76043abf2ebed2c
مقاله پژوهشی
بررسی قارچ‌های همراه با نماتود سیستی غلات (Heterodera filipjevi) و تأثیر گونه‌های فوزاریوم روی نماتود در شرایط آزمایشگاه

علیرضا احمدی؛ هاجر صالحی کهریز سنگی؛ ذبیح الله اعظمی ساردویی؛ مهدی شتاب بوشهری؛ فرناز فکرت

دوره 8، شماره 2 ، اردیبهشت 1399، صفحه 1-12

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2019.271064.248

چکیده
  شناخت و آگاهی از دشمنان طبیعی آفات به مدیریت بهینه آنها کمک می‌کند. نماتودهای سیستی غلات یکی از مهمترین بیماریهای خاکزی غلات در جهان می‌باشند که در 38 درصد مزارع گندم و جو استان خوزستان با جمعیت‌های خسارتزا ردیابی شده‌اند. جهت مطالعه قارچ‌های همراه گونه Heterodera filipjevi جهت کنترل بیولوژیکی آنها، 39 نمونه خاک و ریشه از مزارع گندم استان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
زیست‌شناسی سرخرطومی بذرخوار خارخسک Microlarinus lareynii (Col., Curculionidae) عامل بیوکنترل علف‌هرز خارخسک در منطقه‌ی ارومیه

یونس کریمپور؛ محمد محبی نیا

دوره 8، شماره 2 ، اردیبهشت 1399، صفحه 13-25

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2019.272233.252

چکیده
  علف هرز خارخسک Tribulus terrestris L. ، علف هرزی یک ساله‌ی تابستانه و با انتشار جهانی است. زیست‌شناسی سرخرطومی بذرخوار خارخسک Microlarinus lareynii ، به عنوان یک عامل مهار زیستی این علف‌هرز، در منطقه‌ی ارومیه مطالعه شد. نتایج نشان داد که این سرخرطومی دارای سه نسل در سال بوده و به صورت حشره‌ی کامل زمستا‌ن-گذرانی می‌کند. حشرات کامل سرخرطومی در اواخر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
پیامدهای کاربرد گونه‌های قارچ تریکودرما بر رشد گیاه دارویی ریحان (Ocimum basilicum L.) و اثر آن بر پاسخ‌های دفاعی گیاه علیه Rhizoctonia solani

سیدجواد صانعی؛ سیداسماعیل رضوی

دوره 8، شماره 2 ، اردیبهشت 1399، صفحه 27-38

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2018.238913.208

چکیده
  در این مطالعه تاثیر آنتاگونیستی شش جدایه از دو گونه Trichoderma شامل Trichoderma harzianum و Trichoderma viride بر رشد گیاه ریحان و پاسخ‌های دفاعی گیاه علیه Rhizoctonia solani بررسی شده است. بذرهای گیاه ریحان پس از تیمار با دو گونه Trichoderma، در خاک آلوده به R. solani کشت گردید و پس از 40 روز ویژگی‌های رشد گیاه و شدت بیماری مرگ گیاهچه بررسی شد و میزان فعالیت آنزیم پراکسیداز، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مدلسازی و بهینه‌یابی خواص ضدقارچی برخی اسانس‌های گیاهی علیه پوسیدگی نرم (Rhizopus Stolonifer ) با استفاده از روش سطح پاسخ

محمد طهماسبی؛ عبداله گلمحمدی؛ علی نعمت اله زاده؛ مهدی داوری؛ اسماعیل چمنی

دوره 8، شماره 2 ، اردیبهشت 1399، صفحه 39-49

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2019.286761.270

چکیده
  هدف از این مطالعه بررسی اثر غلظت (75، 150، 300، 600 و μL.L-11200) اسانس گیاهان آویشن شیرازی، دارچین و مرزه خوزستانی و زمان تماس (18، 23 و 28 ساعت) در کنترل قارچ Rhizopus stolonifer و مدلسازی و بهینه یابی خواص ضد قارچی اسانس های مذکور با استفاده از روش سطح پاسخ بود. همچنین ترکیبات شیمیایی موجود در اسانس ها نیز شناسایی شد. براساس نتایج حاصل، در هر سه اسانس با ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی ویژگی‌های ظاهری درختان میزبان در فعالیت شکارگری دارکوب Dendrocopos syriacus (Hemprich & Ehrenberg) روی پروانه زنبور مانند گالزای صنوبر (Rott.) Paranthrene tabaniformis

مسعود امین املشی؛ منصور صالحی

دوره 8، شماره 2 ، اردیبهشت 1399، صفحه 51-57

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2018.233489.197

چکیده
  صنوبرها از جمله درختان تندرشدی هستند که جایگاه ویژه‌ای در جنگل‌کاری و تولیدات چوبی دارند. پروانه‌گالزای صنوبر (Rott.) Paranthrene tabaniformis از آفات مهم این درختان است. هر ساله در خزانه‌های تولید صنوبر، نهال‌های این درختان مورد حمله آفت مذکور قرار گرفته و در نتیجه آن صدمات شدیدی متوجه تولید چوب و صنایع وابسته به آن می‌شود. در تحقیق حاضر کنترل ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ترجیح میزبانی و هیپرپارازیتیسم زنبور Hym.; Encyrtidae)) Ooencyrtus fecundus پارازیتویید تخم سن گندم و هیپرپارازیتویید جنس Trissolcus spp. (Hym.; Platygastridae)

