمانتور آزمایشگاهی [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 165-172]
 • اردلان، ارغوان تأثیر برخی مواد معدنی بر کارامدی بیوکنترلی Bacillus pumilus INR7 علیه Rhizoctonia solani عامل مرگ گیاهچۀ لوبیا [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 187-195]
 • ارزنلو، مهدی ارزیابی توانایی کنترل بیولوژیک مخمر Pichia membranaefaciens در برابر بیمارگرهای پوسیدگی خوشۀ انگور Aspergillus tubingensis و Penicillium crustosum [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 97-110]
 • ایزدی، حمزه اثر آفت¬کش¬های هگزافلومرون و اسپیرودایکلوفن روی واکنش تابعی کفشدوزکHippodamia variegata با تغذیه از تراکم¬های مختلف پسیل معمولی پسته Agonoscena pistaciae [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 1-10]
 • اسدی، قربانعلی ارزیابی کارایی و مطالعه دامنه میزبانی مگس بذرخوار Urophora xanthippe (Dipt.: Tephritidae) برای کنترل بیولوژیک علف هرز تلخه در شهرستان بیرجند [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 269-272]
 • اسمعیل بیگی، مژده اثر کاربرد هم‌زمان قارچ بیمارگر Beauveria bassiana (Ascomycota, Hypocreales) و ارقام مختلف گندم روی شته روسی گندم Diuraphis noxia (Hem.: Aphididae) [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 63-72]
 • اسمعیل زاده بهابادی، صدیقه کاربرد سیلیکون در القای مقاومت سیستمیک علیه بیماری بلایت فوزاریومی خوشة گندم [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 127-137]
 • اصغری، فاطمه برخی ویژگی¬های زیستی کفشدوزک(Goeze) Hippodamia variegata با تغذیه از شته مومی کلم Brevicoryne brassicae L. و تخم بید آرد Ephestia kuehniella Zeller [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 19-27]
 • اعتباریان، حسن رضا کنترل بیولوژیک کپک خاکستری سیب با استفاده از ترکیب چند جدایه مخمر و باکتریBacillus subtillis و القای پاسخ¬های دفاعی [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 141-153]
 • اعتباریان، حسن رضا کنترل بیولوژیک و القای سیستمیک آنزیم¬های پراکسیداز و پلی فنل اکسیداز به¬وسیله قارچ Trichoderma harzianum در گوجه فرنگی آلوده به نماتد javanica Meloidogyne [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 61-72]
 • اعتباریان، حسن رضا کنترل بیولوژیک نماتدMeloidogyne javanica توسط دو عامل آنتاگونیست Pseudomonas fluorescens CHA0, Trichoderm harzianum BI در گیاه گوجه‌فرنگی [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 117-126]
 • اعزازی، رباب بررسی تأثیر اسانس چهار گیاه دارویی و دو گونة Trichoderma در کنترل زیستی قارچ‌های عامل پوسیدگی میوة انگور [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 1-12]
 • اعزازی، رباب فعالیت ضدقارچی عصاره اتانولی بره‌موم علیه چند قارچ بیماریزای پس از برداشت [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 103-107]
 • اعظمی، ذبیح الله تاثیر نانو امولسیون اسانس دارچین در کاهش پوسیدگی های پس از برداشت میوۀ توت فرنگی [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 57-64]
 • اعظمی، ذبیح اله کاربرد قارچ Glomus mosseae و بقایای سبز کلم قمری در کنترل نماتد Meloidogyne javanica روی گوجه‌فرنگی [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 41-51]
 • اعظمی ساردویی، ذبیح الله بررسی پایداری قارچ تریکودرما در خاک‌های مختلف و تاثیر آن بر بهبود رشد گیاه خیار [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 99-108]
 • اعظمی ساردویی، ذبیح الله اثر ورمی‌کمپوست و Glomus versiform بر کنترل قارچ Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici در گیاه گوجه‌فرنگی [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 127-138]
 • اعظمی ساردویی، ذبیح الله بررسی قارچ‌های همراه با نماتود سیستی غلات (Heterodera filipjevi) و تأثیر گونه‌های فوزاریوم روی نماتود در شرایط آزمایشگاه [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 1-12]
 • افشارمنش، حمیده لیپوپپتیدهای خانوادۀ ایتورین به‌عنوان ترکیب‌های کلیدی در خاصیت آنتاگونیستی باکتری UTB96 Bacillus subtilis علیه Aspergillus flavus [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 79-95]
 • اکبرپور، رسول ارزیابی اثر آنتاگونیستی استرپتومایسس های ریزوسفر گندم در بیوکنترل پوسیدگی معمولی ریشه ناشی از Bipolaris sorokiniana [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 113-126]
 • اکبری مقدم، الهام بررسی قابلیت مهارکنندگی تعدادی از سویه‌های Pseudomonas fluorescens روی بیماری بوته‌میری خیار [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 77-88]
 • ال ابراهیم، محمد تقی ارزیابی کارایی و مطالعه دامنه میزبانی مگس بذرخوار Urophora xanthippe (Dipt.: Tephritidae) برای کنترل بیولوژیک علف هرز تلخه در شهرستان بیرجند [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 269-272]
 • ایلخان، لاله امکان کنترل پوسیدگی ریزوکتونیایی ریشه و طوقه کنجد با استفاده از قارچ های تریکودرما و میکوریز آربسکولار [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 137-141]
 • الداغی، مهسا تأثیر نسبت نر به ماده بر میزان زادآوری و باروری کفشدوزک (HippodamiavariegataCol.: Coccinellidae) [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 123-127]
 • اللهیاری، حسین کاربرد همزمان کفشدوزک Hippodamia variegata و پشه شته¬خوار Aphidoletes aphidimyza روی شته جالیز Aphis gossypii [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 87-94]
 • اللهیاری، حسین اثر قارچ بیمارگر حشرات، Beauveria bassiana بر واکنش تابعی و تولید‌مثل زنبور پارازیتویید Aphidius matricariae Haliday (Hym.: Braconidae) [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 43-52]
 • اللهیاری، حسین واکنش تابعی حشرات کامل نر و مادۀ کفشدوزکHippodamiavariegataGoeze(Col.: Coccinellidae) روی شتة سبز هلو [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 65-70]
 • اللهیاری، حسین تأثیر نسبت نر به ماده بر میزان زادآوری و باروری کفشدوزک (HippodamiavariegataCol.: Coccinellidae) [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 123-127]
 • اللهیاری، حسین بررسی برخی ویژگی‌های زیستی و تغذیه‌ای زنبور پارازیتویید Eretmocerus delhiensis Mani روی سفیدبالک گلخانه Trialeurodes vaporariorum Westwood [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 193-200]
 • اللهیاری، حسین واکنش تابعی کنه شکارگر Amblyseius swirskii (Acari: Phytoseiidae) نسبت به تراکم‌های مختلف تریپس غربیگل Frankliniella occidentalis (Thsanoptera: Thripidae) سالم و تیمار شده با قارچ Beauveria bassiana [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 245-255]
 • اللهیاری، حسین مقایسۀ جمعیت‏ نگاری سن شکارگر Nesidiocoris tenuis با تغذیه از تخم ‏های بید آرد Ephestia kuehniella و بید گوجه‏ فرنگی Tuta absoluta [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 17-30]
 • الهی، آرزو اثر ژنوتیپ‌های مختلف گیاه کلزا بر برخی پارامتر‌‌های زیستی زنبور پارازیتویید Diaeretiella rapae (Hymenoptera: Braconodae) [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 155-164]
 • الهیاری، حسین تاثیر ویژگی‏های سطح برگ ارقام گندم بر واکنش تابعی سنک شکارگر [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 73-85]
 • الهیاری، حسین فراسنجه‌های زیستی بالتوری سبز( Chrysoperla carnea (Stephens با تغذیه از پسیل معمولی پستة تیمار‌شده با سه عصارة گیاهی و آفت‌کش آمیتراز [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 151-164]
 • امامی، ساناز اثر کشندگی و زیرکشندگی قارچ Metarhizium anisopliae روی فراسنجه‌های جدول زیستی باروری شته مومی کلم Brevicoryne brassicae در شرایط آزمایشگاهی [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 261-268]
 • امیری، بهنام بررسی میزان تغذیه کفشدوزک Cryptolaemus montrouzieri از تخم‌های بالشتک معمولی و شپشک آردآلود مرکبات و طول دوره لاروی آن [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 141-145]
 • امینی، جهانشیر تاثیر اسانس گیاه سیر، مانکوزب و متالاکسیل- مانکوزب روی سه گونه قارچ فیتوفتورا،عوامل بوته میری گیاهان [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 47-56]
 • امینی، جهانشیر کنترل زیستی بیماری کپک خاکستری در سه رقم توت‌فرنگی با استفاده از استرین‌های Bacillus [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 13-23]
 • امینی، جهانشیر Biocontrol potential of endophytic Penicillium spp. against strawberry anthracnose [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 47-58]
 • امینی، فرخنده کارایی باکتریهای اندوفیت خیار در کنترل نماتد Meloidogyne javanica در شرایط آزمایشگاه و گلخانه [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 83-92]
 • امین املشی، مسعود بررسی ویژگی‌های ظاهری درختان میزبان در فعالیت شکارگری دارکوب Dendrocopos syriacus (Hemprich & Ehrenberg) روی پروانه زنبور مانند گالزای صنوبر (Rott.) Paranthrene tabaniformis [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 51-57]
 • امینیان، حشمت الله بررسی کنترل بیولوژیک بیماری آتشک گلابی با عامل Erwinia amylovora با استفاده از برخی باکتری‌های آنتاگونیست [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 39-47]
 • اولیاء، مجید Nematicidal effect of cell-free culture filtrates of EPN- symbiotic bacteria on Meloidogyne javanica [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 17-26]

ب

 • بیات، فرشته مطالعه فنوتیپی و ژنوتیپی Pseudomonas fluorescens جدایه PGU0 و ارزیابی توانایی بیوکنترلی آن علیه Rhizoctonia solani عامل مرگ گیاهچه لوبیا [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 37-46]
 • بیات، فرشته توانایی بیوکنترل سویه‌های Pseudomonas fluorescens مولد 2و4-دی استیل فلوروگلوسینول و سیانید‌هیدروژن علیه پژمردگی فوزاریومی گوجه‌فرنگی [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 235-246]
 • باقری متین، شهلا بررسی جذابیت گیاهان گلدار برای حشرات شکارگر سیرفید (Dip., Syrphidae) در برخی کشت‌بوم‌های زراعی و باغی استان کرمانشاه [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 1-15]
 • بیدقی، محمد شناسایی عوامل قارچی مولد لکه‌برگی گوجه‌فرنگی و کنترل بیولوژیکی آنها توسط آنتاگونیست‌های ناحیه ریزوسفر گوجه‌فرنگی در منطقه سیستان [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 23-39]
 • برومند، ناصر بررسی پایداری قارچ تریکودرما در خاک‌های مختلف و تاثیر آن بر بهبود رشد گیاه خیار [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 99-108]
 • بزرگ امیر کلائی، مریم واکنش تابعی حشرات کامل کفشدوزک Oenopia conglobata (L.) نسبت به تراکم‌های مختلف شته Schizaphis graminum (Rondani) [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 147-151]
 • بغدادی، احمد بررسی بیمارگری قارچ‌های Beauveria bassiana و Lecanicillium muscarium در کاربرد هم‌زمان روی Bemisia tabaci (Homoptera: Aleyrodidae) [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 31-40]
 • بی غم، ضرغام تولید دو قارچ‌ بیمارگر حشرات Beauveria bassiana و Metarhizium anisopliae با کشت دو مرحله‌ای بر روی مواد طبیعی [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 103-109]
 • بقائی راوری، ساره بررسی فعالیت آنتاگونیستی جدایه های Bacillus spp. در کنترل بیماری ریشه گرهی گوجه فرنگی [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 17-26]
 • بقائی راوری، ساره کارایی باکتریهای اندوفیت خیار در کنترل نماتد Meloidogyne javanica در شرایط آزمایشگاه و گلخانه [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 83-92]
 • بیگی، فرید بررسی امکان کنترل بیماری بلاست مرکبات با استفاده از عصاره بذر گلپر و مخمرهای رورست [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 109-119]
 • بندانی، علیرضا اثر دماهای مختلف القاکننده دیاپوز بر توانمندی زیستی زنبور پارازیتویید Trichogramma brassicae Bezdenko (Hym: Trichogrammatidae) [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 197-205]
 • بندانی، علیرضا بررسی زهرآگینی و نحوه تندش کنیدی جدایه های مختلف قارچ Beauveria bassiana [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 65-73]
 • بنی عامری، ولی اله بررسی پویایی جمعیت Orius laevigatus روی لوبیاسبز و گل جعفری به عنوان گیاهان حامل در کاشت توت‌فرنگی گلخانه‌ای [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 16-28]
 • بهبودی، کیوان بررسی تأثیر جدایه های تریکودرما در جلوگیری از رشد قارچ Aspergillus flavus و کاهش آفلاتوکسین روی پسته [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 71-79]
 • بهبودی، کیوان تولید و کاربرد Trichoderma harzianum Tr6 در کنترل مرگ گیاهچه ناشی از Phytophthora drechsleri و افزایش رشد در خیار [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 97-104]
 • بهبودی، کیوان تأثیر احساس برخی الگو‌های مولکولی مرتبط با میکروب شناخته‌شده در افزایش مقاومت گیاه آرابیدوپسیس [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 13-22]
 • بهبودی، کیوان ردیابی ژن‌های hcnAB و phlD در سودومونادهای فلورسنت با توان مهار زیستیFusarium graminearum و بررسی توانایی آن‌ها در کلنیزاسیون اکتوریزوسفر گندم [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 143-155]
 • بهبودی، کیوان تأثیر باکتری‎های بازدارنده سیستم حدنصاب احساس بر بیماریزایی Pectobacterium carotovorum عامل پوسیدگی نرم سیب‎زمینی [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 151-162]
 • بهبودی، کیوان بررسی دخالت در تنظیم ژنی وابسته به حدنصاب احساس در Pectobacterium atrosepticum و تغییر فعالیت LuxI و LuxR توسط ریزوباکتری‎های تجزیه‎کننده ان-اسیل‌هموسرین‌لاکتون [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 11-21]
 • بهبودی، کیوان ارزیابی توان استرپتومیست‏های ریزوسفر گوجه‏فرنگی در کنترل قارچ بیمارگر Fusarium oxysporum f.sp. radicis-lycopersici [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 173-185]
 • بهبودی، کیوان کنترل بیولوژیک قارچ Sclerotinia sclerotiorum عامل پوسیدگی سفید خیار توسط اکتینوباکتری های ریزوسفری [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 33-45]
 • بهبودی، کیوان ارزیابی اثر آنتاگونیستی استرپتومایسس های ریزوسفر گندم در بیوکنترل پوسیدگی معمولی ریشه ناشی از Bipolaris sorokiniana [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 113-126]
 • بهنامیان، مهدی فعالیت ضد قارچی اسانس‌ گیاهان دارویی در برابر قارچ Mycogone perniciosa، عامل بیماری حباب تر و اثر آن‌ها بر قارچ دکمه‌ای [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 111-119]
 • بوده، هلگه بی Nematicidal effect of cell-free culture filtrates of EPN- symbiotic bacteria on Meloidogyne javanica [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 17-26]

