76043abf2ebed2c

بررسی قارچ‌های همراه با نماتود سیستی غلات (Heterodera filipjevi) و تأثیر گونه‌های فوزاریوم روی نماتود در شرایط آزمایشگاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان

2 گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی دانشگاه جیرفت، جیرفت، ایران

3 عضو هیات علمی دانشگاه جیرفت

4 عضو هیات علمی بخش تحقیقات گیاهپزشکی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان، اهواز ، ایران

5 عضو هیات علمی گروه گیاهپزشکی

چکیده

شناخت و آگاهی از دشمنان طبیعی آفات به مدیریت بهینه آنها کمک می‌کند. نماتودهای سیستی غلات یکی از مهمترین بیماریهای خاکزی غلات در جهان می‌باشند که در 38 درصد مزارع گندم و جو استان خوزستان با جمعیت‌های خسارتزا ردیابی شده‌اند. جهت مطالعه قارچ‌های همراه گونه Heterodera filipjevi جهت کنترل بیولوژیکی آنها، 39 نمونه خاک و ریشه از مزارع گندم استان خوزستان طی سال های 93-1392جمع آوری گردید. سیست‌های موجود در نمونه‌های خاک با استفاده از قیف فنویک جداسازی و پس از ضدعفونی سطحی بر روی محیط‌های PDA ,WA وCMA کشت داده شد. نتایج نشان داد در میان 64 جدایه قارچی به دست آمده از سیست و تخم نماتود، بیشترین فراوانی به جنس Fusarium با میزان 56/51 درصد و کمترین به جنس‌های Spadicoides، Macrophomina و Lecanicillium با میزان 12/3 درصد تعلق داشت. فراوانی جنس‌های قارچی دیگر شامل Alternaria،Paecilimyces ، Penicillium، Chaetomium و Ulocladium به ترتیب 62/15، 81/7، 25/6 و 68/4 درصد بود. گونهatra Spadicoides برای نخستین بار در جهان و گونه‌های قارچی دیگر نیز برای اولین بار در ایران ازگونه H. filipjevi گزارش می‌گردند. تاثیر 10 جدایه فوزاریوم شامل F. dimerum، F.chlamydosporum ,F.equiseti , F. nygamai ,F.solani (3 isolates) F. beomiforme , F.oxysporum (2 isolates) روی سیست‌های نماتود در محیط آب آگار آنتی بیوتیکی نشان داد که هر 10 جدایه قادر به پارازیته‌کردن تخم به میزان 90-12 و پوره‌های موجود در تخم به میزان 54-3 درصد هستند

