76043abf2ebed2c

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه گیاه‌پزشکی، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه جیرفت

2 استادیار گروه کشاورزی، پژوهشکدة گیاهان و مواد اولیة دارویی، دانشگاه شهید بهشتی، اوین ـ تهران

چکیده

کاربرد اسانس‌ها در کنترل بیمارگرهای گیاهی عموماً به‌دلیل محلولیت پایین در آب، فشار بخار بالا و ناپایداری فیزیکی و شیمیایی با دشواری‌هایی همراه است. یکی از روش‌های به‌حداقل‌رساندن این تأثیرات، استفاده از سیستم نانوامولسیون است. افزون بر این ضمن سهولت کاربرد و پایداری باعث افزایش خواص ضد میکروبی نیز می‌شود. در این تحقیق، پس از تهیة اسانس دارچین (Cinammon zeylanicum)، نانوامولسیون اسانس تهیه و مشخصات فیزیکی ‌و شیمیایی آن مشخص شد. اندازة ذره‌ای نانوامولسیون 97/3±33/115 نانومتر تعیین شد. امولسیون و نانوامولسیون اسانس به‌همراه قارچ‌کش تیابندازول در غلظت‌های مختلف مادة مؤثره برای کنترل قارچ‌های Rhizopus stolonifer و Botrytis cinerea عامل پوسیدگی میوة توت‌فرنگی مطالعه شدند. نتایج در محیط کشت جامد PDA نشان داد که امولسیون و نانوامولسیون اسانس دارچین تفاوت معنی‌داری در فعالیت ضد قارچی نداشت و علیه قارچ‌های B. cinerea و R. stoloniferبه‌ترتیب حداقل غلظت بازدارندگی کامل برابر 500 و 1000 میکرولیتر مادة مؤثره در لیتر محیط کشت نشان دادند. نتایج روی میوه نشان داد که نانوامولسیون اسانس نسبت به امولسیون اسانس، تأثیر بیشتری در کاهش پوسیدگی‌های قارچی میوة توت‌فرنگی دارد. در بالاترین غلظت کاربردی (2 در هزار)، بین تیابندازول با نانو‌امولسیون اسانس دارچین تفاوت معنی‌دار در کاهش پوسیدگی رایزوپوسی میوه مشاهده نشد. در کنترل پوسیدگی خاکستری میوه، ناشی از B. cinerea نانوامولسیون دارچین در غلظت‌های 2 در هزار و 1 در هزار به‌ترتیب با 33/3 و 83/5 درصد پوسیدگی خاکستری میوه، بیشترین تأثیر را در کاهش پوسیدگی داشت. نانوامولسیون اسانس دارچین برای ساخت قارچ‌کش‌های طبیعی می‌تواند توصیه شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

