76043abf2ebed2c

کارایی و شکارگری کفشدوزک Oenopia conglobata contaminata (Menetries) با تغذیه از شتة سبز هلو Myzus persicae (Sulzer) در شرایط آزمایشگاهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری تخصصی، دانشیار دانشگاه ولیعصر رفسنجان

2 کارشناس ارشد، دانشگاه ولیعصر رفسنجان

چکیده

شتة سبز هلو Myzus persicae (Hem:Aphididae) یکی از شته‌های چند میزبانه است که بیش از چهارصد گونه از چهل خانوادة گیاهی را آلوده می‌کند. کفشدوزک Oenopia conglobata contaminata (Col: Coccinellidae) یکی از شکارگرهای مهم آفات در باغ‌های ایران است. در این پژوهش کارایی و شکارگری این کفشدوزک با تغذیه از شتة سبز هلو در شرایط آزمایشگاهی با دمای 2±25 درجة سلسیوس، رطوبت نسبی 5±55 و دورة نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی بررسی شد. تأثیر تراکم میزبان بر میزان زادآوری این کفشدوزک برای یک دورة 21 روزه بررسی شد. نتایج نشان داد که 40 عدد میزبان کمترین تراکمی است که این کفشدوزک می‌تواند به رشد، زاد و ولد و بقای خود ادامه دهد. نوع واکنش‌تابعی به‌ کمک رگرسیون لجستیک و پارامترهای قدرت جست‌وجو با استفاده از رگرسیون غیر‌خطی، تعیین شد. نتایج نشان داد که واکنش تابعی حشرات مادة کفشدوزک به تراکم‌های مختلف پوره‌های سن سة شتة نوع دوم بود و قدرت جست‌و‌جو و زمان دست‌یابی به‌ترتیب 00819/0±063/0 بر ساعت و 0290/0±1425/0 ساعت به‌دست آمد. نرخ شکارگری لارو سن چهار حشرات نر و حشرات ماده به‌ترتیب 22/45، 65/29 و 70/50 به‌دست آمد. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که این کفشدوزک احتمالاً می‌تواند گزینة مناسبی برای مهار زیستی شتة سبز هلو در برنامة مدیریت تلفیقی آفات درختان هلو باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Agrawala BK, Bardhanroy P (1997) Oviposition behavior and reproduction on efficiency in ladybird beetles
(Coleoptera:Coccinellidae) a case study of Menochilus sexmaculatus (Fabr). Journal of Aphidology. 11:
49-59
Agrawala BK, Bardhanroy P (1999) Numerical response of ladybird beetles (Col:Coccinellidae) to aphid
prey (Hom: Aphididae) in a field bean in north-east India. Journal of Applied Entomology 123: 401-405.
Asghari, F., Samih, M. A. &Mahdian, K. (2012a) Some biological characteristics of Hippodamia variegata
(Goeze) reared on Brevicoryne brassicae L. and eggs of Ephestia kuehniella Zeller. Biological Control of
Plant Pest and Diseases, 1, 19-27.
Baki MAA and Ahemed MS(1985) Ecological studies on olive psyllid EuphyllurastramineaLog at Mosul
Region with special reference to its natural enemies. Iraq Journal of Agricultural Science, 3 (1): 14.
Chen HQ(1982)A preliminary observation on Alrica sp Kunchong zhishi, 19(6): 21-23.
Chi H, Yang TC (2003) Two-sex life table and predation rate of Propylaea japonica Thunberg (Coleoptera:
Coccinellidae) fed on Myzus persicae (Sulzer) (Homoptera: Aphididae). Environmental Entomology.32:
327-333.
Dezianian A, Sahragard A (2000) Investigation on natural enemies of the pistachio psillid,
Agonoscenapistaciae in Damghan- Iran. Proceeding of the 14th Iranian Plant Protection Congress, Isfahan
University of Technology.270 p. (In Persian).
Dixon AFG (2000) Insect predator-prey dynamics ladybird beetles and biological control. Cambridge
University Press, Cambridge. 275.
