76043abf2ebed2c

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی ارشدگیاه پزشکی، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه ولی‌عصر رفسنجان

2 دانشیار گروه گیاه‌پزشکی، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه ولی‌عصر رفسنجان

3 دانشیار گروه گیاه‌پزشکی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج

چکیده

بالتوری سبز معمولی Chrysoperla carnea (Neuroptera: Chrysopidae) یکی از دشمنان طبیعی مهم حشرات آفت است. در این پژوهش، تأثیرات جنبی چند عصارة گیاهی شامل استبرق Calotropis procera (Willd.) R. Br. (Asclepiadaceae)، شاه‌تره Fumaria parviflora Lam. (Fumariaceae) و اکالیپتوس Eucalyptus spp. (Myrtaceae) و آفت‌کش آمیتراز بر پارامترهای زیستی لاروهای سن دوم بالتوری سبز بررسی شد. آزمایش‌ها در دمای 2±26 درجة سلسیوس، رطوبت نسبی 5±65 درصد و دورة نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی به دو روش تیمار تماس موضعی و گوارشی با تغذیه از پسیل معمولی پسته،  Agonoscena pistaciae Burckhardt and Lautererانجام شد. نتایج نشان داد که طول دورة رشدی (لارو سن دوم تا حشرة کامل) در شرایط تیمار لاروها به روش گوارشی با عصارة گیاهی استبرق و آفت‌کش آمیتراز نسبت به تیمار آن‌ها با آب (شاهد) طولانی‌تر بود و بین تیمارها با شاهد اختلاف معنی‌دار وجود نداشت. نتایج نشان داد که بیشترین زنده‌مانی برای حشرات کامل 127 روز برای تیمار اکالیپتوس و کمترین آن 110 و 113 روز به‌ترتیب برای تیمار آمیتراز و استبرق مشاهده شد. در تیمار تماس موضعی اثر تیمارها بر دورة رشد پیش از بلوغ معنی‌دار نبود. دورة پیش از بلوغ در تیمار شاتره با 76/22 روز بیشترین و در تیمار استبرق با 96/21 روز کمترین بود. نتایج نشان داد که اثر تغذیة شکارگر از پسیل‌های آلوده به عصاره‌ها و آفت‌کش آمیتراز بیشتر از تماس موضعی با آن‌هاست. افزایش اثر تیمارها روی مراحل رشدی شکارگر با افزایش عمر، آثار زیرکشندگی تیمارها را نشان می‌دهد. در راهبرد مدیریت تلفیقی آگاهی از این‌گونه تأثیرات کمک خواهد کرد که در به‌کارگیری ترکیبات ایمن برای دشمن طبیعی به تمام جنبه‌های اثر ترکیب توجه شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

Abbott W (1925) A method of computing the effectiveness of an insecticide. Journal of Economic Entomology18, 265-267.
Ahmad A (1999) Demographic toxicology as a method for studying the dicofol two spotted spider mite (Acari: Tetranychidae) system. ٍEconomic Entomology- 76: 239- 242.
Alizadeh A, Talebi K, Hosseininaveh V, Ghadamyari M (2011)Metabolic resistance mechanisms to phosalone in the common pistachio psyllid, Agonoscena pistaciae (Hem: Psyllidae). Pesticide Biochemistry and Physiology 101 (2): 59-46.
Basirat M, Afshari MR (2004) An investigation on the effect of thiamethoxam on Agonoscena pistaciae and its side-effects on Psyllaephagus pistacia and Oenopia conglobata. 16th Iranian Plant Protection Congress, 28 Aug.-1 Sept. Tabriz-Iran, 223(In Persian with English summary)
Casafe T (2007) Camara argentina de sanidad agropecuaria y fertilizantes: Guia de productos fitosanitarios. Buenos Aires. Argentina.
Cordeiroa EMG, Correaa AS, Venzonb M, Guedesa RNC (2010) Insecticide survival and behavioral avoidance in the lacewing Chrysoperla externa and Ceraeochrysa cubana. Economic Entomology 102: 170- 176.
Croft BA (1990) Arthropod Biological Control Agents and Pesticides, John Wiley, New York.
Danay-Tous AH, Farazmand H, Oliaei-Torshiz A, Sirjani M (2014) Effect of red pepper and garlic extract on pistachio psylla nymph, Agonoscena pistaciae, in field conditions. Biocontrol in Plant Protection1 (2): 91-99.
