76043abf2ebed2c

پارامترهای زیستی و جدول زندگی بالتوری سبز،Chrysoperla carnea (Neu., Chrysopidae) در تغذیه از طعمه‌های مختلف در شرایط آزمایشگاهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه گیاه‌پزشکی، دانشکدة علوم کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانشیار گروه گیاه‌پزشکی، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه تبریز

3 استاد گروه گیاه‌پزشکی، دانشکدة علوم کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی

4 دانشیار مؤسسة تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور، تهران

چکیده

بالتوری سبز،Chrysoperla carnea (Stephens)  یکی از شکارگرهای مهم بسیاری از آفات کشاورزی از جمله کرم غوزة پنبه،(Hübner)  Helicoverpa armigera و کنة دولکه‌ای، Tetranychus urticae Koch است. لاروهای این شکارگر در انسکتاریوم‌ها به‌طور عمده روی تخم بید آرد، Anagasta kuehniella (Zeller) پرورش داده می‌شوند. در این تحقیق، پارامترهای زیستی و جدول زندگی بالتوری سبز در تغذیة لاروها از تخم بید آرد به‌عنوان طعمة آزمایشگاهی و دو طعمة طبیعی شامل کرم غوزة پنبه (مراحل رشدی تخم و لارو نئونات) و کنة دولکه‌ای بررسی شد. آزمایش در دمای 1±26 درجة سلسیوس، رطوبت نسبی 5±70 درصد و دورة نوری شانزده ساعت روشنایی و هشت ساعت تاریکی انجام شد. در پرورش لاروهای بالتوری سبز روی کنة دولکه‌ای هیچ‌یک از لاروها به مرحلة بلوغ نرسیدند. بیشترین طول عمر افراد ماده (3/38 روز)، دورة تخم‌ریزی (33/32 روز) و تعداد تخم به ازای هر ماده در هر روز (52/30) در پرورش لاروها روی تخم کرم غوزه به‌دست آمد. منحنی بقای بالتوری سبز روی هر سه طعمة حشره‌ای نزدیک به نوع I بود. نرخ خالص زادآوری (R0) و نرخ ذاتی افزایش جمعیت (r) شکارگر روی تخم بید آرد و تخم و لارو نئونات کرم غوزة پنبه به‌ترتیب 68/352، 64/579 و 47/385 بر نسل و 1816/0، 2152/0 و 2094/0 بر روز محاسبه شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات