76043abf2ebed2c

معرفی استرین جدید UTPF68 Pseudomonas fluorescens به عنوان یکی از باکتری‏های مهم بیوکنترل در ایران

نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

1 دانشیار پردیس کشاورزی ومنابع طبیعی دانشگاه تهران

2 دانش¬آموختة کارشناسی¬ارشد دانشگاه تهران و کارشناس ارشد شرکت فنآوری زیستی طبیعت¬گرا

چکیده

سودوموناس‏های فلورسنت از مهمترین عوامل کنترل بیولوژیک بیماری‏های گیاهی هستند که به­صورت مستقیم، با تولید و ترشح متابولیت‌های بازدارنده و سیدروفورها، سبب محدودکردن یا توقف رشد بیمارگر‏های گیاهی به­ویژه قارچ‌ها می‏شوند و برخی با تولید هورمون­های مختلف سبب افزایش رشد گیاه می‏شوند. هدف از این پژوهش معرفی و بررسی برخی خصوصیات استرین‏ جدید  P. fluorescen UTPF68است که از منطقه ریزوسفر گیاه کلزا مزارع دشت ناز در استان مازندران جداسازی شده است. این باکتری یکی از استرین‏های مهم و مؤثر در زمینه بیوکنترل عوامل بیماریزای خاکزاد است که در گروه گیاهپزشکی دانشگاه تهران مورد شناسایی و ارزیابی قرار گرفته است.در این پژوهش خصوصیات و کاربردهای بیوکنترلی این استرین در دو بخش آزمایشگاهی و گلخانه‏ای مورد بررسی قرار گرفت. در سطح آزمایشگاهی تولید برخی متابولیت‏های مهم در زمینه بیوکنترل مانند سیدروفور، هورمون اکسین، سالسیلیک‏اسید و آنتی‏بیوتیک‏های DAPGو Plt، سیانیدهیدروژن و برخی از آنزیم‏های مهم مورد ارزیابی قرار گرفتند. در سطح گلخانه‏، اثر بیوکنترلی این استرین روی بیمارگرهای  Sclerotinia sclerotium،  Rhizoctoniasolaniبه­ترتیب روی گیاهان کلزا و لوبیا و Fusarium  oxysporumمورد بررسی قرار گرفت. همچنین اثر بیوکنترلی این استرین در تلفیق با قارچ آنتاگونیست Trichoderma virensمورد ارزیابی قرار گرفت. این پژوهش نشان داد که این استرین هم به­لحاظ تولید متابولیت‏های بیوکنترلی و هم از نظر قدرت بیوکنترلی در شرایط گلخانه‏ای در جایگاه مطلوبی قرار دارد که می‏توان به­عنوان یک جدایة با ارزش در جهت اهداف کنترل بیولوژیکی بیمارگرهای گیاهی در ایران روی آن سرمایه‏گذاری کرد. 

کلیدواژه‌ها