De Bach P, Rosen D (1991) Biological Control by Natural Enemies. Cambridge University Press
Desneux N, Denoyelle R, Kaiser L (2006) A multi-step bioassay to assess the effect of the deltamethrin on the parasitic wasp Aphidius ervi. Chemosphere 65: 1697-1699.
Dohmen GP (1998) Comparing pesticide effects on beneficials in a sequential testing scheme. In: Haskell PT, McEwen P (eds) Ecotoxicology pesticides and beneficial organisms. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, The Netherlands, pp. 191–201.
Ghaffari D, Tirgari S (2004) Repellency effect of three plants extracts against paederus beetles, the agent of linear dermatitis (Col.: Staphylinidae). 16th Iranian Plant Protection Congress 28 Aug. 1 Sept. Tabriz-Iran, 187 (In Persian).
Gholami T, Samih MA, Nejati M (2013) Effect of two extraction methods of Rubia tinctorum on mortality of cotton whitefly Bemisia tabaci (Genn.). 2nd National Congress on Medicinal Plants.15, 16 May, Tehran- Iran, 1280.
Grafton-Cardwell EE, Hoy MA (1985) Intraspecific variability in response to pesticides in the common green lacewing, Chrysoperla carnea Stephens (Neuroptera: Chrysopidae). Hilgardia 53: 1–31.
Hamilton GC, Lashomb GH (1997) Effect of insecticides on two predators of the colorado potato beetle (Coleoptera: Chrysomellidae). Florida Entomologist 80: 10-23.
Hariri Moghadam F, Moharramipour S (2010) Effect of essential oil from Eucalyptus salmonophloia and Eucalyptus kingsmillii on egg stage of two spotted spider mite, Tetranychus urticae Koch. 19th Iranian Plant Protection Congress 31 July.3 August, Tehran. 345 (In Persian).
Heidari H (1996) The Key of Chrysopa and Suarius (Neuroptera:Chrysopidae) species collected from Iran. Journal of Entomological Society of Iran 9(1,2): 47-54.
Hummelbrunner LA, Isman MB (2001) Acute, sublethal, antifeedant and synergic effects of monoterpenoid essential oil compounds on the tobbaco cutworm, Spodoptera litura (Lepidoptera: Noctuidae). Journal of Agricultural and Food Chemistry, 49, pp. 715-720.
Hydron SB, Whitcomb WH (1979) Effects of larval diet on Chrysopa rufiboris. Florida Entomologist 62: 293-298.
Irannejad MK, Samih MA, Talebi Jahromi K, Alizadeh A (2012b) Investigation on the effects of some pesticides and plant extracts on life table of Chrysoperla carnea (Stephens) (Neu.: Chrysopidae). Plant protection Science 43(1): 33-46 (In Persian with English summary).
Irannejad MK, Samih MA, Talebi Jahromi K, Alizadeh A (2012a) The Effect of Some Pesticides and Plant Extracts on Functional Response of Chrysoperla carnea (Stephens) to Different Densities of Agonoscena pistaciae . Journal of Plant Protection (Agricultural Science and Technology) 26 ( 3): 316-326.(In Persian)
Jafari Nodooshan A, Biat asady H, Moharrami S, Mirzaie R. (2000) Identification of lacewings in Kerman pistachio orchards and determining of the efficiency Chrysoperla carnea (Stephens) in control of psylla. 14th Iranian Plant Protection Congress. 102 p. (In Persian with English summary).
Jbilou R, Ennabili A, Sayah F (2006) Insecticidal activity of four medicinal plant extracts against Tribolium castaneum (Herbst) (Coleoptera: Tenebrionidae). African Journal of Biotechnology 5: 936–940.
Joyande A (2000) Mass production of common green lacewing Chrysopa carnea (Steph.) (Neu.: Chrysopidae) new methods in group rearing of the larvae. 14th Iranian Plant Protection Congress, Aug., Isfahan University of Technology-Iran, 176 (In Persian with English summary)
Khajehoseini M, Samih MA, Mahdian K (2014) Investigation on the effects of several plant extracts and thiamethoxam on two Sex life table of Chrysoperla carnea (Stephens) (Neu.:Chrysopidae) in laboratory conditions. Journal of Plant Protection 28(1): 125-137. (In Persian with English summary)
Khajehoseini M, Samih MA, Mahdian K, Alizadeh A (2013) The side effects of several plant extracts and thiamethoxam on biological parameters of common green lacewing Chrysoperla carnea (Stephens) (Neu.:Chrysopidae) under laboratory conditions. Plant Pests Research 3(1): 21-32. (In Persian with English summary).
