76043abf2ebed2c

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه بیماری شناسی گیاهی، واحد رفسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی ، رفسنجان ،ایران

2 گروه بیماری شناسی گیاهی، واحد رفسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، رفسنجان، ایران

چکیده

تنش سرمازدگی یکی از مهمترین عوامل محدود کننده تولید محصولات کشاورزی بویژه محصولات باغی و درمنطقه کرمان، گیاه پسته است. با توجه به ارزش اقتصادی پسته، مطالعه مدیریت سرمازدگی این محصول بسیار ضروری است. یکی از روش‌های جدید مدیریت سرمازدگی، به‌کارگیری باکتری‌های ضدهسته یخ ساکن سطح گیاهان، ازجمله پسته است. برخی از این باکتری‌ها‎ی اپیفیت می‌توانند تولید پروتئین‎های ضدهسته‌یخ نموده که با مولکول‌های آب در کریستال یخ ترکیب شده و از ایجاد کریستال‌های یخ بزرگتر جلوگیری کند. در این مطالعه توان ضدیخی 100جدایه باکتری‌ اپیفیت درختان پسته، بررسی شد که از این تعداد، چهار جدایه مانع از یخ‌زدگی، درون لوله آزمایش در آزمون هسته یخ شدند. همچنین این جدایه‌ها‎ مانع از سرمازدگی گیاهچه‎های گندم تیمار شده با جدایه هسته‌یخ در شرایط سرما شدند. این جدایه‌ها براساس نتایج آزمون‏های بیوشیمیایی و مولکولی شناسایی شدند. با استفاده از جفت آغازگرهای 63f و 1387r در واکنش زنجیره‌ای پلیمراز، بخشی از ناحیه 16SrDNA، تکثیر و توالی‏یابی شد. توالی‌های به‎دست آمده با استفاده از نرم افزار بلاست در بانک ژن، با توالی‌های موجود در این پایگاه مقایسه و میزان شباهت تعیین گردید. نتایج نشان داد جدایه‌ها‎ی ضد هسته یخ متعلق به چهار جنس بودند. بر اساس مقایسه بخشی از توالی 16S rDNA، این جدایه‌ها‎ شباهت بالای 99 درصد به گونه‎های,Pseudomonas sp., Escherichia fergusonii Erwinia iniectaوSerratia sp. نشان دادند. توالی‎های مزبور در بانک ژن به ترتیب با کدهای شاخص MH704448، MH704263 ،MH703583، MH703535ثبت شد. بدیهی است این مطالعه می‌تواند افق جدیدی را در امر مدیریت خسارت سرمازدگی روی محصولات کشاورزی پدید آورد.

کلیدواژه‌ها