پ

 • پارکر، بروس واکنش تابعی کنه شکارگر Amblyseius swirskii (Acari: Phytoseiidae) نسبت به تراکم‌های مختلف تریپس غربیگل Frankliniella occidentalis (Thsanoptera: Thripidae) سالم و تیمار شده با قارچ Beauveria bassiana [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 245-255]
 • پنجه که، ناصر اثر قارچ‌ریشه (میکوریز) Glomus mosseae بر بوته‌میری پیتیومی خیار در شرایط تنش شوری [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 139-149]
 • پنجه که، ناصر شناسایی عوامل قارچی مولد لکه‌برگی گوجه‌فرنگی و کنترل بیولوژیکی آنها توسط آنتاگونیست‌های ناحیه ریزوسفر گوجه‌فرنگی در منطقه سیستان [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 23-39]
 • پهلوان یلی، مریم واکنش تابعی حشرات کامل کفشدوزک Oenopia conglobata (L.) نسبت به تراکم‌های مختلف شته Schizaphis graminum (Rondani) [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 147-151]
 • پوربابایی، احمد علی کنترل بیولوژیک قارچ Sclerotinia sclerotiorum عامل پوسیدگی سفید خیار توسط اکتینوباکتری های ریزوسفری [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 33-45]
 • پورجم، ابراهیم کارایی دو گونه از قارچ Pleurotus در کنترل بیولوژیک نماتد مولد گره ریشه Meloidogyne javanica [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 131-139]
 • پولادی، پرنیان کاربرد ریزوباکترهای پروبیوتیک جهت کنترل زیستی ویروس موزاییک توتون در میزبان گوجه‌فرنگی [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 117-127]

ت

 • تاجیک قنبری، محمدعلی بررسی مقاومت رقم‌های تجارتی توت‌فرنگی در برابر Botrytis cinerea و تأثیر کنترلی اسانس رازیانه و قارچ‌کش ایپرودیون- کاربندازیم روی آن [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 25-37]
 • ترابی، سیاوش بررسی اثر باکتری‌های آللوپاتیک Pseudomonas fluorescens و قارچ آنتاگونیست Fusarium spp. در کنترل انگل گل جالیز روی گوجه‌فرنگی [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 109-119]
 • تفرشی، سید خشایار بررسی اسانس گیاه دارویی اسطوخودوس و مرزه علیه قارچ Fusarium solani [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 73-76]
 • تقی نژاد، ابراهیم بهینه‌سازی اثرات ضدقارچی و حشره کشی اسانس آویشن باغی (Thymus vulgaris L.) با استفاده از روش سطح پاسخ (RSM) [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 9-19]
 • تناور، لیلا Bio-fertilizer application: molecular and biochemical changes in infected cucumber with Phytophthora melonis [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 1-15]
 • توحیدی، محمدتقی بررسی جذابیت گیاهان گلدار برای حشرات شکارگر سیرفید (Dip., Syrphidae) در برخی کشت‌بوم‌های زراعی و باغی استان کرمانشاه [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 1-15]

ج

 • جعفری، زهره تأثیر عصاره‌های مختلف گیاه دارویی تشنه‌داری (Scrophularia striata) در کاهش آفلاتوکسین B1 قارچ (Aspergillus flavus) روی مغز پسته [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 201-209]
 • جعفری، صمد تأثیر بیان ژن aiiA بر تحرک و آنزیم‌های بیماری‌زایی باکتری Pectobacterium carotovorum عامل پوسیدگی نرم باکتریایی [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 93-103]
 • جلالی، الهام 1-1 بررسی اثر نانوصفحات گرافن اکسید بر عملکرد آفت‏کش زیستی Bacillus thuringiensis [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 85-92]
 • جلالی، فرناز بررسی کارایی ترکیبات آلی فرّار Trichoderma asperellum در کنترل Botrytis cinerea، عامل کپک خاکستری توت‌فرنگی [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 247-259]
 • جلالی، محمدامین اثر جفت‌گیری و سن افراد ماده بر ویژگی‌های تولیدمثلی Psix saccharicola (Hymenoptera: Scelionidae) پارازیتویید تخم سن‌های‌ سبز پسته [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 75-85]
 • جلیلیان، فرزاد بررسی جذابیت گیاهان گلدار برای حشرات شکارگر سیرفید (Dip., Syrphidae) در برخی کشت‌بوم‌های زراعی و باغی استان کرمانشاه [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 1-15]
 • جمالی، سالار Formulation Development of Some Fluorescent Pseudomonads for Controlling of Meloidogyne incognita on Pistachio [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 37-46]
 • جمالی، صمد بررسی اثر بیوکنترلی مخمرهای آسکومیستی جداسازی شده از منابع طبیعی بر قارچ‌ عامل بیماری کپک خاکستری (Botrytis cinerea) با روش کشت متقابل [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 1-7]
 • جمالی، صمد بررسی اثر آنتاگونیستی قارچ های اندوفیت جداسازی شده از ریشه جو بر بیمارگرهای Pythium aphanidermatum و Gaeumannomyces graminis با روش کشت متقابل [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 153-158]
 • جمالی، فاطمه فعالیت قارچ کشی اسانس چند گیاه دارویی علیه قارچ عامل پژمردگی آوندی گوجه فرنگی [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 27-33]
 • جمالی، فاطمه بررسی ویژگی‌های زیستی باکتریPseudomonas fluorescens UTPF68 و ارزیابی توان بیوکنترلی آن علیه Phytophthora drechsleri عامل بوته‌میری خیار [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 105-116]
 • جمالی، فاطمه مطالعه فنوتیپی و ژنوتیپی Pseudomonas fluorescens جدایه PGU0 و ارزیابی توانایی بیوکنترلی آن علیه Rhizoctonia solani عامل مرگ گیاهچه لوبیا [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 37-46]
 • جمالی، فاطمه بهینه‌سازی محیط کشتBG11 به‌منظور افزایش تأثیر ضدقارچی سیانوباکتری Cyanobacterium sp. PGU1 علیه برخی بیمارگرهای قارچی گیاهان [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 49-58]
 • جمالی، فاطمه توانایی بیوکنترل سویه‌های Pseudomonas fluorescens مولد 2و4-دی استیل فلوروگلوسینول و سیانید‌هیدروژن علیه پژمردگی فوزاریومی گوجه‌فرنگی [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 235-246]
 • جمالی زواره، عبدالحسین اثر بازدارندگی پنج جدایه Trichoderma روی رشد قارچ Fusarium oxysporum f.sp. dianthi در شرایط آزمایشگاهی [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 121-125]
 • جمشیدنیا، ارسلان بررسی برخی ویژگی‌های زیستی و تغذیه‌ای زنبور پارازیتویید Eretmocerus delhiensis Mani روی سفیدبالک گلخانه Trialeurodes vaporariorum Westwood [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 193-200]
 • جوادی، تیمور تاثیر اسانس گیاه سیر، مانکوزب و متالاکسیل- مانکوزب روی سه گونه قارچ فیتوفتورا،عوامل بوته میری گیاهان [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 47-56]
 • جوان نیکخواه، محمد بررسی تأثیر جدایه های تریکودرما در جلوگیری از رشد قارچ Aspergillus flavus و کاهش آفلاتوکسین روی پسته [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 71-79]
 • جوان نیکخواه، محمد ردیابی ژن‌های hcnAB و phlD در سودومونادهای فلورسنت با توان مهار زیستیFusarium graminearum و بررسی توانایی آن‌ها در کلنیزاسیون اکتوریزوسفر گندم [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 143-155]

چ

 • چاره گانی، حبیب اله بررسی اثر ضدباکتریایی اسانس چند گیاه دارویی بر باکتری بیمارگر برنج Xanthomonas oryzae pv. oryzae [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 93-97]
 • چگینی، ساناز بررسی تأثیر جدایه های تریکودرما در جلوگیری از رشد قارچ Aspergillus flavus و کاهش آفلاتوکسین روی پسته [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 71-79]
 • چمنی، اسماعیل مدلسازی و بهینه‌یابی خواص ضدقارچی برخی اسانس‌های گیاهی علیه پوسیدگی نرم (Rhizopus Stolonifer ) با استفاده از روش سطح پاسخ [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 39-49]

ح

 • حاتمی، بیژن تغییرات فصلی زنجرک مو، Arboridia kermanshah، و درصد پارازیتیسم تخم آن روی نه رقم مو در اصفهان [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 105-115]
 • حاتمی، نازنین کاربرد همزمان کفشدوزک Hippodamia variegata و پشه شته¬خوار Aphidoletes aphidimyza روی شته جالیز Aphis gossypii [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 87-94]
 • حاج رحمت اللهی، فاطمه ترجیح میزبانی و تأثیر دما بر واکنش تابعی زنبور (Hym.: Aphidiidae) Aphidius matricariae روی شتۀ معمولی گندم [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 65-72]
 • حجت جلالی، علی اکبر تاثیر چندین جدایه قارچ هم‌ستیز در مهار زیستی نماتود مولد زخم ریشه‌ی چای (Pratylenchus loosi) [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 21-32]
 • حیدری، رامین کارایی دو گونه از قارچ Pleurotus در کنترل بیولوژیک نماتد مولد گره ریشه Meloidogyne javanica [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 131-139]
 • حیدریان دهکردی، مرجان واکنش تابعی کنه شکارگر Amblyseius swirskii (Acari: Phytoseiidae) نسبت به تراکم‌های مختلف تریپس غربیگل Frankliniella occidentalis (Thsanoptera: Thripidae) سالم و تیمار شده با قارچ Beauveria bassiana [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 245-255]
 • حیدری تاج آبادی، فرشته First isolation of Bdellovibrio sp. from Water and Soil samples in Rafsanjan city [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 107-116]
 • حسینی، حلیه اثر قارچ‌ریشه (میکوریز) Glomus mosseae بر بوته‌میری پیتیومی خیار در شرایط تنش شوری [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 139-149]
 • حسینی، مجتبی تاثیر ویژگی‏های سطح برگ ارقام گندم بر واکنش تابعی سنک شکارگر [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 73-85]
 • حسینی، مجتبی کاربرد همزمان کفشدوزک Hippodamia variegata و پشه شته¬خوار Aphidoletes aphidimyza روی شته جالیز Aphis gossypii [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 87-94]
 • حسینی، مجتبی بررسی تأثیر نماتود بیمارگر حشرات Heterorhabditis bacteriophora Poinar, 1975 روی جمعیت بومی گوشخیزک معمولی Forficula auricularia L. [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 35-41]
 • حسینی، مجتبی برهم‌کنش بین سطوح مختلف کوددهی نیتروژن در گیاه کلزا با شتة ‌خردل (Lipaphis erysimi Kalt.) و پشة شکارگر (Aphidoletes aphidimyza Rondani) [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 1-12]
 • حسینی، مجید بررسی اثر باکتری‌های آللوپاتیک Pseudomonas fluorescens و قارچ آنتاگونیست Fusarium spp. در کنترل انگل گل جالیز روی گوجه‌فرنگی [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 109-119]
 • حسن پور، مهدی پارامترهای زیستی و جدول زندگی بالتوری سبز،Chrysoperla carnea (Neu., Chrysopidae) در تغذیه از طعمه‌های مختلف در شرایط آزمایشگاهی [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 17-30]
 • حسن پور، مهدی ترجیح و کارایی سن شکارگر Orius niger Wolff بر هفت ژنوتیپ سیب‌زمینی آلوده به Thrips tabaci Lindeman [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 89-97]
 • حسن پور، مهدی مطالعه‌ی برخی ویژگی‌های رفتاری پشه‌ی شکارگر Aphidoletes aphidimyza Rondani روی شته‌ی جالیز، Aphis gossypii Glover در شرایط آزمایشگاهی [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 47-57]
 • حسین پور، ابوطالب مقایسه به‌کارگیری روش‎های کنترل زراعی، بیولوژیکی و شیمیایی آفات، بیماری‎ها و علف‌های هرز برنج (با تحلیل ویژگی‌های اقتصادی و زراعی شالیکاران استان مازندران) [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 81-95]
 • حسن خانی، خاطره واکنش تابعی حشرات کامل نر و مادۀ کفشدوزکHippodamiavariegataGoeze(Col.: Coccinellidae) روی شتة سبز هلو [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 65-70]
 • حسنی کاخکی، مهناز بررسی تأثیر نماتود بیمارگر حشرات Heterorhabditis bacteriophora Poinar, 1975 روی جمعیت بومی گوشخیزک معمولی Forficula auricularia L. [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 35-41]
 • حقانی، مصطفی اثرات سطوح غذایی بر رفتار میزبان‎یابی مگس Pales murina Mes. ، پارازیتویید شب‌پرۀ‌ برگ‎خوار دو نواری Streblote siva (Lefebvre) [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 233-243]

