76043abf2ebed2c

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشکدة اقتصاد و توسعة کشاورزی، دانشگاه تهران

2 استاد دانشکدة اقتصاد و توسعة کشاورزی، دانشگاه تهران

3 استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی مازندران

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی مقایسة به‌کارگیری روش‎های کنترل زراعی، بیولوژیکی و شیمیایی آفات، بیماری‎ها و علف‌های هرز برنج در میان شالیکاران شهرستان ساری بود. نمونه‌گیری به روش طبقه‌ای تصادفی با انتساب متناسب انجام و حجم نمونه براساس فرمول کوکران به تعداد 260 نفر تعیین شد. ابزار پژوهش پرسشنامه‌ای بود که روایی (صوری و محتوایی) آن براساس نظر جمعی از کارشناسان جهاد کشاورزی شهرستان ساری و اعضای هیأت علمی گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تهران، و پایایی پرسشنامه با استفاده از محاسبة آلفای کرونباخ (بالاتر از 7/0) تأیید شد. مطابق یافته‌های تحقیق میزان آشنایی با روش‌های کنترل آفات، بیماری‌ها و علف‌های‌ هرز در 5/53 درصد از شالیکاران به نسبت بالاست. شالیکاران برای کنترل آفات بیش از همه، روش‎های زراعی و روش‌های شیمیایی را به‌کار می‌گیرند، در مقابل اقدامات کنترل بیولوژیکی از لحاظ به‌کارگیری در مزارع برنج اولویت‌های پایینی کسب کردند. شالیکاران برای کنترل بیماری‌های برنج بیش از همه، روش‎های زراعی و شیمیایی را به‌کار می‌گیرند و در مقابل فعالیت‌های بیولوژیکی برای این منظور به‌کار گرفته نمی‌شود. برای کنترل علف‌های‌ هرز برنج بیش از همه، روش‌های زراعی و شیمیایی را شالیکاران به‌کار می‌گیرند و در مقابل فعالیت‌های بیولوژیکی، از لحاظ به‌کارگیری در مزارع برنج، اولویت‌های پایین را به خود اختصاص دادند.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات