76043abf2ebed2c

برخی ویژگی¬های زیستی کفشدوزک(Goeze) Hippodamia variegata با تغذیه از شته مومی کلم Brevicoryne brassicae L. و تخم بید آرد Ephestia kuehniella Zeller

نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد

2 استادیار گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی،دانشگاه ولی عصر رفسنجان

3 استادیاران گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی،دانشگاه ولی عصر رفسنجان

چکیده

کفشدوزک Hippodamia variegata  (Col.: Coccinellidae) یکی از شکارگرهای مهم آفات در کشتزارهای ایران است. این شکارگر همه­چیزخوار است و از شته­ها و پسیل­ها تغذیه می­کند. در این پژوهش برخی ویژگی­های زیستی این کفشدوزک با تغذیه از شته مومی کلم  Brevicoryne brassicae L. و تخم بید آرد Ephestia kuehniella  در دمای 2±5/27 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 5±55 درصد و دوره نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی بررسی شد. طول دوره رشد و نمو از تخم تا حشره کاملH. variegata  با تغذیه از شته مومی کلم و تخم بید آرد  به­ترتیب  39/0±29/13 و 27/±72/14 روز است.  طول دوره لاروی سن یک تا چهار کفشدوزک از 41/0±76/7 روز روی شته مومی کلم تا 27/0±23/10 روز روی تخم بید آرد متغیر است. کمترین نرخ بقا و بیشترین درصد مرگ و میر روی هر دو رژیم غذایی مربوط به لارو سن یک بود. نتایج نشان داد که اثر رژیم غذایی روی طول دوره تخم و شفیره معنی­دار نبود، ولی به طور معنی دار، طول دوره تمامی سنین لاروی را تغییر داد. بر پایه نتایج این پژوهش شته مومی کلم نسبت به تخم بید آرد میزبان مناسب­تری برای پرورش کفشدوزک H. variegata است.

کلیدواژه‌ها