خ

 • خاتمی دوست، زینب Formulation Development of Some Fluorescent Pseudomonads for Controlling of Meloidogyne incognita on Pistachio [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 37-46]
 • خجسته، معین قابلیت بیوکنترلی برخی اسانس‌های گیاهی بر رشد Botrytis cinerea، عامل کپک خاکستری سیب [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 77-86]
 • خداییان چگنی، فرامرز طراحی محیط کشت برای تولید نیمه‌صنعتی باکتری Bacillus subtilis UTB96 [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 149-160]
 • خداکرمیان، غلام برهمکنش باکتری های گره زای ریشه و قارچ Fusarium solani عامل بیماری پوسیدگی ریشه باقلا [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 1-8]
 • خدایگان، پژمان مقایسة اثر محیط‌های کشت آلی روی میزان جمعیت تیپ وحشی و تیپ جهش‌یافتة باکتری بیوکنترل Pseudomonas fluorescens VUPf5 [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 139-150]
 • خدایگان، پژمان بررسی قابلیت مهارکنندگی تعدادی از سویه‌های Pseudomonas fluorescens روی بیماری بوته‌میری خیار [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 77-88]
 • خدایگان، پژمان بررسی امکان کنترل بیماری بلاست مرکبات با استفاده از عصاره بذر گلپر و مخمرهای رورست [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 109-119]
 • خدایگان، پژمان بررسی اثر برخی باکتری‌های پروبیوتیک گیاهی جدا شده از مناطق شور و خشک در کنترل Phytophthora drechsleri عامل بیماری گموز پسته در شرایط آزمایشگاه [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 65-82]
 • خدایگان، پژمان First isolation of Bdellovibrio sp. from Water and Soil samples in Rafsanjan city [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 107-116]
 • خرازی پاکدل، عزیز اثر چند پودر وتابل تهیه¬شده از بلاستوسپور قارچBeauveria bassiana (Asc., Cordycipitaceae) روی تریپس پیاز، Thrips tabaci (Thys.: Thripidae) در شرایط آزمایشگاهی [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 29-37]
 • خرازی پاکدل، عزیز اثر قارچ بیمارگر حشرات، Beauveria bassiana بر واکنش تابعی و تولید‌مثل زنبور پارازیتویید Aphidius matricariae Haliday (Hym.: Braconidae) [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 43-52]
 • خرم نژاد، آیدا مقایسة قدرت بیمارگری چند جدایه از باکتری Bacillus thuringiensis به‌دست‌آمده از زیستگاه‌ها و میزبان‌های متفاوت روی بید کلم، Plutella xylostella (Lep.:Plutellidae) [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 167-172]
 • خسروی، مهسا تأثیر Metarhizium anisopliae و Trichoderma harzianum بر کنترل نماتد ریشه گرهی گوجه‌فرنگی، Meloidogyne javanica [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 67-76]
 • خضری، مریم مطالعة تأثیر برخی شرایط محیطی و تغذیه‌ای بر تولید بیوفیلم استرین‌های باکتری پروبیوتیک Bacillus subtilis [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 157-165]
 • خضری، مریم تأثیر بیوفیلم تولید شده توسط ریزوباکتری‌های پروبیوتیک گیاهی بر کلنیزاسیون ریشه و رشد گیاه گندم [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 93-102]
 • خضری، مریم ارزیابی اثر بیوپرایمینگ بذر بر کنترل زیستی بیماری لکه برگی گوجه فرنگی و فاکتورهای رشدی گیاه [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 1-16]
 • خطیب، اقدس ارزیابی تأثیر تیمار بذر با جدایه‌های مختلف تجاری و بومی Trichoderma harzianum در کنترل پژمردگی فوزاریومی خربزه [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 165-172]
 • خلیل طهماسبی، بهروز ارزیابی کارایی و مطالعه دامنه میزبانی مگس بذرخوار Urophora xanthippe (Dipt.: Tephritidae) برای کنترل بیولوژیک علف هرز تلخه در شهرستان بیرجند [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 269-272]
 • خندان میرکوهی، عزیزاله قابلیت بیوکنترلی برخی اسانس‌های گیاهی بر رشد Botrytis cinerea، عامل کپک خاکستری سیب [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 77-86]
 • خواجه علی، جهانگیر تغییرات فصلی زنجرک مو، Arboridia kermanshah، و درصد پارازیتیسم تخم آن روی نه رقم مو در اصفهان [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 105-115]

د

 • داوری، مهدی بررسی تأثیر اسانس چهار گیاه دارویی و دو گونة Trichoderma در کنترل زیستی قارچ‌های عامل پوسیدگی میوة انگور [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 1-12]
 • داوری، مهدی فعالیت ضد قارچی اسانس‌ گیاهان دارویی در برابر قارچ Mycogone perniciosa، عامل بیماری حباب تر و اثر آن‌ها بر قارچ دکمه‌ای [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 111-119]
 • داوری، مهدی بهینه‌سازی اثرات ضدقارچی و حشره کشی اسانس آویشن باغی (Thymus vulgaris L.) با استفاده از روش سطح پاسخ (RSM) [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 9-19]
 • داوری، مهدی فعالیت ضدقارچی عصاره اتانولی بره‌موم علیه چند قارچ بیماریزای پس از برداشت [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 103-107]
 • داوری، مهدی مدلسازی و بهینه‌یابی خواص ضدقارچی برخی اسانس‌های گیاهی علیه پوسیدگی نرم (Rhizopus Stolonifer ) با استفاده از روش سطح پاسخ [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 39-49]
 • درخشان، احمد ارزیابی تأثیر تیمار بذر با جدایه‌های مختلف تجاری و بومی Trichoderma harzianum در کنترل پژمردگی فوزاریومی خربزه [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 165-172]
 • درویش نیا، مصطفی بررسی اثر سویه‌های باکتری Enterococcus faecium شیره بلوط ایرانی در کنترل زیستی بیمارگر‌های گیاهی [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 87-99]
 • دژستان، سارا فعالیت ضد قارچی اسانس‌ گیاهان دارویی در برابر قارچ Mycogone perniciosa، عامل بیماری حباب تر و اثر آن‌ها بر قارچ دکمه‌ای [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 111-119]
 • دلخواه، ژیلا تولید و کاربرد Trichoderma harzianum Tr6 در کنترل مرگ گیاهچه ناشی از Phytophthora drechsleri و افزایش رشد در خیار [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 97-104]
 • دهمرده، ابراهیم اثر عصاره‌های شیرین‌بیان، دارچین و ریحان بر کنترل Fusarium graminearum و بیان ژن‌های اصلی دخیل در زیست‌ساخت زیرالنون [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 58-64]

ر

 • راحت خواه، زهرا بررسی تغییرپذیری یاخته‌های خونی و فعالیت فنل‌اکسیداز لارو پروانۀ موم‌خوار بزرگ تیمارشده با دو گونة نماتود Heterorhabditis bacteriophora و Steinernema feltiae [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 39-47]
 • راشکی، مریم اثر قارچ بیمارگر حشرات، Beauveria bassiana بر واکنش تابعی و تولید‌مثل زنبور پارازیتویید Aphidius matricariae Haliday (Hym.: Braconidae) [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 43-52]
 • راشکی، مریم ترجیح میزبانی و تأثیر دما بر واکنش تابعی زنبور (Hym.: Aphidiidae) Aphidius matricariae روی شتۀ معمولی گندم [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 65-72]
 • راشکی، مریم اثر کاربرد هم‌زمان قارچ بیمارگر Beauveria bassiana (Ascomycota, Hypocreales) و ارقام مختلف گندم روی شته روسی گندم Diuraphis noxia (Hem.: Aphididae) [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 63-72]
 • راشکی، مریم اثر ژنوتیپ‌های مختلف گیاه کلزا بر برخی پارامتر‌‌های زیستی زنبور پارازیتویید Diaeretiella rapae (Hymenoptera: Braconodae) [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 155-164]
 • رجالی، فرهاد اثرات قارچ میکوریز ( Glomus mosseae و(G. intraradices بر نماتود ریشه¬گرهی (Meloidogyne javanica) روی گوجه¬فرنگی [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 121-129]
 • رحیم زاده بهزادی، حمید امکان کنترل پوسیدگی ریزوکتونیایی ریشه و طوقه کنجد با استفاده از قارچ های تریکودرما و میکوریز آربسکولار [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 137-141]
 • رحیمی کلده، سمیه اثر دماهای مختلف القاکننده دیاپوز بر توانمندی زیستی زنبور پارازیتویید Trichogramma brassicae Bezdenko (Hym: Trichogrammatidae) [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 197-205]
 • رزاقی، فاطمه مقایسه به‌کارگیری روش‎های کنترل زراعی، بیولوژیکی و شیمیایی آفات، بیماری‎ها و علف‌های هرز برنج (با تحلیل ویژگی‌های اقتصادی و زراعی شالیکاران استان مازندران) [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 81-95]
 • رزاقی بورخانی، فاطمه بررسی عوامل تبیین کننده پذیرش کنترل بیولوژیکی آفات برنج در میان شالیکاران شهرستان ساری [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 95-107]
 • رزمجو، جبرائیل مطالعه‌ی برخی ویژگی‌های رفتاری پشه‌ی شکارگر Aphidoletes aphidimyza Rondani روی شته‌ی جالیز، Aphis gossypii Glover در شرایط آزمایشگاهی [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 47-57]
 • رضایی، راضیه شناسایی عوامل قارچی مولد لکه‌برگی گوجه‌فرنگی و کنترل بیولوژیکی آنها توسط آنتاگونیست‌های ناحیه ریزوسفر گوجه‌فرنگی در منطقه سیستان [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 23-39]
 • رضائی، رسول بررسی اثر ضدباکتریایی اسانس چند گیاه دارویی بر باکتری بیمارگر برنج Xanthomonas oryzae pv. oryzae [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 93-97]
 • رضوی، سیداسماعیل پیامدهای کاربرد گونه‌های قارچ تریکودرما بر رشد گیاه دارویی ریحان (Ocimum basilicum L.) و اثر آن بر پاسخ‌های دفاعی گیاه علیه Rhizoctonia solani [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 27-38]
 • رضوانفر، احمد بررسی عوامل تبیین کننده پذیرش کنترل بیولوژیکی آفات برنج در میان شالیکاران شهرستان ساری [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 95-107]
 • رضوانفر، احمد مقایسه به‌کارگیری روش‎های کنترل زراعی، بیولوژیکی و شیمیایی آفات، بیماری‎ها و علف‌های هرز برنج (با تحلیل ویژگی‌های اقتصادی و زراعی شالیکاران استان مازندران) [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 81-95]
 • رضوان نژاد، الهام اثر قارچ بیمارگر حشرات، Beauveria bassiana بر واکنش تابعی و تولید‌مثل زنبور پارازیتویید Aphidius matricariae Haliday (Hym.: Braconidae) [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 43-52]
 • رفیعی دستجردی، هوشنگ Biological effects of two eco-friendly novel formulations of a pyrethroid insecticide lambda-cyhalothrin on the parasitoid wasp Trissolcus grandis (Thomson) [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 85-93]
 • رمضانی، ایمان کارایی و نرخ مصرف کفشدوزک Hippodamia variegata (Goez) با تغذیه از شته سبز انار Aphis punicae در شرایط آزمایشگاهی [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 177-191]
 • رمضانی مقدم، مریم بررسی فعالیت آنتاگونیستی جدایه های Bacillus spp. در کنترل بیماری ریشه گرهی گوجه فرنگی [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 17-26]
 • رنجبر اقدم، حسین کنترل بیولوژیک کرم سیب با استفاده از زنبور پارازیتوئید Trichogramma embryophagum بر مبنای مدل پیش‌آگاهی ساعت ـ درجه [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 87-96]
 • رنجبر اقدم، حسین تأثیر دما روی تداخل متقابل کفشدوزک شکارگر Cryptolaemus montrouzieri با تغذیه از شپشک آردآلود مرکبات Planococcus citri [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 59-66]
 • رنجبر چهار برج، سعیده ارزیابی توانایی کنترل بیولوژیک مخمر Pichia membranaefaciens در برابر بیمارگرهای پوسیدگی خوشۀ انگور Aspergillus tubingensis و Penicillium crustosum [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 97-110]
 • رهنما، کامران الگوی بیان آنزیم‌های مؤثر در کنترل زیستی به‌وسیله برخی جدایه‌های وحشی و جهش‌یافته قارچ Trichoderma viride [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 139-153]
 • روحانی، حمید بررسی فعالیت آنتاگونیستی جدایه های Bacillus spp. در کنترل بیماری ریشه گرهی گوجه فرنگی [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 17-26]
 • روحانی، حمید تأثیر چهار استرین پروبیوتیک Pseudomonas spp. و Bacillus spp. در افزایش فاکتورهای رشدی و کاهش شاخص‌های بیماری در دو رقم پسته در حضور نماتد ریشه‌گرهی (Meloidogyne incognita) [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 223-234]
 • روستایی، علی بررسی کنترل بیولوژیک بیماری آتشک گلابی با عامل Erwinia amylovora با استفاده از برخی باکتری‌های آنتاگونیست [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 39-47]

