76043abf2ebed2c

اثر چند پودر وتابل تهیه¬شده از بلاستوسپور قارچBeauveria bassiana (Asc., Cordycipitaceae) روی تریپس پیاز، Thrips tabaci (Thys.: Thripidae) در شرایط آزمایشگاهی

نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

گروه گیاهپزشکی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج

چکیده

تهیه فرمولاسیون‌ از بلاستوسپورهای قارچ­های بیمارگر حشرات، امکان استفاده از آنها را به عنوان عوامل کنترل بیولوژیک در شرایط نامساعد محیطی میسر و سبب افزایش کارایی آنها می‌گردد. در پژوهش ­حاضر، فرآورده­های مختلف پودر وتابل از بلاستوسپور جدایه­های EUT105 Beauveria bassiana و EUT116 B. bassiana تهیه و در دو دمای متفاوت یخچال (1±4 درجه سلسیوس) و آزمایشگاه (3±24 درجه سلسیوس) ذخیره شدند. بعد از یک دوره ذخیره­سازی (24 ساعته و 30 روزه)، اثر آنها روی لاروهای سن ­دوم تریپس پیاز مورد ارزیابی قرارگرفت. درصد تلفات لارو تریپس برای هریک از تیمار­های بلاستوسپور نگهداری شده در دمای آزمایشگاه، تیمار­های بلاستوسپور نگهداری شده در دمای یخچال، تیمارهای بلاستوسپور تازه فرموله شده و تیمارهای بلاستوسپور بدون فرمولاسیون در غلظت 108 اسپور در میلی­­لیتر در جدایهB. bassiana EUT105  به ترتیب برابر با 66، 4/89، 7/92 و91 درصد و در جدایه EUT116 B. bassiana به ترتیب برابر با 70، 93، 8/89 و91 درصد بود. نتایج، نشان ­دهنده اثر مثبت دمای پایین ذخیره­سازی روی پایداری فرآورده­های نگهداری شده در دمای یخچال نسبت به فرآورده­های نگهداری شده در دمای آزمایشگاه بود. همچنین نتایج ارائه شده در این بررسی می­تواند پایه­ای ارزشمند برای پژوهش­های مربوط به افزایش مدت زمان پایداری فرمولاسیون و بیمارگری اسپورهای قارچی و نیز تغییرات لازم در نسبت، مقادیر یا اجزای تشکیل دهنده مواد همراه در کشور باشد.

کلیدواژه‌ها