76043abf2ebed2c

بررسی اثر باکتری‌های آللوپاتیک Pseudomonas fluorescens و قارچ آنتاگونیست Fusarium spp. در کنترل انگل گل جالیز روی گوجه‌فرنگی

شناسنامه علمی شماره

نویسندگان

1 دانش‌آموختة کارشناسی ارشد دانشگاه تهران و کارشناس ارشد شرکت فن‌آوری زیستی طبیعت‌گرا

2 استاد گروه گیاهپزشکی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج

3 کارشناسان بخش تحقیق و توسعه شرکت فن‌آوری زیستی طبیعت‌گرا

چکیده

گل جالیز انگل ریشه بسیاری از گیاهان دولپه‏ای مانند گوجه‌‌فرنگی، خیار، خربزه، توتون و غیره می‏باشد. این انگل در بیشتر مناطق گوجه‌کاری، به خصوص شمال غرب کشور گسترش داشته و به صورت یک مشکل عمده بروز کرده است. جدایه‌های آنتاگونیست قارچی Fusarium spp. و باکتریایی Pseudomonas fluorescens به عنوان عوامل بیولوژیک موثر در کنترل بیولوژیک این علف هرز شناخته شده ‌هستند. در این راستا در سال‌ زراعی 1390 نمونه‌برداری از مناطق عمده گوجه‌کاری شهرستان‌های استان البرز از جمله کرج، هشتگرد و نظرآباد انجام شد. پس از جداسازی، خالص‌سازی و شناسایی جدایه‌های این دو عامل بیولوژیک، غربالگری آنها در گلخانه روی کنترل گل‌جالیز در محصول گوجه‌فرنگی انجام شد، تا بهترین آنها برای آزمایش‌های بعدی انتخاب شوند. در این تحقیق 69 جدایه قارچ فوزاریوم شامل 26 جدایه F. oxysporum، 43 جدایه F. solaniّ و 10 جدایه باکتری سودوموناس جداسازی شدند. با غربال این جدایه­ها در گلخانه روی گل‌جالیز گوجه‌فرنگی 5 جدایه قارچیFso84، Fso106، Fox116، Fox135 و Fso145 و 3 جدایه باکتری PfN2،  PfN4و PfX8 که حدود 65 تا 73 درصد بازدارندگی از رشد گل جالیز داشتند، برای تست‌های تکمیلی انتخاب شدند. تلفیق‌های قارچی و باکتریایی Fox104- PfX7وFso68 - PfX9نیز توانستند به خوبی از رشد این انگل جلوگیری کنند.

کلیدواژه‌ها