ز

 • زارع، محمد جواد بررسی اسانس گیاه دارویی اسطوخودوس و مرزه علیه قارچ Fusarium solani [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 73-76]
 • زاهد، محمد جواد ارزیابی توان استرپتومیست‏های ریزوسفر گوجه‏فرنگی در کنترل قارچ بیمارگر Fusarium oxysporum f.sp. radicis-lycopersici [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 173-185]
 • زاهد، محمد جواد کنترل بیولوژیک قارچ Sclerotinia sclerotiorum عامل پوسیدگی سفید خیار توسط اکتینوباکتری های ریزوسفری [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 33-45]
 • زاهدی گلپایگانی، آزاده Within plant migration as an alternative counter-measuring avoidance behavior in Zetzellia mali (Ewing) (Acari: Stigmaeidae) [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 27-35]
 • زبیتز، کلوس اثر گیاه پوششی گل عسل بر کارایی زنبور Trichogramma cacoeciae [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 101-114]
 • زرگر، دریا Biocontrol potential of endophytic Penicillium spp. against strawberry anthracnose [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 47-58]
 • زمانی، عباسعلی اثرات سطوح غذایی بر رفتار میزبان‎یابی مگس Pales murina Mes. ، پارازیتویید شب‌پرۀ‌ برگ‎خوار دو نواری Streblote siva (Lefebvre) [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 233-243]
 • زمانی، غلام رضا ارزیابی کارایی و مطالعه دامنه میزبانی مگس بذرخوار Urophora xanthippe (Dipt.: Tephritidae) برای کنترل بیولوژیک علف هرز تلخه در شهرستان بیرجند [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 269-272]
 • زین الدینی ریسه، اعظم تأثیر چهار استرین پروبیوتیک Pseudomonas spp. و Bacillus spp. در افزایش فاکتورهای رشدی و کاهش شاخص‌های بیماری در دو رقم پسته در حضور نماتد ریشه‌گرهی (Meloidogyne incognita) [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 223-234]
 • زنگویی، اسماعیل کنترل بیولوژیک کپک خاکستری سیب با استفاده از ترکیب چند جدایه مخمر و باکتریBacillus subtillis و القای پاسخ¬های دفاعی [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 141-153]

س

 • سالاری، الهام بیمارگری جدایه‌ای بومی از نماتود‌های مرتبط با حشرات، Acrobeloides maximus، علیه لارو‌های کرم خراط،Zeuzera pyrina ، در شرایط آزمایشگاه [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 221-232]
 • سالاری، محمد اثرات قارچ میکوریز ( Glomus mosseae و(G. intraradices بر نماتود ریشه¬گرهی (Meloidogyne javanica) روی گوجه¬فرنگی [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 121-129]
 • سالاری، هومن بررسی کارایی ترکیبات آلی فرّار Trichoderma asperellum در کنترل Botrytis cinerea، عامل کپک خاکستری توت‌فرنگی [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 247-259]
 • سالک معراجی، هادی بررسی اسانس گیاه دارویی اسطوخودوس و مرزه علیه قارچ Fusarium solani [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 73-76]
 • سالک نقدی، روح اله بررسی اسانس گیاه دارویی اسطوخودوس و مرزه علیه قارچ Fusarium solani [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 73-76]
 • سبحانی، مریم تغییرات فصلی جمعیت کفشدوزک Hippodamia variegata و میزان پارازیتیسم آن به¬وسیله¬ی زنبور Dinocampus coccinellae در مزارع یونجه همدان [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 11-18]
 • سبحانی پور، عادله تأثیر باکتری‎های بازدارنده سیستم حدنصاب احساس بر بیماریزایی Pectobacterium carotovorum عامل پوسیدگی نرم سیب‎زمینی [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 151-162]
 • سبحانی پور، عادله بررسی دخالت در تنظیم ژنی وابسته به حدنصاب احساس در Pectobacterium atrosepticum و تغییر فعالیت LuxI و LuxR توسط ریزوباکتری‎های تجزیه‎کننده ان-اسیل‌هموسرین‌لاکتون [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 11-21]
 • سجادی، سید افشین بررسی اثرات ضد قارچی عصاره های گیاهی نعناع گربه‌ای، توتون و آویشن کوهی بر روی قارچ‌های بیماری‌زای توتون [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 41-52]
 • سیدطالبی، فرزانه سادات بررسی زهرآگینی و نحوه تندش کنیدی جدایه های مختلف قارچ Beauveria bassiana [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 65-73]
 • سیدین، فاطمه سادات Nematicidal effect of cell-free culture filtrates of EPN- symbiotic bacteria on Meloidogyne javanica [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 17-26]
 • سراجی، علی تاثیر چندین جدایه قارچ هم‌ستیز در مهار زیستی نماتود مولد زخم ریشه‌ی چای (Pratylenchus loosi) [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 21-32]
 • سراج‌زاده، نگار برهمکنش باکتری های گره زای ریشه و قارچ Fusarium solani عامل بیماری پوسیدگی ریشه باقلا [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 1-8]
 • سیفی، سونیا بررسی مورفولوژی و ترجیح میزبانی سوسک برگ‌خوار پیچک صحرایی Hypocassida subferruginea (Col., Chrysomelidae) در استان کردستان [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 53-62]
 • سلیمانی، صفورا الگوی پراکنش فضایی جمعیت شته نخود، Acyrthosiphon pisum و کفشدوزک‌های شکارگر Hippodamia variegata وCoccinella septempunctata در مزارع یونجة استان همدان [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 139-148]
 • سلیمانی‌پری، محمدجواد برهمکنش باکتری های گره زای ریشه و قارچ Fusarium solani عامل بیماری پوسیدگی ریشه باقلا [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 1-8]
 • سلیمان نژادیان، ابراهیم مدل‌های همه‌گیرشناسی Beauveria bassiana (Balasamo)Vuillemin در جمعیت شپشه دندانه‌دار (Linneaus) Oryzaephilus surinamensis در شرایط تغذیه از خرما [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 207-220]
 • سمیع، محمدامین اثر آفت¬کش¬های هگزافلومرون و اسپیرودایکلوفن روی واکنش تابعی کفشدوزکHippodamia variegata با تغذیه از تراکم¬های مختلف پسیل معمولی پسته Agonoscena pistaciae [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 1-10]
 • سمیع، محمدامین برخی ویژگی¬های زیستی کفشدوزک(Goeze) Hippodamia variegata با تغذیه از شته مومی کلم Brevicoryne brassicae L. و تخم بید آرد Ephestia kuehniella Zeller [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 19-27]
 • سمیع، محمد امین کارایی و شکارگری کفشدوزک Oenopia conglobata contaminata (Menetries) با تغذیه از شتة سبز هلو Myzus persicae (Sulzer) در شرایط آزمایشگاهی [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 53-65]
 • سمیع، محمد امین فراسنجه‌های زیستی بالتوری سبز( Chrysoperla carnea (Stephens با تغذیه از پسیل معمولی پستة تیمار‌شده با سه عصارة گیاهی و آفت‌کش آمیتراز [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 151-164]
 • سمیع، محمد امین کارایی و نرخ مصرف کفشدوزک Hippodamia variegata (Goez) با تغذیه از شته سبز انار Aphis punicae در شرایط آزمایشگاهی [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 177-191]
 • سمیع، محمد امین مطالعه امکان‌سنجی مناطق مناسب رهاسازی کفشدوزک شش نقطه‌ای Menochilus sexmaculatus (Fabricius) با تغذیه از شته سبز انار Aphis punicae Pass. با استفاده از GIS در استان یزد [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 1-10]
 • سهرابی، محبوبه تأثیر دو قارچ میکوریز Glomus mosseae و Glomus intraradices بر بیماری پوسیدگی ریشه نخود‌فرنگی با عامل Fusarium solani f. sp. pisi در شرایط گلخانه‌ای [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 129-137]

ش

 • شاپیرو، مارتین یادگیری و دوام حافظة زنبورTrichogramma brassicae )Hym.: Trichogarmmatidae) آلوده به باکتری Wolbachia [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 53-63]
 • شادمانی، لیلا بررسی اثر آنتاگونیستی قارچ های اندوفیت جداسازی شده از ریشه جو بر بیمارگرهای Pythium aphanidermatum و Gaeumannomyces graminis با روش کشت متقابل [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 153-158]
 • شتاب بوشهری، مهدی بررسی قارچ‌های همراه با نماتود سیستی غلات (Heterodera filipjevi) و تأثیر گونه‌های فوزاریوم روی نماتود در شرایط آزمایشگاه [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 1-12]
 • شیخی گرجان، عزیز بررسی پویایی جمعیت Orius laevigatus روی لوبیاسبز و گل جعفری به عنوان گیاهان حامل در کاشت توت‌فرنگی گلخانه‌ای [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 16-28]
 • شیرزاد، اکبر ارزیابی میزان مهار زیستی Rhizoctonia solani در گیاه پنبه با جدایه‌های Pseudomonas fluorescens [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 23-36]
 • شیرزاد، اکبر ارزیابی توانایی کنترل بیولوژیک مخمر Pichia membranaefaciens در برابر بیمارگرهای پوسیدگی خوشۀ انگور Aspergillus tubingensis و Penicillium crustosum [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 97-110]
 • شیرزاد، اکبر غربال ریزوباکترهای تشکیل دهنده بیوفیلم گیاهان زراعی برای کنترل بیولوژیک Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum، عامل پوسیدگی نرم سیب‌زمینی [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 75-84]
 • شیرزاد، اکبر The Impact of Biofilm Forming Rhizobacteria on Rhizoctonia solani Damping-off of Tomato Running title: The Impact of biofilm forming rhizobacteria on Rhizoctonia solani [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 95-106]
 • شریفی، روح اله تأثیر برخی مواد معدنی بر کارامدی بیوکنترلی Bacillus pumilus INR7 علیه Rhizoctonia solani عامل مرگ گیاهچۀ لوبیا [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 187-195]
 • شریفی، روح اله افزایش تولید زیست توده و بهبود کارایی بیوکنترلی سویه Bacillus pumilus INR7 با تغییر منابع کربن محیط کشت [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 127-136]
 • شیروانی، اصغر اثر قارچ بیمارگر حشرات، Beauveria bassiana بر واکنش تابعی و تولید‌مثل زنبور پارازیتویید Aphidius matricariae Haliday (Hym.: Braconidae) [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 43-52]
 • شیروانی، اصغر ترجیح میزبانی و تأثیر دما بر واکنش تابعی زنبور (Hym.: Aphidiidae) Aphidius matricariae روی شتۀ معمولی گندم [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 65-72]
 • شیروانی، اصغر اثر ژنوتیپ‌های مختلف گیاه کلزا بر برخی پارامتر‌‌های زیستی زنبور پارازیتویید Diaeretiella rapae (Hymenoptera: Braconodae) [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 155-164]
 • شعبانی، بهرخ بررسی اثر ضدباکتریایی اسانس چند گیاه دارویی بر باکتری بیمارگر برنج Xanthomonas oryzae pv. oryzae [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 93-97]
 • شعبانعلی فمی، حسین بررسی عوامل تبیین کننده پذیرش کنترل بیولوژیکی آفات برنج در میان شالیکاران شهرستان ساری [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 95-107]
 • شعبانعلی فمی، حسین مقایسه به‌کارگیری روش‎های کنترل زراعی، بیولوژیکی و شیمیایی آفات، بیماری‎ها و علف‌های هرز برنج (با تحلیل ویژگی‌های اقتصادی و زراعی شالیکاران استان مازندران) [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 81-95]
 • شکوهی، ابراهیم مطالعه نماتود‌های بیمارگر حشرات خانواده Heterorhabditidae و Steinernematidae در خراسان شمالی [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 107-121]
 • شمس، مهسا بررسی خصوصیات ضد‌میکروبی برخی سویه‌های Streptomyces دریایی بر علیه سه بیمارگر گیاهی [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 73-82]
 • شمسی، هادی بررسی اثر برخی باکتری‌های پروبیوتیک گیاهی جدا شده از مناطق شور و خشک در کنترل Phytophthora drechsleri عامل بیماری گموز پسته در شرایط آزمایشگاه [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 65-82]
 • شهبازی، حدیث ردیابی ژن‌های hcnAB و phlD در سودومونادهای فلورسنت با توان مهار زیستیFusarium graminearum و بررسی توانایی آن‌ها در کلنیزاسیون اکتوریزوسفر گندم [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 143-155]
 • شهبازی، سمیرا الگوی بیان آنزیم‌های مؤثر در کنترل زیستی به‌وسیله برخی جدایه‌های وحشی و جهش‌یافته قارچ Trichoderma viride [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 139-153]
 • شهنواز، بهار بررسی خصوصیات ضد‌میکروبی برخی سویه‌های Streptomyces دریایی بر علیه سه بیمارگر گیاهی [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 73-82]
 • شوکتی آمقانی، محمد بررسی عوامل تبیین کننده پذیرش کنترل بیولوژیکی آفات برنج در میان شالیکاران شهرستان ساری [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 95-107]

