76043abf2ebed2c

بررسی ویژگی‌های ظاهری درختان میزبان در فعالیت شکارگری دارکوب Dendrocopos syriacus (Hemprich & Ehrenberg) روی پروانه زنبور مانند گالزای صنوبر (Rott.) Paranthrene tabaniformis

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گیلان

2 کارشناس بخش تحقیقات منابع طبیعی

چکیده

صنوبرها از جمله درختان تندرشدی هستند که جایگاه ویژه‌ای در جنگل‌کاری و تولیدات چوبی دارند. پروانه‌گالزای صنوبر (Rott.) Paranthrene tabaniformis از آفات مهم این درختان است. هر ساله در خزانه‌های تولید صنوبر، نهال‌های این درختان مورد حمله آفت مذکور قرار گرفته و در نتیجه آن صدمات شدیدی متوجه تولید چوب و صنایع وابسته به آن می‌شود. در تحقیق حاضر کنترل طبیعی جمعیت این پروانه توسط دارکوب باغی Dendrocopos syriacus (Hemprich & Ehrenberg) مورد ارزیابی قرار گرفت. برای این منظور 2217 نهال از 10 کلن در یکی از خزانه‌های تولید نهال در ایستگاه تحقیقات صنوبر آستانه‌اشرفیه انتخاب شدند. در پایان فصل رویش طی آماربرداری صددرصد مشخص شد که تعداد 670 نهال به گال آلوده هستند. در ادامه میزان فعالیت دارکوب و تأثیر ویژگی‌های رشد قطری و ارتفاعی نهال‌های آلوده به گال در شکار دارکوب با کمک تجزیه‌و‌تحلیل رگرسیون چند گانه و همبستگی پیرسون مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد که دارکوب‌های باغی قادرند تا بیشتر از 36 درصد روی بعضی از نهال‌های آلوده فعالیت داشته باشند و در همین راستا میزان فعالیت آن‌ها با رشد قطری و ارتفاعی نهال‌های آلوده به گال تشدید می‌گردد.

کلیدواژه‌ها