اصول اخلاقی انتشار مقاله

نشریه کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی  جهت انتشار اطلاعات درست واصیل علمی به عنوان عضوی از نشریات علمی پژوهشی وزارت علوم خود را ملزم به رعایت ارزشهای اخلاق حرفه ای می داند. در همین راستا موارد زیر به عنوان اصول اخلاقی برای اعضای هیات تحریریه، داوران و نویسندگان نشریه لازم الاجرا می باشد :

 

اصول اخلاقی هیات تحریریه

-          نگرش یکسان اعضاء هیات تحریریه  در ارزشیابی مقالات دریافتی تنها بر اساس کیفیت علمی  و بدون در نظر گرفتن نویسندگان و وابستگی سازمانی آنها.

-          التزام سر دبیر و دبیران تخصصی به بررسی و تعیین تکلیف  تمامی مقالات در مدت زمان تعیین شده

-          انتخاب داوران برای مقالات ارائه شده توسط سر دبیر و اعضای هیات تحریریه از بین کلیه متخصصان صاحبنظر مربوطه

-          بررسی دقیق و احراز نو آوری و هم خوانی مقاله ارائه شده با اهداف مجله توسط اعضاء هیات تحریریه

-          التزام هیات تحریریه به عدم در اختیار قرار دادن اطلاعات مندرج در مقاله قبل از انتشار

-          عدم حذف، اضافه و تغییر دادن ترتیب نام نویسندگان پس از پذیرش نهایی

-          صدور گواهی پذیرش و چاپ مقالات پس از اتجام تمامی مراحل داوری بر اساس تاریخ پذیرش نهایی مقاله

 

اصول اخلاقی داوران

-         اعلام عدم پذیرش داوری مقاله در صورت عدم تناسب موضوع مقاله با تخصص داور در  کوتاهترین زمان ممکن

-          ارزیابی دقیق و بی طرفانه مقاله

-          التزام به محرمانه نگه داشتن اطلاعات مندرج در مقاله ارسال شده برای داوری

-          رعایت زمان تعیین شده برای داوری و ارسال نظرات صریح و شفاف پیشنهادی در مدت زمان تعیین شده

 

      

اصول اخلاقی نویسندگان  

-          رعایت اصالت و صحت مطالب مندرج در مقاله

-          عدم ارسال همزمان مقاله به دو یا چند مجله  

-          اجتناب از ارسال مقاله چاپ شده در سایر مجلات

-          اعلام رضایت و توافق نویسندگان همکار هنگام ارسال مقاله به مجله توسط نویسنده مسئول

-          استناد صحیح به تمام منایع علمی مورد استفاده

-          سپاسگزاری از حامیان پژوهش انجام شده

-          ذکر و رعایت ترتیب نام نویسندگان در پژوهش انجام شده توسط نویسنده مسئول