ص

 • صابری، روح اله بررسی اثر برخی باکتری‌های پروبیوتیک گیاهی جدا شده از مناطق شور و خشک در کنترل Phytophthora drechsleri عامل بیماری گموز پسته در شرایط آزمایشگاه [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 65-82]
 • صابری، روح اله Formulation Development of Some Fluorescent Pseudomonads for Controlling of Meloidogyne incognita on Pistachio [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 37-46]
 • صابری، فاطمه بهینه سازی فرایند تولید جدایه بومی (6R) باکتری Bacillus thuringiensis در فرمانتور آزمایشگاهی [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 165-172]
 • صابری ریسه، روح الله بررسی قابلیت مهارکنندگی تعدادی از سویه‌های Pseudomonas fluorescens روی بیماری بوته‌میری خیار [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 77-88]
 • صابری ریسه، روح الله بررسی امکان کنترل بیماری بلاست مرکبات با استفاده از عصاره بذر گلپر و مخمرهای رورست [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 109-119]
 • صابری ریسه، روح الله کارایی سویه‌های سودوموناس در تعدیل تنش خشکی روی پارامترهای رشدی و فیزیولوژی ارقام پسته [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 163-176]
 • صابری ریسه، روح اله تأثیر چهار استرین پروبیوتیک Pseudomonas spp. و Bacillus spp. در افزایش فاکتورهای رشدی و کاهش شاخص‌های بیماری در دو رقم پسته در حضور نماتد ریشه‌گرهی (Meloidogyne incognita) [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 223-234]
 • صابری‌ریسه، روح اله مقایسة اثر محیط‌های کشت آلی روی میزان جمعیت تیپ وحشی و تیپ جهش‌یافتة باکتری بیوکنترل Pseudomonas fluorescens VUPf5 [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 139-150]
 • صاحبانی، نوازالله کنترل بیولوژیک کپک خاکستری سیب با استفاده از ترکیب چند جدایه مخمر و باکتریBacillus subtillis و القای پاسخ¬های دفاعی [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 141-153]
 • صاحبانی، نوازالله کنترل بیولوژیک و القای سیستمیک آنزیم¬های پراکسیداز و پلی فنل اکسیداز به¬وسیله قارچ Trichoderma harzianum در گوجه فرنگی آلوده به نماتد javanica Meloidogyne [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 61-72]
 • صاحبانی، نوازاله کنترل بیولوژیک نماتدMeloidogyne javanica توسط دو عامل آنتاگونیست Pseudomonas fluorescens CHA0, Trichoderm harzianum BI در گیاه گوجه‌فرنگی [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 117-126]
 • صادقی، امین بررسی مورفولوژی و ترجیح میزبانی سوسک برگ‌خوار پیچک صحرایی Hypocassida subferruginea (Col., Chrysomelidae) در استان کردستان [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 53-62]
 • صادقی، سید مصطفی تأثیر حضور اردک (Anas platyrhynchos) در شالیزار بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج (L. Oryza sativa) و اثر آن بر انبوهی علف‌های هرز [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 131-141]
 • صادقی نامقی، حسین بیمارگری جدایه‌ای بومی از نماتود‌های مرتبط با حشرات، Acrobeloides maximus، علیه لارو‌های کرم خراط،Zeuzera pyrina ، در شرایط آزمایشگاه [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 221-232]
 • صارمی، حسین بررسی اثر باکتری‌های آللوپاتیک Pseudomonas fluorescens و قارچ آنتاگونیست Fusarium spp. در کنترل انگل گل جالیز روی گوجه‌فرنگی [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 109-119]
 • صالحی، امین بررسی اثر ضدباکتریایی اسانس چند گیاه دارویی بر باکتری بیمارگر برنج Xanthomonas oryzae pv. oryzae [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 93-97]
 • صالحی، منصور بررسی ویژگی‌های ظاهری درختان میزبان در فعالیت شکارگری دارکوب Dendrocopos syriacus (Hemprich & Ehrenberg) روی پروانه زنبور مانند گالزای صنوبر (Rott.) Paranthrene tabaniformis [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 51-57]
 • صالحی جوزانی، غلامرضا بهنیه‌سازی ‌‌فرمولاسیون پودر وتابل برای دو سویه بومی باکتری Bacillus thuringiensis [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 7-15]
 • صالحی جوزانی، غلامرضا First isolation of Bdellovibrio sp. from Water and Soil samples in Rafsanjan city [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 107-116]
 • صالحی کهریز سنگی، هاجر بررسی قارچ‌های همراه با نماتود سیستی غلات (Heterodera filipjevi) و تأثیر گونه‌های فوزاریوم روی نماتود در شرایط آزمایشگاه [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 1-12]
 • صانعی، سیدجواد پیامدهای کاربرد گونه‌های قارچ تریکودرما بر رشد گیاه دارویی ریحان (Ocimum basilicum L.) و اثر آن بر پاسخ‌های دفاعی گیاه علیه Rhizoctonia solani [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 27-38]
 • صباغ، سید کاظم کاربرد سیلیکون در القای مقاومت سیستمیک علیه بیماری بلایت فوزاریومی خوشة گندم [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 127-137]
 • صباغ، سید کاظم تأثیر کود‌های زیستی در مقاومت خیار گلخانه‌ای به بیماری مرگ گیاهچه ناشی از Pythium aphanidermatum و افزایش اجزای عملکرد [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 111-122]
 • صباغ، سید کاظم Bio-fertilizer application: molecular and biochemical changes in infected cucumber with Phytophthora melonis [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 1-15]
 • صبوری، علیرضا Within plant migration as an alternative counter-measuring avoidance behavior in Zetzellia mali (Ewing) (Acari: Stigmaeidae) [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 27-35]
 • صحراگرد، احد تأثیر گیاه میزبان بر کشندگی قارچ Beauveria bassiana روی کنه تارتن دولکه‌ای، Tetranychus urticae و سن شکارگر Orius niger [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 129-138]
 • صداقتی، ابراهیم تأثیر برخی عامل‌های زیست‌بوم شناختی بر همزیستی قارچ‌‌ریشه‌های آربوسکولار با سیب‌زمینی در استان آذربایجان غربی [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 67-78]
 • صداقتی، ابراهیم امکان کنترل پوسیدگی ریزوکتونیایی ریشه و طوقه کنجد با استفاده از قارچ های تریکودرما و میکوریز آربسکولار [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 137-141]
 • صداقتی خروی، ابراهیم اثرات قارچ میکوریز ( Glomus mosseae و(G. intraradices بر نماتود ریشه¬گرهی (Meloidogyne javanica) روی گوجه¬فرنگی [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 121-129]
 • صدروی، مهدی تأثیر Metarhizium anisopliae و Trichoderma harzianum بر کنترل نماتد ریشه گرهی گوجه‌فرنگی، Meloidogyne javanica [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 67-76]
 • صدروی، مهدی کنترل بیولوژیک بیماری سوختگی نخود با جدایه های سه گونۀ Trichoderma [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 123-127]
 • صدیقی، لادن تأثیر دما روی تداخل متقابل کفشدوزک شکارگر Cryptolaemus montrouzieri با تغذیه از شپشک آردآلود مرکبات Planococcus citri [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 59-66]
 • صراف معیری، حمیدرضا اثر گیاه پوششی گل عسل بر کارایی زنبور Trichogramma cacoeciae [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 101-114]
 • صفایی چای کار، صنم تاثیر چندین جدایه قارچ هم‌ستیز در مهار زیستی نماتود مولد زخم ریشه‌ی چای (Pratylenchus loosi) [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 21-32]
 • صفوی، سیدعلی بررسی زهرآگینی و نحوه تندش کنیدی جدایه های مختلف قارچ Beauveria bassiana [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 65-73]
 • صفوی، سید علی اثر کشندگی و زیرکشندگی قارچ Metarhizium anisopliae روی فراسنجه‌های جدول زیستی باروری شته مومی کلم Brevicoryne brassicae در شرایط آزمایشگاهی [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 261-268]
 • صفوی، سید علی اثرات غلظت های زیرکشندگی قارچ بیمارگر حشرات Metarhizium anisopliae روی فراسنجه های تولیدمثلی Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae) [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 129-139]

ض

 • ضیاءالدینی، مهدی اثر جفت‌گیری و سن افراد ماده بر ویژگی‌های تولیدمثلی Psix saccharicola (Hymenoptera: Scelionidae) پارازیتویید تخم سن‌های‌ سبز پسته [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 75-85]
 • ضرابی، مهدی بررسی بیمارگری قارچ‌های Beauveria bassiana و Lecanicillium muscarium در کاربرد هم‌زمان روی Bemisia tabaci (Homoptera: Aleyrodidae) [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 31-40]

ط

 • طالبی، خلیل اثر چند پودر وتابل تهیه¬شده از بلاستوسپور قارچBeauveria bassiana (Asc., Cordycipitaceae) روی تریپس پیاز، Thrips tabaci (Thys.: Thripidae) در شرایط آزمایشگاهی [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 29-37]
 • طاهری، پریسا ارزیابی اثر ضد باکتریایی عصاره‌‌های گیاهی علیه باکتری Erwinia amylovora و نقش آنها در اِلقای مقاومت در گلابی [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 31-47]
 • طاهری، حسین بررسی کارآیی جدایه‌های مختلف قارچLecanicillium muscarium علیه بالشک مرکبات Pulvinaria aurantii [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 257-260]
 • طاهری دهکردی، آیت قابلیت بیوکنترلی برخی اسانس‌های گیاهی بر رشد Botrytis cinerea، عامل کپک خاکستری سیب [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 77-86]
 • طاوسی اجود، فائزه تغییرات فصلی جمعیت کفشدوزک Hippodamia variegata و میزان پارازیتیسم آن به¬وسیله¬ی زنبور Dinocampus coccinellae در مزارع یونجه همدان [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 11-18]
 • طریقی، سعید ارزیابی اثر ضد باکتریایی عصاره‌‌های گیاهی علیه باکتری Erwinia amylovora و نقش آنها در اِلقای مقاومت در گلابی [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 31-47]
 • طلایی، فرزانه اثر تلفیقی Trichoderma virens و Glomus mosseae در کنترل نماتد Meloidogyne javanica در گوجه فرنگی [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 9-16]
 • طلایی حسنلویی، رضا اثر چند پودر وتابل تهیه¬شده از بلاستوسپور قارچBeauveria bassiana (Asc., Cordycipitaceae) روی تریپس پیاز، Thrips tabaci (Thys.: Thripidae) در شرایط آزمایشگاهی [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 29-37]
 • طلایی حسنلویی، رضا تأثیر نسبت نر به ماده بر میزان زادآوری و باروری کفشدوزک (HippodamiavariegataCol.: Coccinellidae) [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 123-127]
 • طلایی حسنلویی، رضا مقایسة قدرت بیمارگری چند جدایه از باکتری Bacillus thuringiensis به‌دست‌آمده از زیستگاه‌ها و میزبان‌های متفاوت روی بید کلم، Plutella xylostella (Lep.:Plutellidae) [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 167-172]
 • طلایی حسنلویی، رضا تأثیر گیاه میزبان بر کشندگی قارچ Beauveria bassiana روی کنه تارتن دولکه‌ای، Tetranychus urticae و سن شکارگر Orius niger [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 129-138]
 • طلایی حسنلویی، رضا تولید دو قارچ‌ بیمارگر حشرات Beauveria bassiana و Metarhizium anisopliae با کشت دو مرحله‌ای بر روی مواد طبیعی [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 103-109]
 • طلایی حسنلویی، رضا واکنش تابعی کنه شکارگر Amblyseius swirskii (Acari: Phytoseiidae) نسبت به تراکم‌های مختلف تریپس غربیگل Frankliniella occidentalis (Thsanoptera: Thripidae) سالم و تیمار شده با قارچ Beauveria bassiana [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 245-255]
 • طلایی حسنلویی، رضا بررسی زهرآگینی و نحوه تندش کنیدی جدایه های مختلف قارچ Beauveria bassiana [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 65-73]
 • طلایی حسنلویی، رضا مقایسۀ جمعیت‏ نگاری سن شکارگر Nesidiocoris tenuis با تغذیه از تخم ‏های بید آرد Ephestia kuehniella و بید گوجه‏ فرنگی Tuta absoluta [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 17-30]
 • طلایی حسنلویی، رضا Nematicidal effect of cell-free culture filtrates of EPN- symbiotic bacteria on Meloidogyne javanica [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 17-26]
 • طهماسبی، محمد مدلسازی و بهینه‌یابی خواص ضدقارچی برخی اسانس‌های گیاهی علیه پوسیدگی نرم (Rhizopus Stolonifer ) با استفاده از روش سطح پاسخ [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 39-49]
 • طورانی، امیرحسین بررسی میزان تغذیه کفشدوزک Cryptolaemus montrouzieri از تخم‌های بالشتک معمولی و شپشک آردآلود مرکبات و طول دوره لاروی آن [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 141-145]

ظ

 • ظفری، دوستمراد بررسی کارایی ترکیبات آلی فرّار Trichoderma asperellum در کنترل Botrytis cinerea، عامل کپک خاکستری توت‌فرنگی [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 247-259]

