76043abf2ebed2c

بررسی تأثیر نماتود بیمارگر حشرات Heterorhabditis bacteriophora Poinar, 1975 روی جمعیت بومی گوشخیزک معمولی Forficula auricularia L.

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

2 استادیار، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

3 استاد گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

4 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

5 استادیار گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

در این مطالعه، تأثیر نماتد بیمارگر حشرات HeterorhabditisbacteriophoraPoinar, 1975 روی گوشخیزک معمولیForficulaauriculariaL. در غلظت‌های 100، 250، 500، 1000، 1500، 2000 و 3000 لارو عفونت‌زای نماتد در یک میلی‌لیتر آب مقطر در شرایط آزمایشگاه بررسی شد. در پایان آزمایش، اثرات زمان (F1, 91=4.22, P<0.05) و غلظت (F6, 91=14.9, P<0.01) به‌تنهایی در مرگ و میر گوشخیزک معنی‌دار بود؛ ولی اثرات متقابل بین این دو عامل معنی‌دار نبود (F6, 91=1.16, P=0.33). همچنین، اثر بلوک در مرگ و میر گوشخیزک معنی‌دار نبود (F7, 91=0.94, P=0.49). بیشترین مرگ و میر ایجاد‌شده مربوط به غلظت 3000 لارو عفونت‌زای نماتد در یک میلی‌لیتر آب مقطر، چهل و هشت سـاعت پس از شـروع آزمـایش بود.همچنین، به منظور اندازه‌گیری توان تولیدمثلی نماتد در بدن گوشخیزک، از غلظت پانصد لارو عفونت‌زا H. bacteriophora در یک میلی‌لیتر آب مقطـر استفـاده شد که متوسط میـزان تولید‌مثل برابر با 5/599 لارو عفونت‌زا به ‌ازای هر میلی‌گرم وزن بدن گوشخیزک بـود. هدف این مطالعـه شناسایی امکـان بیماریزایی نماتـد بیمارگـر حشـرات، H..bacteriophora روی گوشخیزک معمولی بود که نتایج حاصله مؤید این امر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات