درباره نشریه

این مجله متعلق به موسسه تحقیقات کنترل  بیولوژیک آفات وبیماریهای گیاهی - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران است.