Ardalan F (2014) Formulation of nanoemulsions from essential oil of Cinnamomum zeylanicum in treatment of Helicobacter pylori infection. Master of Science thesis, Medicinal Plants and Drug Research Institute, Shahid Beheshti University. Pp.72. (in Persian)
Asghari Marjanlo A, Mostofi Y, Shoeibi Sh, Fattahi M (2008) Effect of basil essence on controlling gray rot and postharvest quality of strawberries. Journal of Medicinal Plants, 8(1): 131-139.
Barkai-Golan R (2001) Postharvest Diseases of Fruits and Vegetables, Development and Control. Elsevier Science B.V. Amsterdam 22: 39-46.
Behnam S, Farzaneh M, Ahmadzadeh M, Tehrani AS (2006)Composition and antifungal activity of essential oils of Mentha piperita and Lavendula angustifolia on post-harvest phytopathogenes. Communications in agricultural and applied biological sciences, 71: 1321-1326.
Behnamian M, Masiha S (2002) Strawberry. Sotodeh Publishing. Tabriz, Iran. Pp.120. (in Persian)
Bendahou M, Muselli A, Grignon-Dubois M, Benyoucef M, Desjobert JM, Bernardini AF (2008) Antimicrobial activity and chemical composition of Origanum glandulosum Desf. essential oil and extract obtained by microwave extraction: Comparison with hydro distillation. Food Chemistry 106: 132-139.
Bouchra C, Achouri M, Idrissi-Hassani LM, Hmamochi M (2003) Chemical composition and antifungal activity of essential oils of seven Morcoccan Labiatea against Botrytis cinerea Pers : Fr. Journal of Ethnopharmacology 89: 165-169.
Burt S (2004) Essential oils: Their antibacterial properties and potential applications in foods – A review. International Journal of Food Microbiology 94(3): 223-253.
Charles A, Onyeani SO, Osunlaja OO, Oworu AO (2012) Evaluation of effect of aqueous plant extract in the control of storage fungi. International Journal of Science and Technology 1(6): 72-82.
Chebli B, Hmamouchi M, Achouri M, Idrissi–Hassani LM (2004) Composition and in vitro fungitoxic activity of 19 essential oils against two post-harvest pathogens. Journal of Essential Oils Research 16: 507-511.
Defera DJ, Zigas BN, Polission MG (2002)The effectiveness of plant essential oils on the growth of Botrytis cinerea, Fusarium sp. and Clavibacter michiganensis subsp. Michiganensis. Crop Protection 22: 39-44.
Donsi F, Annuanziata M, Sessa M, Ferrari G (2011) Nanoencapsulation of essential oils to enhance their antimicrobial activity in foods. Food Science and Technology 44: 1908-1914.
Farzaneh M, Ranjbar H, Hadian J, Mirjalili MH (2007) Biological control of some postharvest diseases of strawberry fruit by essential oils. 59th international symposium on crop protection, Ghent University 273.
Ghaderi L (2014) Formulation of nanoemulsions from essential oil of Thymus daenensis in treatment of sinusitis. Master of Science thesis, Medicinal Plants and Drug Research Institute, Shahid Beheshti University. Pp.96. (in Persian)
Ghosh V, Mukherjee A, Chandrasekaran N (2013) Ultrasonic emulsification of food-grade nanoemulsion formulation and evaluation of its bactericidal activity. Ultrasonics Sonochemistry 20(1): 338-344.
Goni P, Lopez P, Sanchez C, Gomez-Lus R, Becerril R, Nerin C (2009) Antimicrobial activity in the vapour phase of a combination of cinnamon and clove essential oils. Food Chemistry 116:  982-89.
Gyawali R, Ibrahim SA (2014) Natural products as antimicrobial agents. Food Control 46: 412-429
Hammer KA, Carson CF, Riely TV (1999) Antimicrobial activity of essential oils and other plant extracts. Journal of Applied Microbiology 86: 985-990.
Huang R, Li GQ, Zhang J, Yang L, Che HJ, Jiang DH, Huang HC (2011) Control of postharvest Botrytis fruit rot of strawberry by volatile organic compounds of Candida intermedia. Phtopathology 101(7): 859-869.
Hyldgaard M, Mygind T, Meyer RL (2012) Essential oils in food preservation: mode of action, synergies, and interactions with food matrix components. Frontiers in Microbiology 3: 1-12.
Lee SO, Choi GJ, Jang KS, Lim HK, Cho KY, Kim JC (2007)Antifungal activity of five plants essential oils as fumigant against postharvest and soil borne plant pathogenic fungi. Plant Pathology Journal 23(2): 97-102.
Mandal A, Bera A (2012) Surfactant stabilized nanoemulsion: Characterization and application in enhanced oil recovery. World Academy of Science, Engineering and Technology 67: 21-26.
Mason TG, Wilking JN, Meleson K, Chang CB, Graves S (2006) Nanoemulsions: formation, structure and physical properties. Journal of Physics: condensed matter 18: 35-66.
Narayanasamy P (2006) Postharvest pathogens and disease management. John Wiley and Sons Inc. Hoboken, New Jersey.
Ozan M (2003) Antifungal effects of some Turkish spice essential oils on Aspergillus niger and Botrytis cinerea growth. Agrimedia GmbH 8: 173-175.
Paster N, Menasherov M, Ravid U, Juven B (1995) Antifungal activity of oregano and thyme essential oils applied as fumigants against fungi attacking stored grain. Journal of Food Protection 58: 81-85.
 Pourhossein-Alamdary M (2012)Design formulation of Satureja khuzistanica essential oil nanoemulsions in treatment of sinusitis. Master of Science thesis, Medicinal Plants and Drug Research Institute, Shahid Beheshti University. Pp.116. (in Persian)
Ranjbar H, Farzaneh M, Hadian J, Mirjalili MH, Sharifi R (2008) Antifungal activity of the some essential oils on postharvest diseases of strawberry fruit. Pajouhesh and Sazandegi 81: 54-60. (in Persian)
Reddy MVB, Angers P, Gosselin A, Arul J (1997) Characterization and use of essential oil from Thymus vulgaris against Botrytis cinerea and Rhizopus stolonifer in strawberry fruits. Phytochemistry 47: 1515-1520.
Seifi F, Farzaneh M, Rafati H, Rezadoost H (2014) Antifungal potency of some medicinal plants essential oils nanoemulsions to control soft rot in strawberry fruit caused by Rhizopus stolonifer. Biocontrol in Plant Protection 01 2(1): 69-79. (in Persian)
Tajkarimi M, Ibrahim S, Cliver D (2010) Antimicrobial herb and spice compounds in food. Food Control 21(9): 1199-1218.
Tripathi P, Dubey NK, Shukla AK (2008) Use of some essential oils as post-harvest botanical fungicides in the management of grey mold of grapes caused by Botrytis cinerea. World Journal of Microbiology and Biotechnology 24: 39-46.
Vagelas I, Papachatzis A, Kalorizou H, Wogiatzi E (2009) Biological control of Botrytiscinerea fruit rot (Gray mold) on strawberry and redpepper by olive oil mill wastewater. Biotechnologyand Biotechnological Equipment 23(4): 1489-1491.
Wilkinson JB (1994) Harry's Cosmeticology, Longman Scientific and Technical, 588-625.
Ziedan EHE, Farrage ESH (2008) Fumigation of peach fruits with essential oils to control postharvest decay. Research Journal of Agriculture and Biological Sciences 4(5): 512-519.