پیوندهای مفید

سازمان بین المللی کنترل بیولوژیک


گروه گیاه پزشکی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران


قطب علمی کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی


سامانه نشریات وزارت علوم تحقیقات و فناوری


پایگاه استنادی علوم جهان اسلام(ISC)


نشریه مهار زیستی در گیاه پزشکی