76043abf2ebed2c

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه گیاهپزشکی- دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران- پردیس کشاورزی و منایع طبیعی کرج

2 گیاه پزشکی

3 معاون پژوهشی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران

4 عضو هیات علمی گروه گیاهپزشکی دانشگاه ولی عصر رفسنجان

چکیده

باکتری گرم منفی Bdellovibrio bacteriovorus یک باکتری شکارگر است که دیگر باکتریهای گرم منفی را از ناحیه پریپلاسم، مورد حمله قرار داده و باعث متلاشی شدن باکتری میزبان میشود، لذا این باکتری پتانسیل استفاده به عنوان شکارگر عوامل بیمارگر گیاهی را دارا است. هدف از اجرای تحقیق حاضر، جداسازی، شناسایی و بررسی خصوصیات باکتریهای Bdellovibrio از نمونه های آب و خاک شهر رفسنجان در استان کرمان برای اولین بار بود. در این راستا، پس از نمونه برداری، دو جدایه باکتری Bdellovibrio با استفاده از باکتری Escherichia coli سویه K12 به عنوان میزبان (شکار) روی محیط کشت آگار دو لایه از نمونه های خاک و آب جداسازی شدند. شناسایی جدایه ها در سطح گونه با روش فنوتیپی و تکثیر و توالی یابی ترادف ژن 16S rDNA انجام شد. نتایج بررسی فیلوژنتیکی نشان داد که جدایه ها به میزان ۹۹ درصد با گونه B. bacteriovorus شباهت دارند. در ادامه اثرات شکارگری این دو جدایه بر روی 9 باکتری گرم منفی مختلف بررسی شد. نتایج نشان داد که جدایه ها فقط قادر به شکارگری باکتری E. coli هستند.

کلیدواژه‌ها