Koschier E, Sedy K (2003) Labiate essential oils affecting host selection and acceptance of Thrips tabaci. Crop Protection 22(7): 929-934.
Kumar K, Santharan (1999) Laboratory evaluation of imidaclopride against tricograma chilonis Ishii and Chrysoperla carnea (Stephens). Journal of Biological Control 13: 73-78.
Maciel MV, Morais SM, Bevilaqua CML, Camurca ALF, Costa CTC, Castro CMS (2006) Ovicidal and larvicidal activity of Melia azedarach extracts on Haemonchus contortus. Veterinary Parasitology 140, 98- 104.
Mahdavi Arab N, Ebadi R, Hatami B, Talebi Jahromi Kh (2008) Insecticidal effect of some plant extracts on Callosobrochus maculates F. in laboratory and Laphigma exigua H. in green house. Journal of Science and Technology of Agriculture and Natural Resources 11(42):221-234. (In Persian).
Majnon Hosseini N, Davazdah Emami S (2007) Cultivation and production of certain herbs and spices. University of Tehran Publications, pp: 300.
Mansouri Jajaei Sh, Maroof A (2004) Study on control Callosobruchus maculates with four medicinal plants: neem oregano eucalyptus and garlis. 16th Iranian Plant Protection Congress 28 Aug. 1 Sept. Tabriz-Iran, 193 (In Persian).
Marouf A, Sangari S, Jabbari1 L (2007) An investigation on fumigant effect of the extract of Origanum vulgare (Lamiales: Lamiaceae) for control of two stored-product beetles. 27:2, 29-41(In Persian with English summary).
McEwen PK, New TR, Whittington AE (2001) Lacewings in the Crop Environment. Cambridge University Press, Cambridge, 546 p.
MedinaMP, Budia F, Tirry L, Smagghe G, Vinuela E (2001) Compatibility of spinosad, tebufenozide and azadirachtin with eggs and pupae of the predator Chrysoperla carnea (Stephens) under laboratory conditions. Biocontrol Science and Technology 11: 597-610.
Medina MP, Budia F, Tirry L, Smagghe G, Viñuela E (2003) Effects of three modern insecticides, pyriproxyfen, spinosad and tebufenozide, on survival and reproduction of Chrysoperla carnea adults. Annals of Applied. Biology 142: 55-61.
Mgocheki N, Addison P (2009) Effect of contact pesticides on vine mealybug parasitoids, Anagyrus sp. near pseudococci (Girault) and Coccidoxenoides perminutus (Timberlake) (Hymenoptera: Encyrtidae). South African Journal of Enology and Viticulture, 30: 2.
Michaud JP, McKenzie CL (2004) Safety of a novel insecticides, sucrose octanoat, to beneficial insects in Florida citrus. Florida Entomologist87(1): 6-9.
Mirzaii F, Samih MA, Irannezhad MK, Shabani Z, Alizadeh A (2011) Lethal effects plant extracts Fumaria parviflora Lam. and Eucalyptus camaldulensis and insecticides, amitraz on Agonoscena pistaciae Burckhardt and Lauterer under laboratory conditions. 63th international symposiums on crop protection, Gent-Belgium May 24th.–May 24th. 151pp.
Papachristos DP, Stamopoulos DC (2002) Toxicity of vapours of three essential oils to the immature stages of Acanthscelides obtectus Say (Coleoptera: Bruchidae). Stored Products Research, 38, 365-373.
Pascual-villalobos MS, Robledo A (1998) Screening for anti-insect activity in Mediterranean plants. Journal of Industrial Crop and Product 1: 115-120.
Peveling R, Ould Ely S (2006) Side-effect of botanical insecticides derived from Meliaceae on coccinellid predators of the date palm scale. Crop Protection 25:1253-1258.
Pree DJ, Archibald DE., Morrison RK (1989) Resistance to insecticides in the common green lacewing Chrysoperla carnea (Neuroptera: Chrysopidae) in southern Ontario. Journal of Economic Entomology, (USA82(1: 29-34.
Robertson JL, Preisller HK (1992)Pesticide Bioassays with Arthropods. CRC Press, USA.
