76043abf2ebed2c

بررسی مقاومت رقم‌های تجارتی توت‌فرنگی در برابر Botrytis cinerea و تأثیر کنترلی اسانس رازیانه و قارچ‌کش ایپرودیون- کاربندازیم روی آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموختة کارشناسی ارشد رشتة بیماری‌شناسی گیاهی، گروه گیاه‌پزشکی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری

2 استادیار، گروه گیاه‌پزشکی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری

3 دانشیار، گروه گیاه‌پزشکی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری

4 مدیر کلینیک گیاه‌پزشکی بابلسر

چکیده

قارچ Botrytis cinerea یکی از مهم‌ترین عامل‌های پوسیدگی میوة توت‌فرنگی است. به‌منظور ارزیابی بیماری‌زایی این قارچ و تأثیر کنترلی اسانس رازیانه روی آن، از میوه­های توت‌فرنگی آلوده به پوسیدگی خاکستری در مناطق مختلف استان مازندران 41 جدایه گرد­آوری شد. پس از خالص‌سازی، بیماری‌زایی جدایه­ها روی سه رقم توت‌فرنگی کاماروسا، پاروس و گیلاسی انجام شد. شناسایی ریخت‌شناختی (مورفولوژیکی) جدایه­ها با استفاده از مشخصات رویشی و شناسایی مولکولی با استفاده از آغازگر اختصاصی C729 و آغازگرهای عمومی ITS4 و ITS5 انجام شد. بازدارندگی از رشد قارچ با اسانس گیاه رازیانه و قارچ‌کش ایپردیون- کاربندازیم آزمایش شد. نتایج نشان داد که بر پایة خصوصیات ریخت‌شناختی همة جدایه­ها به قارچ B. cinerea تعلق داشتند. شناسایی جدایه­ها با استفاده از آغازگر اختصاصی C729 نشان داد همة آن‌ها باند 700 جفت بازی داشتند. بر پایة شدت بیماری‌زایی روی سه رقم توت‌فرنگی، جدایه­ها در هفت گروه قرار گرفتند. ناحیۀ ITS  دی. ان. آ. ریبوزومی نمایندة گروه­ها با استفاده از جفت آغازگرهای ITS4  و ITS5 افزایش شد. پس از توالی­یابی و هم‌ردیف‌سازی با دیگر توالی­های مرتبط ثبت‌شده در بانک ژن، بین جدایه­ها تنوع بالای ژنتیکی مشاهده شد. جدایه­های مورد آزمایش در پنج گروه با همسانی 80درصد قرار گرفتند. در ارزیابی آزمایشگاهی مشخص شد که با بالا رفتن غلظت اسانس رازیانه، فعالیت ضدقارچی آن علیه B. cinerea افزایش یافت. غلظت µl/l۱۰۰۰ تأثیر بازدارندگی بیشتری نسبت به دو غلظت پایین‌تر (۵۰۰ و ۷۵۰ میکرولیتر در لیتر) داشت و میزان بیماری را تا 7/94 درصد در مقایسه با شاهد کاهش داد. قارچ‌کش ایپردیون- کاربندازیم باعث مهار جدایه­های این قارچ در آزمایشگاه شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Abbott WS (1925) A method of computing the effectiveness of an insecticide. Journal of Economic Entomolgy 18: 265-267.
Anthony S, Abeywickrama K, Wilson WS (2003) The effect of spraying essential oils of Cymbopogon nardus, Cymbopogon flexuosus and Ocimum basilicum on post-harvest diseases and storage life of Embul banana. Journal of Horticultural Science and Biotechnology 78: 780-785.
Barnett HL, Hunter BB (1998) Illustrated genera of imperfect fungi. 4th ed., APS Press, USA.
Beever RE, Weeds PL (2004) Taxonomy and genetic variation of Botrytis and Botryotinia. Pp. 29-52 In: Elad Y, Williamson B, Tudzynski P and Delen N (eds) Botrytis: Biology, pathology and controls. Kluwer Academic Publisher, Netherland.
Bouchra C, Achouri M, Idrissi-Hassani LM, Hmamuchi M (2003) Chemical composition and antifungal activity of essential oils of seven Morcoccan labiatea against Botrytis cinerea Per: Fr. Journal of Ethnopharmacology 89: 165-169.
Capdeville GD, Maffia LA, Finger FL, Batista UG (2004) Pre-harvest calcium sulfate applications affect vase life and severity of gray mold in cut roses. Scientia Horticulturae 103: 329-338.
Chebli B, Hmamuchi M, Achouri M, Idrissi-Hassani LM (2004) Composition and in vitro fungitoxic activity of 19 essential oils against two post-harvest pathogens. Journal of Essential Oil Research 16: 507-511.
Doyle JJ, Doyle JL (1990) Isolation of plant DNA from fresh tissue. Focus 12: 13-15.
Elad Y, Williamson B, Tudzynski P, Delen N (2007) Botrytis: Biology, pathology and control. Published by Springer, Netherlands.
Ellis MB (1971) Dematiaceus, Hyphomycetes. Common Wealth Mycological Institute 178-184.
Faretra F, Antonacci E (1987) Production of apothecia of Botryotinia fuckeliana (de Bary) Whetz. under controlled environmental conditions. Phytopathologia Mediterranea 26: 29-35.