Elbert TA, Cartwright B (1997) Biology and ecology of Aphis gossypii Glover (Homoptera: Aphididae).
Society of South Western Entomologists. 22: 116-145.
Elhag ET A, Zaitoon A A (1996) Biological parameters for four coccinellid species in central. Saudi Arabia.
Biological Control, 7: 316-319.
Erkin E(1983) Investigations on hosts distribution and efficiency of natural enemies of the family Aphididae
(Homoptera) harmful to pome and stone fruit trees in Izmir province of Aegen Region. Turkye Bilki
Koruma Dergisl, 7(1): 29-49.
Farhadi R, Allahyari H, Chi H (2011) Life table and Predation capacity of Hippodamia variegate
(Coleoptera: Coccinellidae) feeding on Aphisfabae (Hemiptera: Aphididae). Journal of Biologic Control
Farhadi , R ., Allahyari H, Juliano S (2010) Functional response of larval and adult stages of Hippodamia
variegata (Col.: Coccinelidae) to different densities of Aphis fabae (Hem.: Aphididae). Environmental
Entomology, 39(5): 1586-1592.
Franzmann AB (2002) Hippodamia variegata (Goeze) (Coleoptera: Coccinellidae), a predacious ladybird
new in Australia. Journal of Entomology. 41: 375-377.
½Zfˆ]Ze Á ZÆ] , ÇZ¼‹ , ÇÁ{ ,ÊÅZ̳ ÉZÅ ÉZ¼Ì] Á cZ§M ®ËƒÂ·ÂÌ] μ€fÀ¯ ÄˀŒ¿
Gotoh T, Akiyuki S, Kitashima K, Hussien AR (2004) Developmental and reproductive performance of
Tetranychus pueraricola Ehara and Gotoh (Acari: Tetranychidae) at four constant temperatures. Applied
Entomology and Zoology. 39(4): 675-682.
Hassani MR, MehrnejadMR, Ostovan H (2008)Some characteristicsbiologyand predatoryladybirdOenopia
conglobata contaminata common onpistachiopsyllain vitro. Research Journal of Protection Forest in Iran
6(2), 110-117.
Hassel MP (1978) The dynamics of Arthropod – prey system. Princeton University Press.
Hodek I (1973) Biology of Coccinellidae.Czechoslovak.Academy of Science Prague, 260p.
Hodek I, Honek A (1996) Ecology of Coccinellidae. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht Boston
London.464 p.
Holling CS(1966)The functional response of invertebrate predator to prey density. Entomology Society of
Canadian, 48: 1-86.
Isikber AA, Copland MJW(2005) Food consumption and utilization by larvae of two coccinellid predators,
Scymnus levaillanti and Cycloneda sanguinea, on cotton aphid, Aphis gossypii.Biological Control,46: 455-
67.
Juliano SA (2001) Nonlinear cure fitting: Predation and functional respose curve. In :Design and analysis of
ecological experiments, 2nd. Ed. By Cheiner. S. M. and GurvenJ.(PP. 159-182). Chapman & Hall: New
York.
Kalantari AA, Sadeghi E (2000) Investigation survey of ladybirds and determination of prevalent species in
dry orchard almond in west Khorasan province. Proceeding of the 14th Iranian Plant Protection Congress,
Isfahan University of Technology.p: 271 (In Persian)
Khan AA, Mir RA (2008) Functional response of four predaceous coccinellids, Adaliatetraspilota (Hope),
Coccinellaseptempunctata L., Calviapunctata (Mulsant) and Hippodamiavariegata (Goeze) feeding on
the green apple aphid, Aphispomi De Geer (Homoptera: Aphididae). Journal of Biological Control. 22(2):
291-298
Lanzoni A, Accinelli G, Bazzacchi GG, Burgio G(2004) Biological traits and life table of the exotic
Harmonia axyridis compared with Hipopodamia variegata and Adalia bipunctata (Col.: Coccinellidae).
Journal of Applied Entomology, 128: 298-306.
Lee JH, Kang TJ (2004) Functional response of Harmoniaaxyridis (Pallas) (Coleoptera: Coccinellidae) to
Aphisgossypii Glover (Homoptera: Aphididae) in the laboratory. Journal of Biological Control. 31:306–
310.
