76043abf2ebed2c

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره کارشناسی ارشد ، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

2 دانشیار، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده

بسیاری از حشرات در جریان تولید مثل خود، رفتار تکرار جفت‌گیری دارند. پدیدة تکرار جفت‌گیری در کفشدوزک‌ها نیز مشاهده شده است. در این پژوهش از تغییر نسبت نر به ماده برای تغییر احتمال و دفعات جفت‌گیری دوباره در کفشدوزک GoezeHippodamia variegata استفاده شد. پژوهش‌های پیشین نشان داده است که حدود 50 درصد از جمعیت این شکارگر را نرها تشکیل می‌دهند. برای بررسی تغییر نسبت نر به ماده، از کفشدوزک‌های نر و مادة یک‌روزه و جفت‌گیری‌نکرده استفاده شد. تیمارها شامل 10 ماده بدون حضور نر،10 ماده در کنار 2 نر، 10 ماده در کنار 4 نر، 10 ماده در کنار 6 نر، 10 ماده در کنار 8 نر و 10 جفت نر و ماده در کنار هم، آماده شدند. میزان تخم تولید‌شده طی 20 روز متوالی شمارش و ثبت شد. سپس، تأثیر نسبت نرها در کلنی بر زادآوری و درصد تفریخ تخم‌ها بررسی شد. نتایج نشان داد بین تیمارها از نظر میزان تخم‌گذاری تفاوت معنی‌داری وجود ندارد، به‌عبارت دیگر کم‌کردن نسبت نرها به ماده‌ها در پرورش، تأثیر منفی بر میزان تخم‌گذاری ماده‌ها نداشته است. بررسی میزان تولید تخم بارور در تیمارهای مختلف نشان داد که برخلاف تصور عمومی، وجود 10 نر در کنار 10 ماده، نه تنها سبب افزایش باروری تخم‌ها نشد، بلکه میزان باروری را نسبت به بقیة تیمارها به شکل معنی‌داری کاهش داد. این امر نشان می‌دهد که وقوع جفت‌گیری مکرر باعث کاهش شایستگی ماده‌ها می‌شود. این یافته از جنبة کاربردی نیز بحث شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات