76043abf2ebed2c

ارزیابی اثر بیوپرایمینگ بذر بر کنترل زیستی بیماری لکه برگی گوجه فرنگی و فاکتورهای رشدی گیاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی گروه گیاه پزشکی دانشگاه ارومیه

2 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه

چکیده

بیماری لکه‌برگی باکتریایی گوجه‌فرنگی ناشی از باکتری Pseudomonas syringae pv. syringae یکی از عوامل مشکل‌ساز مهم برای تولید این محصول در گلخانه و مزرعه است. در این مطالعه، تاثیر سویه‌هایی از ریزوباکتری‌های پروبیوتیک بر شاخص‌های بذر، فاکتورهای رشدی گیاه و کنترل بیولوژیک عامل بیماری لکه برگی سیرینگایی گوجه‌فرنگی در آزمایشگاه و گلخانه مورد ارزیابی قرار گرفت. باکتری‌های بیماری‌زا و پروبیوتیک از مزارع گوجه‌فرنگی استان آذربایجان‌غربی جداسازی شدند. شناسایی ریزوباکتری‌های مفید با استفاده از روش‌های فنوتیپی و مولکولی انجام شد. توانایی 21 سویه ریزوباکتری منتخب از گونه‌های Bacillus subtilis و Pseudomonas fluorescens در تولید متابولیت‌های ثانویه با استفاده از روش‌های نقطه‌گذاری سوسپانسیون فیلتر شده و قرار دادن باکتری پروبیوتیک در چاهک ارزیابی شد. همچنین سویه‌ها از نظر تولید آنزیم‌های لیپاز، پروتئاز و پروتئاز قلیایی مورد بررسی قرار گرفتند. سویه‌های ریزوباکتری در هر دو روش موجب کاهش رشد باکتری بیماری‌زا در آزمایشگاه شدند و آنزیم‌های هیدرولیتیک توسط کلیه سویه‌ها تولید شدند. برخی از سویه‌های باکتری موجب افزایش درصد و سرعت جوانه‌زنی بذرهای گوجه‌فرنگی شدند. در گلخانه، سویه‌های منتخب باعث افزایش فاکتورهای رشدی گیاه گوجه‌فرنگی شدند. بیشترین تاثیر در مورد سویه‌های Pf23 و Bs11 دیده شد. باکتری‌های پروبیوتیک موجب کاهش بیماری بین 25 و 25/81 درصد نسبت به شاهد شدند. در گلخانه سویه Bs11 با 25/81% و سویه‌هایBs6 و Pf23 با 50/61% کاهش بیماری نسبت به شاهد، بیشترین تاثیر را در کاهش لکه‌های ایجاد شده روی برگ نشان دادند. سویه‌های Bs11 و Pf23 به عنوان سویه‌های برتر این مطالعه در تاثیر روی فاکتورهای رشدی گیاه و کاهش بیماری لکه‌برگی سیرینگایی گوجه‌فرنگی انتخاب شدند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Ahemad M, Kibret M (2014) Mechanisms and applications of plant growth promoting rhizobacteria: current perspective. Journal of King Saud University-Sciences 26: 1-20.
Ahmadzadeh M (2013) Biological control of plant diseases, plant probiotic bacteria. University of Tehran Press, Iran. (In Persian)
Al-Karablieh N, Al-Dokh A, Mutlak I, Abdulhadi Z (2017) In vitro biological control of Pseudomonas viridiflava by Pseudomonas fluorescens via siderophore competition. Jordan Journal of Agricultural Sciences13(3): 629-644.
Ardalan A, Abbasi S, Sharifi R (2017) Effect of some mineral elements on biocontrol efficiency of Bacillus pumilus INR7 against bean damping-off caused by Rhizoctonia solani. Biological control of Pest and Plant Disease 6(2): 187-195. (In Persian)
Al-Amri SM (2013) Improved growth, productivity and quality of tomato (Solanum lycopersicum L.) plants through application of shikimic acid. Saudi Journal of Biological Sciences 20: 339-345.
Bashan Y, de-Bashan LE (2005) Fresh-weight measurements of roots provide inaccurate estimates of the effects of plant growth-promoting bacteria on root growth: a critical examination. Soil Biology and Biochemistry 37: 1795-1804.
Bultreys A, Kaluzna M (2010) Bacterial cankers caused by pseudomonas
syringae on stone fruit species with special emphasis on the pathovars syringae and morsprunorum race 1 and race 2. Journal of Plant Pathology 92: 21-33.

Cazorla FM, Romero D, Perez-Garcia A, Lugtenberg BJ, Vicente AD, Blomberg G (2007) Isolation and characterization of antagonistic Bacillus subtilis strains from the avocado rhizoplane displaying biocontrol activity. Journal of Applied Microbiology 103(5): 1950-1950.