Mehrnejad MR (2000) Four ladybirds, as important predators of the common pistachio psylla, Agonoscena
pistaciae. Proceeding of the 14th Iranian Plant Protection Congress, Isfahan University of Technology, p.
101 (In Persian)
Mohammadbeigi A (2000) Natural enemies of the walnut aphids in Qazvin region.Proceeding of the 14th
Iranian Plant Protection Congress, Isfahan University of Technology.p: 273. (In Persian).
Obrycki JJ, Kring TJ(1998) Predaceous Coccinellidae in biological control. Annual Review of Entomology,
l43, 295-321.
Omkar, Prevez A (2004) Functional and numerical responses of Propylea dissecta (Col: Coccinellidae).
Journal Applied Entomology. 128: 140-146.
Omkar, Prevez A (2005) Ecology of two –spotted ladybird, Adalia bipunctata : a review ladybird research
laboratory , Department of zoology. University of Lucknow,India, 14.
Rezvani A (2001) Identify of key aphid in Iran.Research of Agricultural Extension and Education. 316p.
Rogers DJ (1972) Random search and insect population models. Journal Animal Ecology. 41: 369-383.
Rounagh H, Samih MA (2012) .Functional response of Oenopia conglobata cantaminata (Menetries) to
different densities of, Brevicoryne brassicae L. under laboratory conditions. Preceeding of the 20th Iranian
Plant Protection Congress, Shiraz-Iran, P: 47(In Persian).
Rounagh, H. (2013) Biology and efficiency of Oenopia conglobata contaminata (Menetries) (Col.:
Coccinellidae) by feeding on Aphis punicae under laboratory conditions. MSc. Thesis of Agricultural
Entomology, Vali-e-Asr University.
Sadeghi SA, Mojib Hagh ghadam Z, Jalali Sandi J, Hajizadeh J (2004) Investigation on the biology of lady
beetle Oenopiaconglobata (L.) on poplar aphid chitophorusleucomelas (Koch) in laboratory condotions.
Journal of Research and Development Natural Resources. 62: 20 (In Persian).
Sarmento RA, PalliniA, Venzon M, DeSouza O, Molina-Rugama AJ, Oliveira CL (2007) Functional
response of the predator Eriopis connexa (Col.: Coccinellidae) to different prey types. Braz Arch Biol
Technol, 50: 121–126.
Simova TD, Vukovic M, Antic M(1989) A contribution to the study of ladybird predators of plant lice (Col.:
Coccinellidae). Zastita Bilija, 40(1): 65-72.
Solomon ME (1949) The natural control of animal population. Journal of Animal Ecological 18: 1 – 35.
...Z] contaminata (Menetries) Oenopia conglobata
Á|Œ¨¯ ɀ³Z°‹ Á ÊËYZ¯ :ÉZfz» Á žÌ¼‡
Van Lenteren JC (1986) Quality control tests for natural control tests for natural enemies used in greenhouse
biological control. IOBC/WPRS Bulletin. 19: 83-86.
Wagge JK (1989) Ecological theory and the selection of biological control agents. In: M. Mackeauer, L.
Ehler, E. and Roland J (Eds). Critical Issues in biological control. Intercept, Andover, UK. 1-41.
Wiedenmann RN, Smith JW (1997) Attributes of the natural enemies in ephemeral crop habitats. Biological
Control .10: 16-22.
Yasar B, Ozger S. (2005) Development, feeding and reproduction responses ofAdaliafasciatopunctata
revelierei (Mulsant) (Coleoptera: Coccinellidae) to Hyalopteruspruni (Geoffroy) (Homoptera: Aphididae)
Journal Pest Science. 78(4): 199-203.
Yu JZ, Chi H, Chen BH (2005) Life table and predation of Lemnia biplagiata (Coleoptera: Coccinellidae) fed
on Aphis gossypii (Homoptera: Aphididae) with a proof on relationship among gross reproduction rate, net
reproduction rate and preadult survivorship. Annual Entomology Society American. 98: 475-482.