کلیدواژه‌ها


Ahmadi AR, Hedjaroude GHA, Akhiani A, Kheiri A (1995) Parasitism of Catenaria auxiliaris on Heterodera schachtii in Iran. Proceedings of the 12th Iranian plant protection congress. 2-7 September, Karaj, Iran. P: 357.
Ahmadi AR, Sharifi Tehrani A, Kheiri A, Hedjaroude CHA (1998) Isolation of Paecilomyces spp. and Fusarium solani from Heterodera schachtii and their efficiency in biocontrol of nematode eggs in vitro. Iranian Journal of Plant Pathology. 34: 56-59 (In Persian with English summary).
Ahmadi AR, Tanha Maafi Z (2009) Occurrence and distribution of two species of cereal cyst nematodes Heterodera avenae and H. filipjevi in Khuzestan province, Iran. In Riley IT, Nicol JM and Dababat AA(eds) Cereal cyst nematode: Status and research and outlook. CIMMYT, Antalya, Turkey. Pp: 79-81.
Ahmadi AR, Tanha Maafi Z, Dababat AA, Nicol JM (2012) Impact of Heterodera avenae type B on four commercial wheat cultivars under field conditions in southwest of Iran. 31th International Symposium of the European Society of Nematologists. 22-27 September, Adana, Turkey: P: 315.
Ahmadi AR, Tanha Maafi Z, Abeyat T (2014) Responses of some wheat, barley and triticale cultivars to cereal cyst nematode, Heterodera filipjevi, under field conditions in Khuzestan Province. Journal of Plant Protection. 6: 123-132 (In Persian with English summary).
Ahmadi AR, Tanha Maafi Z (2014) Incidence of cereal cyst nematodes (Heterodera avenae type B and H. filipjevi) in southwestern Iran. Journal of Crop Protection. 3: 75-88.
Anonymous (2017) Statistical yearbook of agriculture. Vol. I: Agricultural productions year 2015-16. Tehran, Iran, Ministry of Jihad-E-Agriculture, statistical and information technology unit: 136 P.
Ashrafi S, Dababat AA, Maier W (2015) Towards harboring the diversity of microorganism associated with eggs and cysts of cereal cyst nematodes for biological control. In: Dababat AA, Muminjanov H and Smiley RW(eds), Nematodes of small grain cereals current status and research. CIMMYT. Ankara. Turkey. Pp: 285-287.
Barooti Sh, Danesh Pajhoh B, Torabi M (1985) Identification of two fungal parasite and predator from nematodes in Iran. Iranian Journal of Plant Pathology, 21: 49-41(In Persian with English summary).
Barron GL (1977) The nematode destroying fungi, topics in mycobiology, No 1. Canadian Biological Publications, Guelf, Ontario, Canada.
Brown RH, Kerry BR (1987) Principles and practice of nematode control in crops. Academic Press, New York.
Chen SY, Chen FJ (2003) Fungal parasitism of Heterodera glycines eggs as influenced by egg age and pre-colonization of cysts by other fungi. Journal of Nematology. 35(3): 271–277.
Dackman C, Nordbring-Hertz B (1985) Fungal parasites of the cereal cyst nematode Heterodera avenae in southern Sweden. Journal of Nematology. 17(1): 50–55.
Fatemy, S (1998) The study of antagonistic effects Paecilomyces spp. on Meloidogyne javanica and Heterodera schachtii. Iranian Journal of Plant Pathology. 1: 67-75 (In Persian with English summary).
Fatemy S, Ahmadian-Yazdi A, Parvizy R, Ahmadi AR, Pakniyat M, Barooti Sh, Askari M, Ershad J (1999) Fungal parasites of Heterodera schachtii in Iran. Pakistan Journal of Nematology. 17: 61–66.
Fenwick BW (1940) Methods for the recovery and counting of cyst of Heterodera schachtii from soil. Journal of Helminthology. 18, 155-172.
Ershad D (2009). Fungi of Iran. Iranian research institute of plant protection. 558 P.
Fischer RA, Byerlee D, Edmeades GO (2009) Can technology deliver on the yield challenge to 2050? FAO expert meeting on how to feed the world in 2050. 65 P.
Goh TK, Hyde KD (1996) Spadicoides cordanoides sp. nov., a new dematiaceous hyphomycete from submerged wood in Australia, with a taxonomic review of the genus. Mycologia, 88:1022-1031.
Hojat Jalali AA, Coosemans J (1995) Antagonistic fungi of sugar beet cyst nematode of Iran. Proceedings of the 12th Iranian plant protection congress. 2-7 September, Karaj, Iran. P: 128.
Jatala P (1986) Biological control of plant parasitic nematodes. Annual Review of Phytopathology, 24: 453–489.
Kerry B (1980) Biocontrol: Fungal parasites of female cyst nematodes. Journal of Nematology, 12: 253-259.
Kerry BR, Crump DH, Mullen LA (1982) Natural control of the cereal cyst nematode Heterodera avenae by soil fungi at three sites. Crop Protection, 1: 99–109.
Khezrinejhad N, Niknam Gh, Ghosta Y (2006) Fungi associated with sugar beet cyst nematode from fields of W. Azerbaijan (I) Rostaniha (Botanical Journal of Iran). 7: 149-162 (In Persian with English summary).
Khezrinejad N, Ghosta Y, Niknam Gh (2009) Fungi associated with sugar beet cyst nematode from fields of W. Azerbaijan (I). Journal of Sustainable Agriculture and Production Science. 19:96-106 (In Persian with English summary).
Lesli JF, Summerell AB (2006) The Fusarium Laboratory Manual. Blackwell Publishing, Oxford, UK. 388 P
Mehdikhani Moghaddam E, Rouhani H, Flahi Rastgar M (2009) Biological control of sugar beet cyst forming nematode with Trichoderma under in vitro and green house condition. The Journal of Science and Technology of Agriculture and Natural Resources, Water and Soil Science. 48: 301-312 (In Persian with English summary).
Mehrparvar M, Mohammadi Goltapeh E, Safaie N (2012) Evaluation of genetic diversity of Iranian Lecanicillium fungicola isolates using URP marker. Journal of Crop Protection. 1:229-238 (In Persian with English summary).
Nicol, JM and Rivoal, R (2008) Global knowledge and its application for the integrated control and management of nematodes on wheat. In Ciancio A and Mukerji KG (eds), Integrated management and biocontrol of vegetable and grain crops nematodes. Springer, The Netherlands. Pp: 251-283.
Saeidi Naini F, Fatemy S, Alizadeh A (2002) Pathogenicity of parasitic fungi isolated from sugar beet cyst nematode eggs and larvae Heterodera schachtii. Proceedings of 11th Iranian Plant Protection Congress, Kermanshah. P: 143.
Saremi H (2005) Fusarium, biology, ecology and taxonomy. Iranian Student Book Agency, Mashhad (In Persian with English summary).
Shinya R, Aiuchi D, Kushida A, Tani M, Kuramochi K, Kushida A, Koike M (2008) Effects of fungal culture filtrates of Verticillium lecanii (Lecanicillium spp.) hybrid strains on Heterodera glycines egg and juveniles. Journal of Invertebrate Pathology.97: 291–297.
Singh M, Sharma SB, Sharma R (1996) Parasitism of Heterodera cajani by Fusarium solani and other soil fungi. Indian Journal of Nematology. 26: 189-198.
Whitehead AG (1998) Plant nematode control. CAB International, Wallingford, UK: 384 P.