Chantawannakul P, Oncharoena A, Klanbuta K, Chukeatiroteb E, Lumyonga S (2002) Characterization of proteases of Bacillus subtilis strain 38 isolated traditionally fermented soybean in Northern Thailand. Science Asia28: 24-245.
Contesini FJ, de Melo FR, Sato HH (2017) An overview of Bacillus proteases: from production to application. Critical Reviews in Biotechnology 38(3): 321-334.
Daes J, De Maeyer K, Pauwelyn E, Hofte M (2010) Biosurfactants in plant-Pseudomonas interactions and their importance to biocontrol. Environmental Microbiology Report 2(3): 359-372.
Dariush S, Ebadi AA, Khoshkdaman M, Rabiei B, Elahinia A (2012) Characterizing the genetic diversity of Pseudomonas syringae pv. syringae isolated from rice and wheat in Iran. Plant Protection Science 48 (4): 162-169.
El-Hendawy HH, Osman ME, Sorour NM (2005) Biological control of bacterial spot of tomato caused by Xanthomonas campestris pv. vesicatoria by Rahnella aquatilis. Microbiological Research 160: 343-352.
Farghaly FA, Nafady NA (2015) Green synthesis of silver nanoparticles using leaf extract of Rosmarinus officinalis and its effect on tomato and wheat plants. Journal of Agricultural Science 7(11): 277-287.
Filho RL, de Souza RM, Ferreira A, Quecine MC, Alves E, de Azevedo JL (2013) Biocontrol activity of Bacillus against a GFP-marked Pseudomonas syringae pv. tomato on tomato phylloplane. Australasian Plant Pathology 42(6): 643-651.
Fousia S, Paplomatas EJ, Tjamos SE (2016) Bacillus subtilis QST 713 confers protection to tomato plants against Pseudomonas syringae pv. tomato and induces plant defense‐related genes. Journal of Phytopathology 164(4): 264-270.
Garibaldi A, Minuto A, Scortichini M, Gullino ML (2007) First report of syringae leaf spot caused by Pseudomonas syringa pv. syringae on tomato in Italy. Plant Disease 91(11): e1518.
http://doi.org/10.1094/PDIS-91-11-1518B
Gilardi G, Gullino ML, Garibaldi A (2010) Evaluation of spray programmes for the management of leaf spot incited by Pseudomonas syringaepv.syringaeon tomato cv. Cuore di bue. Crop Protection 29(4): 330-335.
Gouda S, Kerry RG, Das G, Paramithiotis S, Shin HS, Patra JK (2018) Revitalization of plant growth promoting rhizobacteria for sustainable development in agriculture. Microbiological Research 206: 131-140.
Gullino ML, Gilardi G, Sanna M, Garibaldi A (2009) Epidemiology of Pseudomonas syringae pv. syringae on tomato. Phytoparasitica 37: 461-466.
ISTA (2003)ISTA Handbook on seedling evaluation. Bassersdorf: ISTA.
Jones JB, Stall JP, Zitter TA (1991) Compendium of tomato diseases. APS Press, St. Paul, MN, USA.
Kaluzna M, Pulawska J, Sobiczewski P (2010) The use of PCR melting profile for typing of Pseudomonas syringae isolates from stone fruit trees. European Journal of Plant Pathology 126: 437-443.
Kempf HJ, Wolf G (1989) Erwinia herbicola as a biocontrol agent of Fusarium culmorum and Puccinia recondite f. sp. tritici on wheat. Phytopathology 79: 990-994.
Khezri M (2017) Effect of biofilm by plant probiotic rhizobacteria on root colonization and growth of wheat. Biological control of Pest and Plant Disease 6(1): 93-102. (In Persian)
Khezri S, Rahimian H, Ahangaran A, Mohammadi M (2010) Comparisons of Iranian strains of Pseudomonas syringae pv. syringae from various hosts with different methods. International Journal of Agriculture and Biology 12: 106-110.
Lawson VF, Summers WL (1984) Resistance to Pseudomonas syringae pv. tomato in wild Lycopersicon species. Plant Disease 68 (2): 139-141.
Lelliot RA, Stead DE (1987) Methods for the diagnosis of bacterial diseases of plants. Blackwell Scientific Publications, UK.
Lingaiah S, Umesha S (2013) Pseudomonas fluorescens inhibits the Xanthomonas oryzae pv. oryzae, the bacterial leaf blight pathogen in rice. Canadian Journal of Plant Protection 1: 147-153.
Llop P, Caruso P, Cubero J, Morente C, Lopez M (1999) A simple extraction procedure for efficient routine detection of pathogenic bacteria in plant material by polymerase chain reaction. Journal of Microbiological Methods 37: 23-31.
Mezaini A, Chihib NE, Bouras AD, Nedjar-Arroume N, Hornez JP (2009) Antibacterial activity of some lactic acid bacteria isolated from an algerian dairy product. Journal of Environmental and Public Health. http://doi.org/10.1155/2009/678495