ع

 • عاشوری، احمد یادگیری و دوام حافظة زنبورTrichogramma brassicae )Hym.: Trichogarmmatidae) آلوده به باکتری Wolbachia [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 53-63]
 • عاشوری، احمد اثر دماهای مختلف القاکننده دیاپوز بر توانمندی زیستی زنبور پارازیتویید Trichogramma brassicae Bezdenko (Hym: Trichogrammatidae) [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 197-205]
 • عاشوری، احمد اثر گیاه پوششی گل عسل بر کارایی زنبور Trichogramma cacoeciae [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 101-114]
 • عاصمی، هدی بررسی اثرات ضد قارچی عصاره های گیاهی نعناع گربه‌ای، توتون و آویشن کوهی بر روی قارچ‌های بیماری‌زای توتون [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 41-52]
 • عباداللهی، عسگر بهینه‌سازی اثرات ضدقارچی و حشره کشی اسانس آویشن باغی (Thymus vulgaris L.) با استفاده از روش سطح پاسخ (RSM) [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 9-19]
 • عباداللهی، عسگر Biological effects of two eco-friendly novel formulations of a pyrethroid insecticide lambda-cyhalothrin on the parasitoid wasp Trissolcus grandis (Thomson) [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 85-93]
 • عباسی، سعید تأثیر برخی مواد معدنی بر کارامدی بیوکنترلی Bacillus pumilus INR7 علیه Rhizoctonia solani عامل مرگ گیاهچۀ لوبیا [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 187-195]
 • عباسی، سعید بررسی اثر بیوکنترلی مخمرهای آسکومیستی جداسازی شده از منابع طبیعی بر قارچ‌ عامل بیماری کپک خاکستری (Botrytis cinerea) با روش کشت متقابل [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 1-7]
 • عباسی، سعید افزایش تولید زیست توده و بهبود کارایی بیوکنترلی سویه Bacillus pumilus INR7 با تغییر منابع کربن محیط کشت [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 127-136]
 • عباسی پور، حبیب بررسی میزان تغذیه کفشدوزک Cryptolaemus montrouzieri از تخم‌های بالشتک معمولی و شپشک آردآلود مرکبات و طول دوره لاروی آن [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 141-145]
 • عباس پور انبی، افسانه ارزیابی اثر بیوپرایمینگ بذر بر کنترل زیستی بیماری لکه برگی گوجه فرنگی و فاکتورهای رشدی گیاه [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 1-16]
 • عبداللهی پور، فاطمه زهرا ارزیابی میزان مهار زیستی Rhizoctonia solani در گیاه پنبه با جدایه‌های Pseudomonas fluorescens [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 23-36]
 • عبدالله زاده، جعفر Biocontrol potential of endophytic Penicillium spp. against strawberry anthracnose [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 47-58]
 • عبدالهی، محمد اثر تلفیقی Trichoderma virens و Glomus mosseae در کنترل نماتد Meloidogyne javanica در گوجه فرنگی [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 9-16]
 • عبدالهی، محمد تأثیر Metarhizium anisopliae و Trichoderma harzianum بر کنترل نماتد ریشه گرهی گوجه‌فرنگی، Meloidogyne javanica [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 67-76]
 • عبدلی، فاطمه غربال ریزوباکترهای تشکیل دهنده بیوفیلم گیاهان زراعی برای کنترل بیولوژیک Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum، عامل پوسیدگی نرم سیب‌زمینی [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 75-84]
 • عبدلی، فاطمه The Impact of Biofilm Forming Rhizobacteria on Rhizoctonia solani Damping-off of Tomato Running title: The Impact of biofilm forming rhizobacteria on Rhizoctonia solani [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 95-106]
 • عزتی تبریزی، ریحانه اثر چند پودر وتابل تهیه¬شده از بلاستوسپور قارچBeauveria bassiana (Asc., Cordycipitaceae) روی تریپس پیاز، Thrips tabaci (Thys.: Thripidae) در شرایط آزمایشگاهی [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 29-37]
 • عزیزخانی، ابراهیم اثرات سطوح غذایی بر رفتار میزبان‎یابی مگس Pales murina Mes. ، پارازیتویید شب‌پرۀ‌ برگ‎خوار دو نواری Streblote siva (Lefebvre) [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 233-243]
 • عسکری، حسن بررسی بیمارگری قارچ‌های Beauveria bassiana و Lecanicillium muscarium در کاربرد هم‌زمان روی Bemisia tabaci (Homoptera: Aleyrodidae) [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 31-40]
 • عسگری، شهریار اثر سوپرپارازیتیسم بر شایستگی تولیدمثلی زنبور (Ooencyrtus fecundus Ferriere & Voegele (Hym., Encyrtidae پارازیتویید تخم سن گندم (Eurygaster integriceps Puton (Hem., Scutelleridae [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 97-105]
 • عسگری، شهریار گرایش‌های دمایی زنبور OoencyrusfecundusFerriere&Voegele (Hym.: Encyrtidae) پارازیتویید تخم سن‌گندم [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 1-6]
 • عطاران، محمد رضا کنترل بیولوژیک کرم سیب با استفاده از زنبور پارازیتوئید Trichogramma embryophagum بر مبنای مدل پیش‌آگاهی ساعت ـ درجه [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 87-96]
 • علایی، حسین بررسی قابلیت مهارکنندگی تعدادی از سویه‌های Pseudomonas fluorescens روی بیماری بوته‌میری خیار [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 77-88]
 • علایی، حسین تأثیر برخی عامل‌های زیست‌بوم شناختی بر همزیستی قارچ‌‌ریشه‌های آربوسکولار با سیب‌زمینی در استان آذربایجان غربی [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 67-78]
 • علایی، حسین اثر قارچ‌ریشه (میکوریز) Glomus mosseae بر بوته‌میری پیتیومی خیار در شرایط تنش شوری [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 139-149]
 • علایی، حسین بررسی اثر برخی باکتری‌های پروبیوتیک گیاهی جدا شده از مناطق شور و خشک در کنترل Phytophthora drechsleri عامل بیماری گموز پسته در شرایط آزمایشگاه [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 65-82]
 • علایی، حسین امکان کنترل پوسیدگی ریزوکتونیایی ریشه و طوقه کنجد با استفاده از قارچ های تریکودرما و میکوریز آربسکولار [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 137-141]
 • علیان، سید امین بررسی مقاومت رقم‌های تجارتی توت‌فرنگی در برابر Botrytis cinerea و تأثیر کنترلی اسانس رازیانه و قارچ‌کش ایپرودیون- کاربندازیم روی آن [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 25-37]
 • علی اوغلی، نگار Biological effects of two eco-friendly novel formulations of a pyrethroid insecticide lambda-cyhalothrin on the parasitoid wasp Trissolcus grandis (Thomson) [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 85-93]
 • علی خانی، مریم اثرات غلظت های زیرکشندگی قارچ بیمارگر حشرات Metarhizium anisopliae روی فراسنجه های تولیدمثلی Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae) [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 129-139]
 • علیزاده، حمیدرضا تاثیر نانو امولسیون اسانس دارچین در کاهش پوسیدگی های پس از برداشت میوۀ توت فرنگی [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 57-64]
 • علیزاده، حمیدرضا بررسی پایداری قارچ تریکودرما در خاک‌های مختلف و تاثیر آن بر بهبود رشد گیاه خیار [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 99-108]
 • علیزاده، حمید رضا کاربرد قارچ Glomus mosseae و بقایای سبز کلم قمری در کنترل نماتد Meloidogyne javanica روی گوجه‌فرنگی [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 41-51]
 • علی‌محمدی داورانی، نجمه اثر آفت¬کش¬های هگزافلومرون و اسپیرودایکلوفن روی واکنش تابعی کفشدوزکHippodamia variegata با تغذیه از تراکم¬های مختلف پسیل معمولی پسته Agonoscena pistaciae [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 1-10]
 • عینی، ساناز کنترل بیولوژیک قارچ Sclerotinia sclerotiorum عامل پوسیدگی سفید خیار توسط اکتینوباکتری های ریزوسفری [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 33-45]

غ

 • غباری، حامد بررسی مورفولوژی و ترجیح میزبانی سوسک برگ‌خوار پیچک صحرایی Hypocassida subferruginea (Col., Chrysomelidae) در استان کردستان [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 53-62]
 • غزوی، مهران مدل‌های همه‌گیرشناسی Beauveria bassiana (Balasamo)Vuillemin در جمعیت شپشه دندانه‌دار (Linneaus) Oryzaephilus surinamensis در شرایط تغذیه از خرما [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 207-220]
 • غلامعلی‎زاده، زهرا اثر جفت‌گیری و سن افراد ماده بر ویژگی‌های تولیدمثلی Psix saccharicola (Hymenoptera: Scelionidae) پارازیتویید تخم سن‌های‌ سبز پسته [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 75-85]
 • غلامی مقدم، سمانه تاثیر ویژگی‏های سطح برگ ارقام گندم بر واکنش تابعی سنک شکارگر [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 73-85]

ف

 • فاطمی، اکرم بررسی اثر آنتاگونیستی قارچ های اندوفیت جداسازی شده از ریشه جو بر بیمارگرهای Pythium aphanidermatum و Gaeumannomyces graminis با روش کشت متقابل [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 153-158]
 • فاطمی، سعیده السادات مطالعه امکان‌سنجی مناطق مناسب رهاسازی کفشدوزک شش نقطه‌ای Menochilus sexmaculatus (Fabricius) با تغذیه از شته سبز انار Aphis punicae Pass. با استفاده از GIS در استان یزد [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 1-10]
 • فاطمی، صدیقه Suppression of Meloidogyne javanica on cucumber by Pochonia chlamydosporia var. chlamydosporia and Purpureocillium lilacinum compared to biofumigation, soil amendment and solarisation [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 59-74]
 • فتحی، سید علی اصغر ترجیح و کارایی سن شکارگر Orius niger Wolff بر هفت ژنوتیپ سیب‌زمینی آلوده به Thrips tabaci Lindeman [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 89-97]
 • فتحی، سید علی اصغر ارزیابی نظام‌های کشت نواری ذرت و شبدر در کنترل زیستی کرم ساقه‌خوار اروپایی ذرت Ostrinia nubilalis (Hübner) [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 211-222]
 • فتحی، فریبا کارایی سویه‌های سودوموناس در تعدیل تنش خشکی روی پارامترهای رشدی و فیزیولوژی ارقام پسته [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 163-176]
 • فدایی تهرانی، علی اکبر اثر بازدارندگی پنج جدایه Trichoderma روی رشد قارچ Fusarium oxysporum f.sp. dianthi در شرایط آزمایشگاهی [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 121-125]
 • فرار، ناصر اثرات سطوح غذایی بر رفتار میزبان‎یابی مگس Pales murina Mes. ، پارازیتویید شب‌پرۀ‌ برگ‎خوار دو نواری Streblote siva (Lefebvre) [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 233-243]
 • فرزانه، محسن بررسی تأثیر جدایه های تریکودرما در جلوگیری از رشد قارچ Aspergillus flavus و کاهش آفلاتوکسین روی پسته [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 71-79]
 • فرزانه، محسن تاثیر نانو امولسیون اسانس دارچین در کاهش پوسیدگی های پس از برداشت میوۀ توت فرنگی [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 57-64]
 • فرزانه، محسن تأثیر باکتری‎های بازدارنده سیستم حدنصاب احساس بر بیماریزایی Pectobacterium carotovorum عامل پوسیدگی نرم سیب‎زمینی [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 151-162]
 • فرزانه، محسن تأثیر عصاره‌های مختلف گیاه دارویی تشنه‌داری (Scrophularia striata) در کاهش آفلاتوکسین B1 قارچ (Aspergillus flavus) روی مغز پسته [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 201-209]
 • فرهنگ، وحید تاثیر اسانس گیاه سیر، مانکوزب و متالاکسیل- مانکوزب روی سه گونه قارچ فیتوفتورا،عوامل بوته میری گیاهان [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 47-56]
 • فصیحی هرندی، مجید بیمارگری جدایه‌ای بومی از نماتود‌های مرتبط با حشرات، Acrobeloides maximus، علیه لارو‌های کرم خراط،Zeuzera pyrina ، در شرایط آزمایشگاه [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 221-232]
 • فیضی، ساسان کنترل زیستی بیماری کپک خاکستری در سه رقم توت‌فرنگی با استفاده از استرین‌های Bacillus [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 13-23]
 • فکرت، فرناز کاربرد قارچ Glomus mosseae و بقایای سبز کلم قمری در کنترل نماتد Meloidogyne javanica روی گوجه‌فرنگی [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 41-51]
 • فکرت، فرناز اثر ورمی‌کمپوست و Glomus versiform بر کنترل قارچ Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici در گیاه گوجه‌فرنگی [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 127-138]
 • فکرت، فرناز بررسی قارچ‌های همراه با نماتود سیستی غلات (Heterodera filipjevi) و تأثیر گونه‌های فوزاریوم روی نماتود در شرایط آزمایشگاه [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 1-12]
 • فلاح پور، فرنوش برهم‌کنش بین سطوح مختلف کوددهی نیتروژن در گیاه کلزا با شتة ‌خردل (Lipaphis erysimi Kalt.) و پشة شکارگر (Aphidoletes aphidimyza Rondani) [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 1-12]
 • فلاح زاده ممقانی، وحید تأثیر احساس برخی الگو‌های مولکولی مرتبط با میکروب شناخته‌شده در افزایش مقاومت گیاه آرابیدوپسیس [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 13-22]
 • فلاح زاده ممقانی، وحید غربال ریزوباکترهای تشکیل دهنده بیوفیلم گیاهان زراعی برای کنترل بیولوژیک Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum، عامل پوسیدگی نرم سیب‌زمینی [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 75-84]
 • فلاح زاده ممقانی، وحید The Impact of Biofilm Forming Rhizobacteria on Rhizoctonia solani Damping-off of Tomato Running title: The Impact of biofilm forming rhizobacteria on Rhizoctonia solani [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 95-106]
 • فن آلفن، ژاک اثر قارچ بیمارگر حشرات، Beauveria bassiana بر واکنش تابعی و تولید‌مثل زنبور پارازیتویید Aphidius matricariae Haliday (Hym.: Braconidae) [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 43-52]

