76043abf2ebed2c

شناسنامه علمی شماره

نویسندگان

دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، استاد واستادیارپردیس ابوریحان دانشگاه تهران

چکیده

      دو جدایه مخمر A5 وA4 از گونهCandida membranifuciens  و جدایهA6 از گونهPichia guilliermondii همچنین دو جدایه باکتری B2 و B6 از گونهBacillus subtilis برای کنترل بیماری کپک خاکستری سیب با عامل Pers.:Fr.Botrytis cinerea به صورت انفرادی و مخلوط مورد ارزیابی قرار گرفتند. آزمایش سازگاری مواد بیوکنترل با استفاده از آزمون تولید ترکیبات خارج سلولی به روش سلوفان و کشت همزمان دو آنتاگونیست در محیط کشت جامد نشان داد، جدایه های مخمر با باکتری سازگار می­باشند. آزمایش بررسی تقابل آنتاگونیست­ها در محیط کشت مایع ثابت کرد جمعیت جدایه­های مخمر در حضور  جدایه­های باکتری به­خوبی تا انتهای آزمایش مشابه کاربرد انفرادی رشد می­کنند. نتایج آزمایشات در شرایط انبار نیز نشان داد مخلوط هایB2+A5 وB6+A6 با قطر لکه برابر با 23/5 و 43/7 میلی­متر در دمای 20 درجه سلسیوس و همچنین در دمای 4 درجه سلسیوس بترتیب با ایجاد قطر لکه معادل 48/3 و 87/3 میلی متر، بیشترین کنترل کنندگی را نسبت به دیگر آنتاگونیست ها و مخلوط آن ها دارند. توانایی مخلوط آنتاگونیستی B2+A5 در القای پاسخ­های دفاعی در بافت میوه سیب نشان داد این مخلوط دو روز بعد از مایه­زنی سبب افزایش فعالیت آنزیم پراکسیداز و ترکیبات فنلی می­شود علاوه بر آن، این مخلوط چهار روز پس از مایه­زنی عامل بیماری فعالیت آنزیم کاتالاز را کاهش می­دهد. مطابق نتایج این پژوهش مخلوط عوامل آنتاگونیست­ با افزایش القای مقاومت در میوه سیب، سبب بهبود بیوکنترل می­گردند.

کلیدواژه‌ها