امتیاز تشویقی داوران محترم مجله

با سلام و احترام

به اطلاع می رساند "مجله کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی" به منظور قدردانی از زحمات داوران محترم، برای  داورانی که طی شش ماه  داوری 3 مقاله را  انجام داده باشند یک اولویت چاپ مقاله و داورانی که 6 مقاله را طی یک سال داوری نمایند یک مقاله رایگان همراه با اولویت انتشار به عنوان امتیاز تشویقی در نظر خواهد گرفت. پیشتر از ارایه نظرات علمی و همکاری صمیمانه داوران محترم با مجله  تشکر و سپاسگزاری می گردد.

دفتر مجلات تخصصی دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

دانشگاه تهران