ق

 • قاسمی، سلیمان بررسی اثر باکتری‌های آللوپاتیک Pseudomonas fluorescens و قارچ آنتاگونیست Fusarium spp. در کنترل انگل گل جالیز روی گوجه‌فرنگی [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 109-119]
 • قاسمی، سلیمان معرفی استرین جدید UTPF68 Pseudomonas fluorescens به عنوان یکی از باکتری‏های مهم بیوکنترل در ایران [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 49-60]
 • قاسمی، سلیمان طراحی محیط کشت برای تولید نیمه‌صنعتی باکتری Bacillus subtilis UTB96 [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 149-160]
 • قاسمی کهریزه، اکبر مقایسة قدرت بیمارگری چند جدایه از باکتری Bacillus thuringiensis به‌دست‌آمده از زیستگاه‌ها و میزبان‌های متفاوت روی بید کلم، Plutella xylostella (Lep.:Plutellidae) [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 167-172]
 • قاضی ‌محسنی، وحید کاربرد سیلیکون در القای مقاومت سیستمیک علیه بیماری بلایت فوزاریومی خوشة گندم [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 127-137]
 • قافله باشی، سمیه السادات بررسی ویژگی‌های زیستی باکتریPseudomonas fluorescens UTPF68 و ارزیابی توان بیوکنترلی آن علیه Phytophthora drechsleri عامل بوته‌میری خیار [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 105-116]
 • قدمیاری، محمد بررسی تغییرپذیری یاخته‌های خونی و فعالیت فنل‌اکسیداز لارو پروانۀ موم‌خوار بزرگ تیمارشده با دو گونة نماتود Heterorhabditis bacteriophora و Steinernema feltiae [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 39-47]
 • قدوم پاریزی پور، محمد حامد کاربرد ریزوباکترهای پروبیوتیک جهت کنترل زیستی ویروس موزاییک توتون در میزبان گوجه‌فرنگی [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 117-127]
 • قرایی، مجید بررسی اثر بیوکنترلی مخمرهای آسکومیستی جداسازی شده از منابع طبیعی بر قارچ‌ عامل بیماری کپک خاکستری (Botrytis cinerea) با روش کشت متقابل [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 1-7]
 • قربانی، رضا برهم‌کنش بین سطوح مختلف کوددهی نیتروژن در گیاه کلزا با شتة ‌خردل (Lipaphis erysimi Kalt.) و پشة شکارگر (Aphidoletes aphidimyza Rondani) [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 1-12]
 • قربانی، مرتضی کاربرد سیلیکون در القای مقاومت سیستمیک علیه بیماری بلایت فوزاریومی خوشة گندم [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 127-137]
 • قوستا، یوبرت اثر کشندگی و زیرکشندگی قارچ Metarhizium anisopliae روی فراسنجه‌های جدول زیستی باروری شته مومی کلم Brevicoryne brassicae در شرایط آزمایشگاهی [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 261-268]

ک

 • کاظمی، شعله کنترل بیولوژیک بیماری سوختگی نخود با جدایه های سه گونۀ Trichoderma [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 123-127]
 • کری، کارول Within plant migration as an alternative counter-measuring avoidance behavior in Zetzellia mali (Ewing) (Acari: Stigmaeidae) [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 27-35]
 • کردستانی، مونا بررسی تأثیر نماتود بیمارگر حشرات Heterorhabditis bacteriophora Poinar, 1975 روی جمعیت بومی گوشخیزک معمولی Forficula auricularia L. [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 35-41]
 • کردستانی، مونا بررسی پویایی جمعیت Orius laevigatus روی لوبیاسبز و گل جعفری به عنوان گیاهان حامل در کاشت توت‌فرنگی گلخانه‌ای [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 16-28]
 • کریمی، جواد بررسی تأثیر نماتود بیمارگر حشرات Heterorhabditis bacteriophora Poinar, 1975 روی جمعیت بومی گوشخیزک معمولی Forficula auricularia L. [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 35-41]
 • کریمی، جواد مطالعه نماتود‌های بیمارگر حشرات خانواده Heterorhabditidae و Steinernematidae در خراسان شمالی [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 107-121]
 • کریمی، جواد بررسی تغییرپذیری یاخته‌های خونی و فعالیت فنل‌اکسیداز لارو پروانۀ موم‌خوار بزرگ تیمارشده با دو گونة نماتود Heterorhabditis bacteriophora و Steinernema feltiae [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 39-47]
 • کریمی، جواد بیمارگری جدایه‌ای بومی از نماتود‌های مرتبط با حشرات، Acrobeloides maximus، علیه لارو‌های کرم خراط،Zeuzera pyrina ، در شرایط آزمایشگاه [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 221-232]
 • کریمی، جواد Report of fungal isolates and their efficacy against Rosaceous longhorn beetle, Osphranteria coerulescens (Coleoptera: Cerambycidae) [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 75-84]
 • کرماجانی، زینب اثر بازدارندگی پنج جدایه Trichoderma روی رشد قارچ Fusarium oxysporum f.sp. dianthi در شرایط آزمایشگاهی [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 121-125]
 • کریمپور، یونس زیست‌شناسی سرخرطومی بذرخوار خارخسک Microlarinus lareynii (Col., Curculionidae) عامل بیوکنترل علف‌هرز خارخسک در منطقه‌ی ارومیه [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 13-25]
 • کریم زاده، رقیه ترجیح میزبانی و هیپرپارازیتیسم زنبور Hym.; Encyrtidae)) Ooencyrtus fecundus پارازیتویید تخم سن گندم و هیپرپارازیتویید جنس Trissolcus spp. (Hym.; Platygastridae) [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 59-74]
 • کزازی، مجید تغییرات فصلی جمعیت کفشدوزک Hippodamia variegata و میزان پارازیتیسم آن به¬وسیله¬ی زنبور Dinocampus coccinellae در مزارع یونجه همدان [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 11-18]
 • کیشانی فراهانی، حسین یادگیری و دوام حافظة زنبورTrichogramma brassicae )Hym.: Trichogarmmatidae) آلوده به باکتری Wolbachia [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 53-63]
 • کفیل، مریم Within plant migration as an alternative counter-measuring avoidance behavior in Zetzellia mali (Ewing) (Acari: Stigmaeidae) [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 27-35]
 • کلانتری، ندا بررسی اثر سویه‌های باکتری Enterococcus faecium شیره بلوط ایرانی در کنترل زیستی بیمارگر‌های گیاهی [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 87-99]
 • کلاه‌نمدی، مینا تأثیر برخی عامل‌های زیست‌بوم شناختی بر همزیستی قارچ‌‌ریشه‌های آربوسکولار با سیب‌زمینی در استان آذربایجان غربی [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 67-78]
 • کمالی، شکوفه مطالعه نماتود‌های بیمارگر حشرات خانواده Heterorhabditidae و Steinernematidae در خراسان شمالی [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 107-121]
 • کهنسال، مهناز تغییرات فصلی زنجرک مو، Arboridia kermanshah، و درصد پارازیتیسم تخم آن روی نه رقم مو در اصفهان [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 105-115]
 • کهن مو، محمد امین فعالیت قارچ کشی اسانس چند گیاه دارویی علیه قارچ عامل پژمردگی آوندی گوجه فرنگی [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 27-33]
 • کوثری، علی اصغر تأثیر گیاه میزبان بر کشندگی قارچ Beauveria bassiana روی کنه تارتن دولکه‌ای، Tetranychus urticae و سن شکارگر Orius niger [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 129-138]
 • کوهستانی، کیمیا بررسی بیمارگری قارچ‌های Beauveria bassiana و Lecanicillium muscarium در کاربرد هم‌زمان روی Bemisia tabaci (Homoptera: Aleyrodidae) [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 31-40]

گ

 • گلدانساز، سید حسین یادگیری و دوام حافظة زنبورTrichogramma brassicae )Hym.: Trichogarmmatidae) آلوده به باکتری Wolbachia [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 53-63]
 • گلی زاده، علی ترجیح و کارایی سن شکارگر Orius niger Wolff بر هفت ژنوتیپ سیب‌زمینی آلوده به Thrips tabaci Lindeman [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 89-97]
 • گلزاری، هادی اثرات قارچ میکوریز ( Glomus mosseae و(G. intraradices بر نماتود ریشه¬گرهی (Meloidogyne javanica) روی گوجه¬فرنگی [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 121-129]
 • گلشنی، اکبر یادگیری و دوام حافظة زنبورTrichogramma brassicae )Hym.: Trichogarmmatidae) آلوده به باکتری Wolbachia [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 53-63]
 • گلمحمدی، عبداله مدلسازی و بهینه‌یابی خواص ضدقارچی برخی اسانس‌های گیاهی علیه پوسیدگی نرم (Rhizopus Stolonifer ) با استفاده از روش سطح پاسخ [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 39-49]
 • گنجعلی، حمیدرضا اثر عصاره‌های شیرین‌بیان، دارچین و ریحان بر کنترل Fusarium graminearum و بیان ژن‌های اصلی دخیل در زیست‌ساخت زیرالنون [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 58-64]
 • گودرزی، مریم اثر گیاه پوششی گل عسل بر کارایی زنبور Trichogramma cacoeciae [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 101-114]

ل

 • لطیفیان، مسعود مدل‌های همه‌گیرشناسی Beauveria bassiana (Balasamo)Vuillemin در جمعیت شپشه دندانه‌دار (Linneaus) Oryzaephilus surinamensis در شرایط تغذیه از خرما [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 207-220]
 • لگزیان، آرزو مقایسة اثر محیط‌های کشت آلی روی میزان جمعیت تیپ وحشی و تیپ جهش‌یافتة باکتری بیوکنترل Pseudomonas fluorescens VUPf5 [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 139-150]

