76043abf2ebed2c

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان ایران

2 عضو هیئت علمی

3 عضو هیات علمی گروه گیاهپزشکی دانشگاه ولی عصر رفسنجان

4 موسسه تحقیقات پسته کشور

5 عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال

چکیده

کلونیزاسیون و جمعیت باکتری‌های آنتاگونیست در ناحیه ریزوسفر نقش تعیین کننده‌ای در ایفای اثر آنتاگونیستی آن‌ها دارد. در این مطالعه به منظور تعیین جمعیت بهینه‌ی باکتری‌های آنتاگونیست به گونه‌ای که بتوانند باعث القای حداکثری توان دفاعی گیاه شوند، و هم چنین به منظور بررسی اثر جمعیت اولیه مایه‌زنی شده با میزان برخی آنزیم-های دخیل در مقاومت گیاه، میزان جذب عناصر کم مصرف، کلروفیل و کارتنوئید مقدار آنزیم‌های پراکسیداز، پلی‌فنل اکسیداز، فنیل آلانین آمونیالیاز، فنل کل، پروتئین کل، روی، آهن، منگنز، کلروفیل a، کلروفیل b، کلروفیل کل و کارتنوئید در جمعیت‌های 104، 106 و 108 CFU/ml در چهار باکتری‌ آنتاگونیست Pseudomonas fluorescens VUPF5، P. fluorescens T-17، Bacillus subtilis V1 و B. subtilis 96 در گیاه پسته رقم سرخس اندازه‌گیری شد. آزمایشات در قالب طرح بلوک‌ کاملا تصادفی و با سه تکرار برای هر تیمار انجام گرفت. یررسی‌ها نشان داد علیرغم متفاوت بودن نتایج حاصل از اثر تیمارهای جمعیتی گوناگون باکتری‌ها بر روی فاکتورهای مطالعه شده، همه‌ی تیمارهای جمعیتی از یک الگوی ثابت پیروی ‌می‌کنند به گونه‌ای که با افزایش جمعیت باکتری میزان آنزیم‌ها، فنل کل اندازه‌گیری شده، میزان عناصر کم مصرف، کلروفیل و کارتنوئید نیز افزایش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها