76043abf2ebed2c

غربال ریزوباکترهای تشکیل دهنده بیوفیلم گیاهان زراعی برای کنترل بیولوژیک Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum، عامل پوسیدگی نرم سیب‌زمینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق بیماری شناسی گیاهی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

2 هیئت علمی گروه گیاهپزشکی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

چکیده

در این مطالعه به منظور به دست آوردن ریزوباکترهایی با قدرت تشکیل بیوفیلم بالا و بررسی نقش آن‌ها در بیوکنترل Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum، ابتدا از مناطق مختلف استان‌های آذربایجان شرقی و غربی ۱۰۰ نمونه از ناحیه ریزوسفر گیاهان مختلف زراعی جمع‌آوری و ۲۱۴ جدایه باکتری با روش سری رقت جداسازی و خالص-سازی شد. جدایه‌های به دست آمده براساس میزان بازدارندگی علیه پکتوباکتریوم و توانایی تشکیل بیوفیلم در شرایط آزمایشگاهی غربالگری شدند. از ۲۱۴ جدایه مورد بررسی، ۱۳ جدایه علیه پکتوباکتریوم فعالیت آنتاگونیستی بالایی در شرایط آزمایشگاهی نشان دادند و ۱۲ جدایه توانایی تشکیل بیوفیلم بالایی از خود نشان دادند. در آزمون برش‌های سیب زمینی جدایه‌هایی با قدرت تشکیل بیوفیلم بالا مانند G177 و G19-1 به صورت کامل از استقرار بیمارگر جلوگیری کرده و مانع ایجاد پوسیدگی نرم شدند. با این وجود در شرایط گلخانه‌ای تنها جدایه G177 بیماری را کنترل نمود و علاوه بر آن موجب افزایش رشد طولی ساقه نیز شد. به طور کلی نتایج به دست آمده نشان دهنده آن بود که تشکیل بیوفیلم به تنهایی به عنوان مکانیسم، مسئول بیوکنترل پکتوباکتریوم نبوده است و این فاکتور تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Abdolghafar NY, Abdolsayed WM (1997) Biological control of soft rot of potato using fluorescent pseudomonads. Arab Universities. Journal of Agricultural Sciences. 22: 419-431.
Berg G, Krechel A, Ditz M, Sikora RA, Ulrich A, Hallamann J (2005) Endophytic and ectophytic potato-associated bacterial communities differ in structure and antagonistic function against plant pathogenic fungi. FEMS Microbiology Ecology 51: 215-29.
Beauregard PB, Chai Y, Vlamakis H, Losick R, Kolter R (2013) Bacillus subtilis biofilm induction by plant polysaccharides.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.
Cronin D, Moenne-Loccoz Y, Fenton A, Dunne C, Dowlling DN, O’Gara F (1997) Ecological interaction of a biocontrol Pseudomonas fluorescens strain producing 2,4-diacetylphloroglucinol with the soft rot potato pathogen Erwiniacarotovora subsp. atroseptica. FEMS Microbiology Ecology 23: 95–106.
Davey ME, O’Toole GA (2000) Microbial biofilms: from ecology to molecular genetics. Microbiology and Molecular Biological Review 64: 847-867.
Douches DS, Maas D, Jastrzebski K (1996). Assessment of potato
breeding progress in the USA over the last century. Crop Science 36:1544–1552.
Grandar A R P W, C B. Tanner (1976) Potato leaf and tuber water potential measurements with a pressure chamber. American Potato Journal 53: 1.
Kastelein P, Schepel EG, Mulder A, Turkensteen LJ, Van-Vuurde JWL (1999) Pirlminary selection of antagonists of Erwiniacarotovorasubsp. Atroseptica(Van Hall) Dye for application during green crop lifting of seed potato tuber. Potato Reasearch 42:161-171.
Klug-Santner BG, Schnitzhofer W, Vrsanska M, Weber J, Agrawal PB, Nierstrasz VA, Guebitz GM (2006) Purification and characterization of a new bioscouring pectatelyase from Bacillus pumilus BK2. Journal of Biotechnology 121: 390-401.
Khodakaramian GH, Zafari D (2009) Identification of fluorescent pseudomonads isolated from potato
Rhizosphere and assessment of their antagonistic activity towards Pectobacteriumcarotovorum under field condition. Plant Diseases and Pestes. 77(2): 1-18. In Persian.
Krzyzanowska DM, Potrykus M, GolanowskaM, Polonis K, Gwizdek-Wisniewska A (2012) Rhizosphere bacteria as potential biocontrol agents against soft rot caused by various Pectobacterium and Dickeya spp. strains. Plant pathology 94(2): 367-378.
Lapwood DH, Cans PT (1984) “A method for assessing the field susceptibility of potato cultivars to blackleg (Erwinia carotovora subsp. atroseptica),” Annuals of Applied Biology.104(2), pp. 315-320.
Melo IS. (1998). Agents’ microbianos de controle de fungosfitopatogenicos. In; Melo, I. S. and Azevedo,  J. L. (Eds). Controle Biologico. Embrapa, Jaguariuna. 1: 17-30.
Nagorska K, Hinc K, Strauch MA, Obuchowski M (2008) Influence of the sigma B stress factor and yxaB, the gene for a putative exopolysaccharide synthase under sigma B control, on biofilm formation. Journal of Bacteriology 190: 3546-3556.
Nguyen MT, Ranamukhaarachchi SL (2010) Soil-Borne Antagonists for Biological Control of Bacterial Wilt Disease Caused by Ralstonia solanacearum in Tomato and Pepper. Journal of Plant Pathology 92: 395-406.
Perombelon MCM, Kelman A (1980) Ecology of the soft rot Erwinias. Annual Review of Phytopathology 18: 361- 387.
Rashid M, Chowdhury MSM, Sultana N (2013) In- vitro screening of some chemicals and biocontrol agents against Erwiniacarotovora subsp. carotovora, the causal agent of soft rot of potato (solanumtuberosum) . The Agricalturists 11(2): 1-9.
Schaad NW, Jones JB, Chun (2001) Laboratory Guide for Identification of Plant Pathogenic Bacteria. 3rd. Ed. APS Press, St. Paul, MN. USA.
Shemesh M, Chai Y (2013) A Combination of glycerol and manganese promotes biofilm formation in Bacillus subtilis via histidine kinase KinD signaling. Journal of Bacteriology 195(12): 2747-2754.
Smith KP, Handelsman J, Goodman RM (1999) Genetic basis in plants for interactions with disease-suppressive bacteria. Proceedings of the National Academy of Sciences. USA. 96(9): 4786–4790.
Xiufang Hu, Qionglou Fang, Shixiao Li, Jinguang Wu Jishuang Chen (2009) Isolationand characterization of endophytic and rhizosphere bacterial antagonists of soft rot pathogen from Pinelliaternata. FEMS Microbiology 295:10-16.
Xu GW, Gross DC (1986) Selection of fluorescent pseudomonads antagonistic to Erwinia carotovora and suppression of potato seed piece decay. Phytopathology 76: 414-422.