Farzaneh M, Ahmadzadeh M, Hadian J, Sharifi-Tehrani A (2006) Chemical composition and antifungal activity of the essential oils of three species of Artemisia on some soil-borne phytopathogens. Communications in Agricultural and Applied Biological Sciences 71(3b): 1327-1333.
Grindle M (1979) Phenotypic differences between natural and induced variants of Botrytis cinerea. Journal of General Microbiology 111: 109-120.
Hancock JF (1999) Strawberries (Crop production science in horticulture. Cab international, Wallingford, UK.
Hennebert GL (1973) Botrytis and Botrytis- like genera. Persoonia 7: 183-204.
Holst-Jensen A, Vaage M, Schumacher T (1998) An approximation to the phylogeny of Sclerotinia and related genera. Nordic Journal of Botany 18: 705-719.
Huang R, Li GQ, Zhang J, Yang L, Che HJ, Jiang DH, Huang HC (2011) Control of postharvest Botrytis fruit rot of strawberry by volatile organic compounds of Candida intermedia. Phtopathology 101(7): 859-869.
Jarvis WR (1977) Botryotinia and botrytis species: Taxonomy, physiology and pathogenicity. Research Branch, Canada Department of Agriculture, Ottawa, Canada.
Khazaeli P, Zamanizadeh H, Morid B, Bayat H (2010) Morphological and molecular identification of Botrytis cinerea causal agent of gray mold in rose greenhouse in central region of Iran. International Journal of Agricultural Science and Research 1: 19-24.
Kulakiotu EK, Thanassoulopoulos CC, Sfakiotakis EM (2004) Biological control of Botrytis cinerea by volatiles of “Isabella” grapes. Phytopathology 94: 924-931.
Milena C, Silva E (2005) Differences in the initial events of infection of Botrytis cinerea strains isolated from tomato and grape. Mycologia 97(2): 485-492.
Mirzaei S, Mohammadi Goltapeh E, Shams-bakhsh M (2008) Identification of Botrytis spp. on plants grown in Iran. Phytopathology 156: 21-28.
Ozan M (2003) Antifungal effects of some Turkish spice essential oils on Aspergillus niger and Botrytis cinerea growth. Agrimedia GmbH 8: 173-175.
Peighami-Ashnaei S, Farzaneh M, Hadian J, Sharifi-Tehrani A, Ghorbanpoor M (2007) Evaluation of antifungal activity of some plant essential oils against the gray mold of apple caused by Botrytis cinerea. Agricultural Research: Water, Soil and Plant in Agricultural 7(3): 1-10. (in Persian)
Plaza P, Torres R, Usall G, Lamarca N, Vinasa I (2004) Evaluation of the potential of commertial post-harvest application of essential oils to control citrus decay. Journal of Horticultural Science and Biotechnology 79: 935-940.
Rakhshani-Zabol E, Taheri A (2006) Principles of agricultural toxicology (Vol. II) fungicides, bactericides and nematicides biological Publishers of Farhnge Jame, Iran. (in Persian)
Rigotti S, Gindro K, Richter H, Viret O (2002) Charactrization of molecular marker for specific and sensitive detection of Botrytis cinerea Pers.: Fr. in strawberry (Fragaria ananassa Duch.) using PCR. FEMS Microbiology Letters 209: 169-174.
Saghi-Younesi B, Solimani MJ, Zafari D, Bahramnejad B (2014) Identification and study of genetic diversity of Botrytis cinerea isolates caused Strawberry grey mold in Kurdistan province. Biothechnology in Agricultural 13(2): 1-10. (In Persian)
Staats M, Baarlen PV, Van Kan JAL (2005) Molecular phylogeny of the plant pathogenic genus Botrytisand the evolution of host specificity. Molecular Biology and Evolution 22: 333-346.
Utkhede RS, Mathur S (2002) Biological control of stem canker of greenhouse tomatoes caused by Botrytis cinerea. Canadian Journal of Microbiology 48: 550-554.
White TJ, Bruns T, Lee S, Taylor J (1990) Amplification and direct sequencing of fungal ribosomal RNA genes for phylogenetics, In: Innis MA, Gelfand DH, Sninsky JJ, White TJ (ed.), PCR Protocols: A guide to Methods and Applications, Academic Press: San Diego, U.S.A. pp. 315-322.
Zadehdabagh Gh, Rokni N, Kiani S, Mohammadi Goltapeh E, Danesh RY (2010) Evaluation of Botrytis cinerea isolates for virulence on rose cut flowers in greenhouse condition in Iran. Journal of Agricultural Technology 6(3): 525-532.