76043abf2ebed2c

بررسی بیمارگری قارچ‌های Beauveria bassiana و Lecanicillium muscarium در کاربرد هم‌زمان روی Bemisia tabaci (Homoptera: Aleyrodidae)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار ، پردیس ابوریحان ، دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

3 استادیار ، گروه گیاه پزشکی پردیس ابوریحان ، دانشگاه تهران

4 استادیار دانشگاه پیام نور، استان تهران

چکیده

بیمارگری دو قارچ Beauveria bassiana وLecanicillium muscarium  و مخلوط آن‌ها علیه پوره‌های سن دوم و حشرات کامل سفیدبالک پنبه، Bemisia tabaci در شرایط آزمایشگاهی (در اتاقک رشد، در دمای C˚1±23، رطوبت 5±95 درصد و دورة روشنایی ـ تاریکی 16:8) بررسی شد. پنج غلظت به همراه شاهد (توئین ـ 80) در سطح زیرین برگ‌های بادمجان پاشیده شد. تأثیر قارچ بر حشرات کامل با کاربرد مستقیم غلظت‌ها روی آن‌ها و رهاسازی حشرات روی برگ گیاه بررسی شد. Lc50 محاسبه‌شده برای قارچ‌های B. bassiana، L. muscarium و مخلوط هر دو روی پوره‌های سن دوم بـه‌ترتیب 105×4/4، 105×8/1 و 105×9/7 بلاستوسپور در میلی‌لیتر بود. مقدار Lt50 محاسبه‌شـده برای غلظت‌های 106، 107 و 108 بلاستوسپور در میلی‌لیتر از قارچ B. bassiana به‌ترتیب معادل 3/8، 6 و 8/4 روز؛ برای قارچ L. muscarium معادل 2/7، 5/5 و 9/3 روز و برای مخلوط آن‌ها 7/6، 1/5 و 4 روز برآورد شد. حشرات کاملی که در تماس با برگ‌های آغشته به عوامل قارچی، شیوة غیرمستقیم، آلوده شدند، نسبت به تیمار شاهد مرگ و میر بالایی نشان دادند. حداکثر مرگ و میر حشرات کامل بر اثر قارچ B. bassiana (8 روز بعد از رهاسازی، در تیمار بلافاصله پس از پاشش و 5 روز پس از پاشش قارچ؛ به‌ترتیب 33/89 درصد و 25/96 درصد بود؛ اما بر اثر قارچ L. muscairum حداکثر مرگ و میر در تیمارهای مشابه 33/78 درصد و 75/93 درصد بود. استفاده از هر‌یک از قارچ‌های مذکور و مخلوط آن‌ها برای کنترل سنین پورگی و حشرات کامل سفیـد‌بالک پنبه مؤثر هستند. مرگ و میر حشرات کاملی که با پاشش مستقیم قارچ آلوده ‌شده بودند، به مراتب کمتر از میزانی بود که آلودگی از طریق برگ‌های آلوده به قارچ ایجاد شده بود، میانگین کلی برای قارچ B. bassiana 1/51 درصد و برای قارچ L. muscairum 32/38 درصد با غلظت 108 بلاستوسپور در میلی‌لیتر بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات