76043abf2ebed2c

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، گروه گیاه‌پزشکی، دانشگاه ولی عصر رفسنجان

2 استاد، گروه گیاه پزشکی، دانشگاه ولی عصر رفسنجان

چکیده

کفشدوزک Menochilus sexmaculatus (Col.: Coccinelidae) یکی از شکارگرهای مهم آفات در باغ­های ایران است. بر اساس نظرات کارشناسان خبره، مطالعات و منابع اطلاعات عواملی مانند درجه حرارت، میزان رطوبت، میزان بارندگی، ارتفاع و میزان تغذیه به‌عنوان مهم‌ترین معیارهای تعیین‌کننده در پهنه­بندی مناطق مناسب برای رهاسازی کفشدوزک شش‎نقطه‌ای درنظر گرفته شده­اند. بر اساس مدل فرایند تحلیل سلسله مراتبیAHPاز نرم‌افزار ArcMap10.1 و 10.1 ArcCatalog  و از زیرنرم­افزارهای Arc GIS برای تشکیل پایگاه داده مکانی و تجزیه وتحلیل­های مربوط به مناطق مناسب رهاسازی کفشدوزک M. sexmaculatus استفاده شد. همچنین از افزونه­های XTools،Hawth's Analysis Tools،ET GeoWizards  نیز برای ورود اطلاعات و داده­ها به نحوه دقیق­تر و مطمئن­تر استفاده شد. نتایج پژوهش حاضر نشان می­دهد که نزدیک به 35 درصد از مناطق استان یزد برای رهاسازی کفشدوزک شش‌نقطه‌ای از نظر پتانسیل درجه حرارت، میزان رطوبت، میزان بارندگی، ارتفاع و میزان تغذیه کاملاً مناسب می‌باشند. دلایل آن می‌تواند قرارگیری این بخش­ها در حد فاصل ارتفاعات و دشت تلقی گردد که موجب تشدید اختلاف فشار و ایجاد جریان­های هوایی از کوه به دشت و برعکس می‌شود. همچنین نزدیک به 60 درصد از مناطق استان کاملاً نامناسب برای رهاسازی کفشدوزک شناخته شدند که از دلایل آن می‌توان به درجه حرارت بسیار بالا و نبودن تغذیه کافی اشاره نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

Aboi Ashkezari A, Fatemi Dehaj SS, Samih MA, Ramezani I (2013a) Distribution of greenhouse cucumber root knot nematode Meloidogyne javanica in Yazd using GIS and its impact on the consumption of calcium fertilizers. The sixth congress of the Agricultural Research Findings, 15-16 May, the University of Kurdistan, Iran. 172-177. (in Persian)
Aboi Ashkezari A, Fatemi Dehaj SS, Samih MA, Ramezani I (2013b) Use nearest neighbor method and the K Rayply the distribution pattern spider mite Tetranychus urticaein greenhouse cucumber. The sixth congress of the agricultural research findings, 15-16 May, the University of Kurdistan, Iran. 178-186. (in Persian)
Agarwala BK, Yasuda H (2000) Competitive ability of ladybird predators of aphids a review of Cheilomenes sexmaculata Fabricus (Col.: Coccinellidae) with a wordwide checklist of preys. Journal of the Aphidology 14: 1-20.
Bennui A, Pattanamanee P, Puetpaiboon U, Phukpattaranon P, Chetpattananondh K (2007)Site selection for large wind turbine using GIS. PSU-UNS International Conference on Engineering and Enviroment. 10-11 May. Prince of Songkla University, Faculty of EngineeringHat Yai, Songkhla, Thailand. 561-566.
Çimren E, Çatay B, Budak E (2007) Development of a machine tool selection system using AHP. International Journal of Advanced Manufacturing Technology 35: 363-376.
Fatemi Ss, Samih MA (2015) Effect of temperature on some biological parameters of Menochilus sexmaculatus (Fabricius) by feeding on pomegranate green aphid, Aphis punicae Pass. Journal of Applied Research in Plant Protection 4(1): 67-81
Harmon JE, Anderson SJ (2003) The design and implementation of geographic information systems. 272 PP.
Hill MJ, Braaten R (2005) Multi-criteria decision analysis in spatial decision support: the ASSESS analytic hierarchy process and the role of quantitative methods and spatially explicit analysis. Environmental Modeling and Software 20: 955-976.
Huxhold WE (1991) An introduction to urban geographic information systems New York, Oxford University Press.
Iperti G (1978) Coincidence spatial des coccinellid et des puceron. Annales de Zoologie Ecologie Animale 10: 373-75.
Kouki J, Niemela P, Viitasaari M (1994) Reversed latitudinal gradient in species richness of sawflies (Hym: Symphyta). Annali Zoologici Fennici 31: 83-88
Lashkari M, Sahragard A, Manzari Sh, Hosseini R, Erfanfar D (2013) Niche modeling of Asian citrus psyllid, Diaphorina citri Kuwayama (Hem.: Psyllidae). Plant Pests Research 3 (1) : 45-58. (in Persian)
Latifian M, SoleymanNejadian E (2009)Study of the Lesser moth Batrachedra amydraula (Lep.: Batrachedridae) distribution based on geostatistical models in Khuzestan province. Journal of Entomological Research 1(1): 43-55
Omkarprasad V, Sushil K (2004) Analytic hierarchy process: An overview of applications, European Journal of Operational Research 169: 1-29
Oppenheim N (1980) Applied models in urban and regional problems analysis. Prentice-Hall, Political Science, 356 pages. (Translate: Tabibian M (2000) Tehran University.)
Maisin, N. (1997) Reproductive morphology and behaviour of Menochilus sexmaculatus Fabricius. (Col.: Coccinellidae) Master of Science Thesis. Department of Biology. University of Putra Malaysia.
Mofidi-Neyestanak M, Karimzadeh J, Taghizadeh M, Askari-Seyahooei M (2012) A preliminary study on the biodiversity of Acridinae (Orthoptera) in Ardebil and Hormozgan provinces, Iran. 20th Iranian Plant Protection Congress, 25–28 August. 229.
Pahnai L (2013) Using Geographic Information System (GIS) to study the spatial distribution of eggs and larvae Lobesia botranain the city-province of East Azerbaijan Horand. M. Sc., Department of plant protection, College of Agriculture, Maraghe, Iran. (in Persian)
Parhizkar A, Ghaffari Gilan Deh A (2006) Multi-criteria decision analysis and geographic information, Publication of the study, designing books Humanities University (samt). 597. (in Persian)
Pedigo LP (1999) Entomology and pest management. Prentice Hall. USA,691.
Raj BT (1991) Seasonal abundance of natural enemies of aphids infesting potato crop. Journal of Aphidology 3: 157-161.
Rezvani A (2004) Aphids of trees and shrubs of Iran. Plant Pests and Diseases Research Institutepp, 270.
(in Persian)
Saaty TL  (1997) That is not the analytic hierarchy process: What the AHP is and what it is not., Journal of Multicriteria Decision Analysis. 6: 324-335.
Shakeri M, Daneshvar M (2004)Conference report on the achievements and problems of management Carob, Ectomyelois ceratoniae.Research Center for Agriculture and Natural Resources of Yazd, p. 13. (in Persian)
Zare Khormizi M (2011) study the faunistic of lady beetles (Coleoptera, Coccinellidae) was studied in Mehriz region (Yazd province). M. Sc., Department of Entomology, Fars Science and Research Branch, Islamic Azad University, Fars Province. (in Persian)