76043abf2ebed2c

اثر آفت¬کش¬های هگزافلومرون و اسپیرودایکلوفن روی واکنش تابعی کفشدوزکHippodamia variegata با تغذیه از تراکم¬های مختلف پسیل معمولی پسته Agonoscena pistaciae

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد

2 استادیار گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی عصر رفسنجان

چکیده

پسیل معمولی پسته Agonoscena pistaciae Burckardt and Lauterer (Hem.: Aphalaridae)، یک آفت اقتصادی در بین آفات موجود در باغ­های پسته است. کفشدوزک Hippodamia variegata (Goeze) (Col: Coccinellidae) یکی از شکارگر­های توانا در باغ­های پسته است. این شکارگر همه­چیزخوار است و از شته­ها و پسیل­ها تغذیه می­کند. مطالعات واکنش تابعی شاخص مناسبی برای استفاده موفقیت‌آمیز از دشمن طبیعی در برنامه‌های مهار زیستی آفات است. گاهی کاربرد سموم شیمیایی روی جمعیت آفات می­تواند به طور غیرمستقیم روی پارامترهای واکنش تابعی و در پی آن، بر کـارایی دشمن طبــیعی تأثیرگذار باشد. در این پژوهش اثر پادآفت هگزافلومرون و کنه‌کش اسپیرودایکلوفن روی واکنش تابعی لاروهای سن چهار کفشدوزک در شرایط کنترل­شده (دمای2± 26 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی5± 65 درصد و دوره­ی نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی) بررسی شد. برای این منظور، تراکم‌های 4، 8، 16، 32، 64، 95، 128، 150، 200 و 300 پوره­ی سن پنج پسیل معمولی پسته روی دیسک برگی گذاشته شد. لاروهای کفشدوزک با بیشترین غلظت مزرعه به­روش قطره­گذاری تیمار شدند. نوع واکنش تابعی و پارامترهای آن به ترتیب به­وسیله­ی رگرسیون لجستیک و رگرسیون غیرخطی با استفاده از نرم­افزار SAS تعیین شد. بر اساس نتایج حاصله، واکنش تابعی لاروهای سن چهار کفشدوزک در تیمارهای مختلف از نوع دوم به­دست آمد. قدرت جستجو (a) تحت تاثیر تیمارهای هگزافلومرون، اسپیرودایکلوفن و شاهد به ترتیب 014/0±077/0، 030/0±098/0، و 024/0±125/0 بر ساعت و زمان دستیابی به ترتیب 017/0±13/0، 023/0±11/0، و 012/0±10/0 ساعت برآورد شد. این دستاورد نشان می­دهد که این آفت­کش­ها نمی­توانند توان شکارگری کفشدوزک H. variegata را به­طور معنی­داری تغییر دهند.

کلیدواژه‌ها