Mota MS, Gomes CB, Souza Júniora IT, Moura AB (2017) Bacterial selection for biological control of plant disease: criterion determination and validation. Brazilian Journal of Microbiology 48: 62-70.
Murthy KN, Uzma F, Srinivas CC (2014) Induction of systemic resistance in tomato against Ralstonia solanacearum by Pseudomonas fluorescens. American Journal of Plant Science 5: 1799-1811.
Ongena M, Jourdan E, Adam A, Paquot M, Brans A, Joris B, Arpigny JL, Thonart P (2007) Surfactin and fengycin lipopeptides of Bacillus subtilis as elicitors of induced systemic resistance in plants. Environmental Microbiology 9: 1084-1090.
Panwar M, Tewari R, Nayyar H (2014) Microbial consortium of plant growth-promoting rhizobacteria improves the performance of plants growing in stressed soils: an overview, In: Khan MS, Zaidi A, Musarrat J (eds.), Phosphate solubilizing microorganisms. Springer International Publishing, Switzerland. pp. 257-285.
Saraf M, Pandya U, Thakkar A (2014) Role of allelochemicals in plant growth promoting rhizobacteria for biocontrol of phytopathogens. Microbiological Research 169: 18-29.
Schaad NW, Jones JB, Chun W (2001) Laboratory guide for identification of plant pathogenic bacteria, (3th ed.) APS Press, St. Paul, MN, USA.
Shahbazi, H, Behboudi K, Javan Nikkhah M, Ahmadzadeh M (2016) Detection of hcnAB and phlD genes in fluorescent pseudomonads biological control agent of Fusarium graminearum and studying their ability to ectorhizosphere colonization of wheat. Biological Control of Pests and Plant Diseases 4(2): 143-155. (In Persian)
Shafi J, Tian H, Ji M (2017) Bacillus species as versatile weapons for plant pathogens: a review. Biotechnology and Biotechnological Equipment 31(3): 446-459.
Sun D, Zhuo T, Hu X, Fan X, Zou H (2017) Identification of a Pseudomonas putidaas biocontrol agent for tomato bacterial wilt disease. Biological Control 114: 45-50.
Szentes S, Gabriel-Lucian R, Laslo É, Lányi S, Mara G (2013) Selection and evaluation of potential biocontrol rhizobacteria from a raised bog environment. Crop Protection 52: 116-124.
Rahmoune B, Morsli A, Khelifi-Slaoui M, Khelifi L, Strueh A, Erban A, Kopka J, Prell J, van Dongen JT (2017) Isolation and characterization of three new PGPR and their effects on the growth of Arabidopsis and Datura plants. Journal of Plant Interactions 12(1): 1-6.
Ramezani Moghadam M, Mahdikhani Moghadam E, Baghaei Ravari S, Rohani H (2013)Evaluation of antagonistic activity of Bacillus spp. in control of tomato root-knot disease. Biological control of Pest and Plant Disease 2(1): 17-26. (In Persian)
Raza W, Ling N, Liu D, Wei Z, Huang Q, Shen Q (2016) Volatile organic compounds produced by Pseudomonas fluorescens WR-1 restrict the growth and virulence traits of Ralstonia solanacearum. Microbiological Research 192: 103-113.
Vessey JK (2003) Plant growth promoting rhizobacteria as biofertilizers. Plant Soil 255: 571-586.
Wang H, Shi Y, Wang D, Yao Z, Wang Y, Liu G, Zhang S, Wang A (2018) A biocontrol strain of Bacillus subtilis WXCDD105 used to control tomato Botrytis cinerea and Cladosporium fulvum cooke and promote the growth of seedlings. International Journal of Molecular Sciences 19: e1371.
Weisburg WG, Barns SM, Pelletier DA, Lane DJ (1991) 16S ribosomal DNA amplification for phylogenetic study. Journal of Bacteriology 173: 697-703.
 Weller DM, Mavrodi DV, van Pelt JA, Pieterse CMJ, van Loon LC, Bakker PAHM (2012) Induced systemic resistance in Arabidopsis thaliana against Pseudomonas syringae pv. tomato by 2,4-diacetylphloroglucinol-producing Pseudomonas fluorescens. Biological Control 102(4): 403-412.
Wilson AM, Campbell HL, Ji P, Jones JB, Cuppels DA (2002) Biological control of bacterial speck of tomato under field conditions at several locations in North America. Biological Control 92(12): 1284-1292.
Youseif SH (2018) Genetic diversity of plant growth promoting rhizobacteria and their effects on the growth of maize plants under greenhouse conditions. Annals of Agricultural Sciences 63: 25-35.
Zulueta-Rodriguez R, Hernandez-Montiel LG, Murillo-Amador B, Rueda-Puente EO, Capistran LL, Troyo-Dieguez E, Cordoba-Matson MV (2015) Effect of hydropriming and biopriming on seed germination and growth of two Mexican fir tree species in danger of extinction. Forests 6(9): 3109-3122.