Rouhani M, Samih MA (2012) Mortality effect of plant extracts with pesticide on common pistachio psylla, Agonoscena pistaciae. Archives Des Sciences 65(8): 452-460.
Rouhani M, Samih MA, Esmaiilizadeh M, Izadi H (2011) Effect of imidacoloprid and thiamethoxam and salinity on Agonoscena pistaciae Burckhardt and Lauterer in pistachio orchards. Global Conference on Entomology-(GCE), March 5-9, Chiang Mai, Thailand 418
Said Mandour N (2008) Influence of spinosad on immature and adult stages of Chrysoperla carnea (Stephens) (Neuroptera: Chrysopidae). BioControl54: 93-102.
Samih MA, Alizadeh A, Saberi Riseh R (2005) Pistachio Pests and Diseases in Iran and Their IPM. Jahad Daneshgahi-Tehran Press. (In Persian).
Schneider MI, Sanchez N, Pineda S, Chi H, Ronco A (2009) Impact of glyphosate on the development, fertility and demography of Chrysoperla externa (Neuroptera: Chrysopidae): Ecological approach.Chemosphere 76 (10): 1451-1455.
Schuster DJ, Stansly PA (2000) Response of two lacewing species to biorational and broad-spectrum insecticides. Phytoparasitica 28(4): 297-304.
Shabani Z (2012) Biology and life table of Chrysoperla carnea (Neuroptera: Chrysopidae) on Agonoscena pistaciae Burckhardt and Lauterer treat with some insecticides and Caiotropis procera under laboratory conditions. M.Sc. Thesis of Agricultural Entomology, Vali-e-Asr University, 150p.
Shabani Z, Samih MA, Irannezad MA, Mirzaii F (2011) Insecticidal efficacy of acetamiprid, hexaflumuron and Calotropis procera extract on Agonoscena pistaciae Burckhardt and Lauterer under laboratory conditions. Global Conference on Entomology, March 5-9, Chiang Mai, Thailand. 481p.
Shukla A, Pathak SC, Agarwal RK (1997) Effect of some plant odours in the breeding environment on fecundity and hatching of okra shoot and fruit borer, Earias vittella (Fab.) under laboratory conditions. Crop Research Hisar 13 (1): 157-161.
Taghizadeh-Sarokalaii A, Moharramipour S (2010) Fumigant toxicity of essenssial oil, Thymus persicus (Lamiaceae) and Prangos acaulis (Apiaceae) on Callosobruchus maculatus (Coleoptera: Bruchidae). Plant Protection Science 33 (1): 55-68. (In Persian).
Talebi Jahromi Kh (2006). Pesticides Toxicology. University of Tehran Press. (In Persian).
Tauber MJ, Tauber CA, Daane KM, Hagen KS (2000) Commercialization of predators: recent lessons from green lacewings (Neuroptera: Chrysopidae: Chrysoperla). Annual Review of Entomology 46: 26-38.
Valadares GR, Ferreyra D, Defago MT, Carpinella MC, Palacios S (1999) Effects of Melia azedarach on Triatoma infestans. Fitopatologia Brasileira 70: 421- 424.
Viana Ramos M, Pavia Banderia G, Teixeria de Freitas C, Nogueira N, Alencar N, Sousa P, Carvalho A (2006) Latex constituents from Calotropis procera (R. Br.) display toxicity upon egg hatching and larvae of Aedes aegypti (Linn.). Mem Inst Oswaldo cruz, Rio de Janeiro101: 503-510.
Vogel AI (1978) Text Book of Practical Organic Chemistry. The English Language Book Society and Longman: London, 1368.
Vogt H, Bigler F, Brown K, Candolfi MP, Kemmeter F, Kuhner Ch, Moli M,Travis A, Ufer A, Vineula E, Wiadburger M, Waltersdorfer A (2000) Laboratory method to test effects of plant protection products on larvae of Chrysoperla carnea (Stephen) (Neuroptera: Chrysopidae). pp. 27-44 in Condolfi MP, Blomel S, Forster R (Eds) Guidelines to evaluate side effects of plant protection products to non-target arthropods. IOBC, BART, and EPPO Joint Initiative.
Wang Y J, Zeho DM, Sun RJ, Cang L, Hao XZ (2006) Cosorption of zinc and glyphosate on two soils with different characteristics. Journal of Hazardous Materials 137: 76-82.
Zargari A (1992) Medicinal Plants. University of Tehran Press. (In Persian).