م

 • متقی نیا، لیلا مطالعه‌ی برخی ویژگی‌های رفتاری پشه‌ی شکارگر Aphidoletes aphidimyza Rondani روی شته‌ی جالیز، Aphis gossypii Glover در شرایط آزمایشگاهی [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 47-57]
 • محبی نیا، محمد زیست‌شناسی سرخرطومی بذرخوار خارخسک Microlarinus lareynii (Col., Curculionidae) عامل بیوکنترل علف‌هرز خارخسک در منطقه‌ی ارومیه [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 13-25]
 • محصصیان، الهام تأثیر دما روی تداخل متقابل کفشدوزک شکارگر Cryptolaemus montrouzieri با تغذیه از شپشک آردآلود مرکبات Planococcus citri [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 59-66]
 • محقق، جعفر مقایسۀ جمعیت‏ نگاری سن شکارگر Nesidiocoris tenuis با تغذیه از تخم ‏های بید آرد Ephestia kuehniella و بید گوجه‏ فرنگی Tuta absoluta [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 17-30]
 • محقق نیشابوری، جعفر پارامترهای زیستی و جدول زندگی بالتوری سبز،Chrysoperla carnea (Neu., Chrysopidae) در تغذیه از طعمه‌های مختلف در شرایط آزمایشگاهی [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 17-30]
 • محمدی، امیر حسین تأثیر دو قارچ میکوریز Glomus mosseae و Glomus intraradices بر بیماری پوسیدگی ریشه نخود‌فرنگی با عامل Fusarium solani f. sp. pisi در شرایط گلخانه‌ای [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 129-137]
 • محمدی، حمید تأثیر دو قارچ میکوریز Glomus mosseae و Glomus intraradices بر بیماری پوسیدگی ریشه نخود‌فرنگی با عامل Fusarium solani f. sp. pisi در شرایط گلخانه‌ای [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 129-137]
 • محمدی، حمید ارزیابی میزان مهار زیستی Rhizoctonia solani در گیاه پنبه با جدایه‌های Pseudomonas fluorescens [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 23-36]
 • محمدی، صدیقه کنترل بیولوژیک قارچ Mycogone perniciosa عامل بیماری حباب‌تر قارچ خوراکی با استفاده از چند گونه مخمر در شرایط آزمایشگاه و گلخانه [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 49-64]
 • محمدیانی، مهرداد Report of fungal isolates and their efficacy against Rosaceous longhorn beetle, Osphranteria coerulescens (Coleoptera: Cerambycidae) [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 75-84]
 • محمدسور، فرزانه ارزیابی اثر بیوپرایمینگ بذر بر کنترل زیستی بیماری لکه برگی گوجه فرنگی و فاکتورهای رشدی گیاه [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 1-16]
 • محمودی، اسماعیل تأثیر باکتری‎های بازدارنده سیستم حدنصاب احساس بر بیماریزایی Pectobacterium carotovorum عامل پوسیدگی نرم سیب‎زمینی [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 151-162]
 • محمودی، اسماعیل بررسی دخالت در تنظیم ژنی وابسته به حدنصاب احساس در Pectobacterium atrosepticum و تغییر فعالیت LuxI و LuxR توسط ریزوباکتری‎های تجزیه‎کننده ان-اسیل‌هموسرین‌لاکتون [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 11-21]
 • محمودی، اسماعیل تأثیر بیان ژن aiiA بر تحرک و آنزیم‌های بیماری‌زایی باکتری Pectobacterium carotovorum عامل پوسیدگی نرم باکتریایی [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 93-103]
 • محمودی، هادی ارزیابی تأثیر تیمار بذر با جدایه‌های مختلف تجاری و بومی Trichoderma harzianum در کنترل پژمردگی فوزاریومی خربزه [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 165-172]
 • مختاری، بتول کارایی و شکارگری کفشدوزک Oenopia conglobata contaminata (Menetries) با تغذیه از شتة سبز هلو Myzus persicae (Sulzer) در شرایط آزمایشگاهی [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 53-65]
 • مختاری، سمیه کنترل بیولوژیک نماتدMeloidogyne javanica توسط دو عامل آنتاگونیست Pseudomonas fluorescens CHA0, Trichoderm harzianum BI در گیاه گوجه‌فرنگی [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 117-126]
 • مددی، حسین تغییرات فصلی جمعیت کفشدوزک Hippodamia variegata و میزان پارازیتیسم آن به¬وسیله¬ی زنبور Dinocampus coccinellae در مزارع یونجه همدان [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 11-18]
 • مددی، حسین الگوی پراکنش فضایی جمعیت شته نخود، Acyrthosiphon pisum و کفشدوزک‌های شکارگر Hippodamia variegata وCoccinella septempunctata در مزارع یونجة استان همدان [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 139-148]
 • مددی، حسین زیست شناسی و آماره‌های جدول زندگی سن شکارگر Nabis pseudoferus با تغذیه از شته جالیز [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 121-129]
 • مدرسی، محمد بهینه‌سازی محیط کشتBG11 به‌منظور افزایش تأثیر ضدقارچی سیانوباکتری Cyanobacterium sp. PGU1 علیه برخی بیمارگرهای قارچی گیاهان [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 49-58]
 • مدرسی، محمد توانایی بیوکنترل سویه‌های Pseudomonas fluorescens مولد 2و4-دی استیل فلوروگلوسینول و سیانید‌هیدروژن علیه پژمردگی فوزاریومی گوجه‌فرنگی [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 235-246]
 • مدرس اول، مهدی تاثیر ویژگی‏های سطح برگ ارقام گندم بر واکنش تابعی سنک شکارگر [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 73-85]
 • مدرس اول، مهدی بررسی تأثیر نماتود بیمارگر حشرات Heterorhabditis bacteriophora Poinar, 1975 روی جمعیت بومی گوشخیزک معمولی Forficula auricularia L. [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 35-41]
 • مرادی، لیلا تأثیر عصاره‌های مختلف گیاه دارویی تشنه‌داری (Scrophularia striata) در کاهش آفلاتوکسین B1 قارچ (Aspergillus flavus) روی مغز پسته [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 201-209]
 • مرادی، محمد تأثیر برخی عامل‌های زیست‌بوم شناختی بر همزیستی قارچ‌‌ریشه‌های آربوسکولار با سیب‌زمینی در استان آذربایجان غربی [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 67-78]
 • مرادی، محمد کارایی سویه‌های سودوموناس در تعدیل تنش خشکی روی پارامترهای رشدی و فیزیولوژی ارقام پسته [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 163-176]
 • مرادی، محمد تأثیر چهار استرین پروبیوتیک Pseudomonas spp. و Bacillus spp. در افزایش فاکتورهای رشدی و کاهش شاخص‌های بیماری در دو رقم پسته در حضور نماتد ریشه‌گرهی (Meloidogyne incognita) [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 223-234]
 • مرادی، محمد Formulation Development of Some Fluorescent Pseudomonads for Controlling of Meloidogyne incognita on Pistachio [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 37-46]
 • مرادزاده اسکندری، مجتبی ارزیابی تأثیر تیمار بذر با جدایه‌های مختلف تجاری و بومی Trichoderma harzianum در کنترل پژمردگی فوزاریومی خربزه [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 165-172]
 • میرزایی، سهیلا کنترل زیستی بیماری کپک خاکستری در سه رقم توت‌فرنگی با استفاده از استرین‌های Bacillus [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 13-23]
 • میرزایی، فرانک فراسنجه‌های زیستی بالتوری سبز( Chrysoperla carnea (Stephens با تغذیه از پسیل معمولی پستة تیمار‌شده با سه عصارة گیاهی و آفت‌کش آمیتراز [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 151-164]
 • میرزائی، مهدی بررسی کنترل بیولوژیک بیماری آتشک گلابی با عامل Erwinia amylovora با استفاده از برخی باکتری‌های آنتاگونیست [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 39-47]
 • مرزبان، رسول بهینه سازی فرایند تولید جدایه بومی (6R) باکتری Bacillus thuringiensis در فرمانتور آزمایشگاهی [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 165-172]
 • مرزبان، رسول 1-1 بررسی اثر نانوصفحات گرافن اکسید بر عملکرد آفت‏کش زیستی Bacillus thuringiensis [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 85-92]
 • مرسلی، حسن بهنیه‌سازی ‌‌فرمولاسیون پودر وتابل برای دو سویه بومی باکتری Bacillus thuringiensis [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 7-15]
 • میره کی، کیومرث اثر تلفیقی Trichoderma virens و Glomus mosseae در کنترل نماتد Meloidogyne javanica در گوجه فرنگی [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 9-16]
 • مروج، غلامحسین بررسی تغییرپذیری یاخته‌های خونی و فعالیت فنل‌اکسیداز لارو پروانۀ موم‌خوار بزرگ تیمارشده با دو گونة نماتود Heterorhabditis bacteriophora و Steinernema feltiae [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 39-47]
 • مروج، غلامحسین Report of fungal isolates and their efficacy against Rosaceous longhorn beetle, Osphranteria coerulescens (Coleoptera: Cerambycidae) [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 75-84]
 • مظلومی لیلی، آمنه بررسی پایداری قارچ تریکودرما در خاک‌های مختلف و تاثیر آن بر بهبود رشد گیاه خیار [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 99-108]
 • معاون، الهام بهنیه‌سازی ‌‌فرمولاسیون پودر وتابل برای دو سویه بومی باکتری Bacillus thuringiensis [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 7-15]
 • معتضدی، سارا افزایش تولید زیست توده و بهبود کارایی بیوکنترلی سویه Bacillus pumilus INR7 با تغییر منابع کربن محیط کشت [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 127-136]
 • معینی نقده، ناصر اثرات سطوح غذایی بر رفتار میزبان‎یابی مگس Pales murina Mes. ، پارازیتویید شب‌پرۀ‌ برگ‎خوار دو نواری Streblote siva (Lefebvre) [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 233-243]
 • مفیدیان، صالح تأثیر حضور اردک (Anas platyrhynchos) در شالیزار بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج (L. Oryza sativa) و اثر آن بر انبوهی علف‌های هرز [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 131-141]
 • مقبلی هنزایی، اسحاق اثر ورمی‌کمپوست و Glomus versiform بر کنترل قارچ Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici در گیاه گوجه‌فرنگی [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 127-138]
 • مقصودی، شهاب 1-1 بررسی اثر نانوصفحات گرافن اکسید بر عملکرد آفت‏کش زیستی Bacillus thuringiensis [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 85-92]
 • ملایی مقبلی، الهام اثر ورمی‌کمپوست و Glomus versiform بر کنترل قارچ Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici در گیاه گوجه‌فرنگی [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 127-138]
 • ملکی زیارتی، حسن کنترل بیولوژیک و القای سیستمیک آنزیم¬های پراکسیداز و پلی فنل اکسیداز به¬وسیله قارچ Trichoderma harzianum در گوجه فرنگی آلوده به نماتد javanica Meloidogyne [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 61-72]
 • ملکشی، حسن مقایسۀ جمعیت‏ نگاری سن شکارگر Nesidiocoris tenuis با تغذیه از تخم ‏های بید آرد Ephestia kuehniella و بید گوجه‏ فرنگی Tuta absoluta [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 17-30]
 • مهدیان، صفرعلی بررسی مقاومت رقم‌های تجارتی توت‌فرنگی در برابر Botrytis cinerea و تأثیر کنترلی اسانس رازیانه و قارچ‌کش ایپرودیون- کاربندازیم روی آن [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 25-37]
 • مهدیان، کامران برخی ویژگی¬های زیستی کفشدوزک(Goeze) Hippodamia variegata با تغذیه از شته مومی کلم Brevicoryne brassicae L. و تخم بید آرد Ephestia kuehniella Zeller [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 19-27]
 • مهدیان، کامران بررسی پویایی جمعیت Orius laevigatus روی لوبیاسبز و گل جعفری به عنوان گیاهان حامل در کاشت توت‌فرنگی گلخانه‌ای [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 16-28]
 • مهدیخانی مقدم، عصمت بررسی فعالیت آنتاگونیستی جدایه های Bacillus spp. در کنترل بیماری ریشه گرهی گوجه فرنگی [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 17-26]
 • مهدیخانی مقدم، عصمت تأثیر چهار استرین پروبیوتیک Pseudomonas spp. و Bacillus spp. در افزایش فاکتورهای رشدی و کاهش شاخص‌های بیماری در دو رقم پسته در حضور نماتد ریشه‌گرهی (Meloidogyne incognita) [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 223-234]
 • مهدیخانی مقدم، عصمت کارایی باکتریهای اندوفیت خیار در کنترل نماتد Meloidogyne javanica در شرایط آزمایشگاه و گلخانه [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 83-92]
 • مهدوی، طیبه السادات زیست شناسی و آماره‌های جدول زندگی سن شکارگر Nabis pseudoferus با تغذیه از شته جالیز [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 121-129]
 • مهربان، احمد اثر Bacillus methylotrophicus در کنترل Fusarium oxysporum f.sp. melonis و بیان برخی ژن‌های دفاعی خربزه [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 83-92]
 • مودی، سعید ارزیابی کارایی و مطالعه دامنه میزبانی مگس بذرخوار Urophora xanthippe (Dipt.: Tephritidae) برای کنترل بیولوژیک علف هرز تلخه در شهرستان بیرجند [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 269-272]

ن

 • ناصری پور، تبسم الگوی بیان آنزیم‌های مؤثر در کنترل زیستی به‌وسیله برخی جدایه‌های وحشی و جهش‌یافته قارچ Trichoderma viride [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 139-153]
 • ناقد، هانیه کنترل بیولوژیک بیماری سوختگی نخود با جدایه های سه گونۀ Trichoderma [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 123-127]
 • نجفی، زیور فعالیت ضد قارچی اسانس‌ گیاهان دارویی در برابر قارچ Mycogone perniciosa، عامل بیماری حباب تر و اثر آن‌ها بر قارچ دکمه‌ای [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 111-119]
 • نجفیان، مریم بهینه‌سازی محیط کشتBG11 به‌منظور افزایش تأثیر ضدقارچی سیانوباکتری Cyanobacterium sp. PGU1 علیه برخی بیمارگرهای قارچی گیاهان [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 49-58]
 • نصیری، رقیه ترجیح میزبانی و هیپرپارازیتیسم زنبور Hym.; Encyrtidae)) Ooencyrtus fecundus پارازیتویید تخم سن گندم و هیپرپارازیتویید جنس Trissolcus spp. (Hym.; Platygastridae) [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 59-74]
 • نصراله نژاد، سعید الگوی بیان آنزیم‌های مؤثر در کنترل زیستی به‌وسیله برخی جدایه‌های وحشی و جهش‌یافته قارچ Trichoderma viride [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 139-153]
 • نصیرپور، راضیه کاربرد قارچ Glomus mosseae و بقایای سبز کلم قمری در کنترل نماتد Meloidogyne javanica روی گوجه‌فرنگی [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 41-51]
 • نصرتی، سیمین بررسی آزمایشگاهی توانایی گونه‌های تریکودرمای موجود در خاک گلخانه‌های خیار استان یزد برای کنترل عامل بیماری پوسیدگی فوزاریومی [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 99-102]
 • نصیری طالشی، سیدجعفر بررسی مقاومت رقم‌های تجارتی توت‌فرنگی در برابر Botrytis cinerea و تأثیر کنترلی اسانس رازیانه و قارچ‌کش ایپرودیون- کاربندازیم روی آن [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 25-37]
 • نصیری محلاتی، مهدی برهم‌کنش بین سطوح مختلف کوددهی نیتروژن در گیاه کلزا با شتة ‌خردل (Lipaphis erysimi Kalt.) و پشة شکارگر (Aphidoletes aphidimyza Rondani) [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 1-12]
 • نظریان فیروزآبادی، فرهاد بررسی اثر سویه‌های باکتری Enterococcus faecium شیره بلوط ایرانی در کنترل زیستی بیمارگر‌های گیاهی [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 87-99]
 • نعمت اله زاده، علی مدلسازی و بهینه‌یابی خواص ضدقارچی برخی اسانس‌های گیاهی علیه پوسیدگی نرم (Rhizopus Stolonifer ) با استفاده از روش سطح پاسخ [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 39-49]
 • نوراللهی، خشنود بررسی اسانس گیاه دارویی اسطوخودوس و مرزه علیه قارچ Fusarium solani [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 73-76]
 • نوری قنبلاتی، قدیر Biological effects of two eco-friendly novel formulations of a pyrethroid insecticide lambda-cyhalothrin on the parasitoid wasp Trissolcus grandis (Thomson) [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 85-93]
 • نوری قنبلانی، قدیر پارامترهای زیستی و جدول زندگی بالتوری سبز،Chrysoperla carnea (Neu., Chrysopidae) در تغذیه از طعمه‌های مختلف در شرایط آزمایشگاهی [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 17-30]

و

 • ویسی، مژگان بررسی جذابیت گیاهان گلدار برای حشرات شکارگر سیرفید (Dip., Syrphidae) در برخی کشت‌بوم‌های زراعی و باغی استان کرمانشاه [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 1-15]
 • ولی زاده، شاهو تأثیر کود‌های زیستی در مقاومت خیار گلخانه‌ای به بیماری مرگ گیاهچه ناشی از Pythium aphanidermatum و افزایش اجزای عملکرد [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 111-122]

ه

 • هنرمند، پریسا Biological effects of two eco-friendly novel formulations of a pyrethroid insecticide lambda-cyhalothrin on the parasitoid wasp Trissolcus grandis (Thomson) [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 85-93]

ی

 • یحیوی آزاد، ابوالفضل تاثیر چندین جدایه قارچ هم‌ستیز در مهار زیستی نماتود مولد زخم ریشه‌ی چای (Pratylenchus loosi) [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 21-32]