76043abf2ebed2c

بررسی اثر سویه‌های باکتری Enterococcus faecium شیره بلوط ایرانی در کنترل زیستی بیمارگر‌های گیاهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

2 گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان

3 گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

چکیده

قارچ‌های و باکتری‌های بیمارگر، گیاهان را آلوده می‌کنند و سبب بروز بیماری‌های مهم و ایجاد خسارت‌های اقتصادی می‌شوند. استفاده از باکتری‌های مفید اسید لاکتیک به دلیل تولید و ترشح ترکیبات ضدمیکروبی، برای کنترل انواع مختلف بیمارگرها گیاهی و انسانی مورد توجه قرار گرفته‌اند. هدف از این مطالعه، بررسی اثرات ضد قارچی و باکتریایی مواد مترشحه از باکتری‌های Enterococcus faecium سویه‌های Kx185055 و Kx185054 جداسازی شده از شیره درخت بلوط ایرانی، علیه قارچ‌های Fusarium oxysporum و Alternaria solani و باکتری‌های Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens و Pseudomonas syringae pv. tomato بود. مواد مترشحه از باکتری‌های Kx185055 و Kx185054، به محیط کشت قارچ‌‌ها و باکتری‌های بیمارگر اضافه شد و هاله عدم رشد غلظت‌های مختلف مواد مترشحه باکتری‌ها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این بخش از مطالعه نشان داد که هر دو سویه باکتری Enterococcus faecium دارای خاصیت ضد قارچی و ضد باکتریایی معنی‌داری بودند. تصاویر میکروسکوپ الکترونی ریسه و اسپور قارچ‌ها و همچنین سلول‌های باکتریایی نشان داد که مواد مترشحه باکتری‌های Enterococcus faecium سبب تخریب ریسه و تغییر شکل اسپور قارچ‌ها و همچنین تخریب سلول‌های باکتریایی می‌گردند. به طورکلی نتایج این مطالعه توانایی این دو سویه باکتری را در کنترل زیستی بیمارگرهای قارچی و باکتریایی نشان داد.

کلیدواژه‌ها