شهزاد ایرانی پور؛ رقیه نصیری؛ رقیه کریم زاده

دوره 8، شماره 2 ، اردیبهشت 1399، صفحه 59-74

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2020.289487.277

چکیده
  در بین عوامل کنترل زیستی سن گندم Eurygaster integriceps Puton، زنبورهای پارازیتوئید تخم Encyrtidae کمتر مطالعه شده اند. نقش این پارازیتوئیدها بسته به اینکه در حقله‌ی سوم یا چهارم زنجیره‌ی غذایی باشند متغیر است، چرا که دارای قابلیت هیپرپارازیتیسم می‌باشند. هرچند این ویژگی نامطلوب به‌نظر می‌رسد، اما چنانچه یک رفتار انتخابی باشد و ترجیح پارازیتوئید ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثر جفت‌گیری و سن افراد ماده بر ویژگی‌های تولیدمثلی Psix saccharicola (Hymenoptera: Scelionidae) پارازیتویید تخم سن‌های‌ سبز پسته

زهرا غلامعلی‎زاده؛ مهدی ضیاءالدینی؛ محمدامین جلالی

دوره 8، شماره 2 ، اردیبهشت 1399، صفحه 75-85

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2019.285580.268

چکیده
  زنبورهای ریزجثه‌ی پارازیتویید تخم که جایگاه مهمی در کنترل زیستی آفات دارند، در اکوسیستمی پویا به کاوش تخم‌های کوچک میزبان می‌پردازند. با توجه به محدودیت طول عمر، دسترسی به میزبان در زمان کوتاه یک اصل مهم در موفقیت تولیدمثلی محسوب می‌گردد. طول عمر و ویژگی‌های تولیدمثلی زنبور پارازیتویید تخمPsix saccharicola (Mani) (Hymenoptera: Scelionidae) در گروه‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی اثر سویه‌های باکتری Enterococcus faecium شیره بلوط ایرانی در کنترل زیستی بیمارگر‌های گیاهی

ندا کلانتری؛ فرهاد نظریان فیروزآبادی؛ مصطفی درویش نیا

دوره 8، شماره 2 ، اردیبهشت 1399، صفحه 87-99

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2019.263742.239

چکیده
  قارچ‌های و باکتری‌های بیمارگر، گیاهان را آلوده می‌کنند و سبب بروز بیماری‌های مهم و ایجاد خسارت‌های اقتصادی می‌شوند. استفاده از باکتری‌های مفید اسید لاکتیک به دلیل تولید و ترشح ترکیبات ضدمیکروبی، برای کنترل انواع مختلف بیمارگرها گیاهی و انسانی مورد توجه قرار گرفته‌اند. هدف از این مطالعه، بررسی اثرات ضد قارچی و باکتریایی مواد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثر گیاه پوششی گل عسل بر کارایی زنبور Trichogramma cacoeciae

مریم گودرزی؛ احمد عاشوری؛ حمیدرضا صراف معیری؛ کلوس زبیتز

دوره 8، شماره 2 ، اردیبهشت 1399، صفحه 101-114

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2020.286944.272

چکیده
  تامین منابع غذایی کمکی می‌تواند باعث افزایش طول‌عمر و باروری دشمنان طبیعی گردد. کاشت گیاهان پوششی گل‌دار در کنار محصول اصلی یکی از روش‌های تامین منابع غذایی کمکی مانند شهد و گرده برای دشمنان‌طبیعی است. در این پژوهش اثر گیاه پوششی گل‌دار گل‌عسل (Alyssum maritimum)‌ بر کارایی زنبور Trichogramma cacoeciae در آزمایشگاه، گلخانه و باغ سیب بررسی شد. طول‌عمر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارزیابی اثر آنتاگونیستی استرپتومایسس های ریزوسفر گندم در بیوکنترل پوسیدگی معمولی ریشه ناشی از Bipolaris sorokiniana

رسول اکبرپور؛ کیوان بهبودی

دوره 8، شماره 2 ، اردیبهشت 1399، صفحه 113-126

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2019.281475.264

چکیده
  پوسیدگی معمولی ریشه و طوقه گندم با عامل Bipolaris sorokiniana از مهم‌ترین بیماری‌های گندم در جهان است. در این مطالعه 60 جدایه استرپتومایسس از ریزوسفر گندم جداسازی و به روش کشت متقابل در شرایط آزمایشگاه غربال شدند. جدایه‌های UTS22، UTS3 و UTS4 با 6/46، 6/45 و 42 درصد بیشترین میزان ممانعت را از رشد میسلیوم بیمارگر نشان دادند. اغلب جدایه‌های مورد بررسی به ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
افزایش تولید زیست توده و بهبود کارایی بیوکنترلی سویه Bacillus pumilus INR7 با تغییر منابع کربن محیط کشت

سارا معتضدی؛ سعید عباسی؛ روح اله شریفی

دوره 8، شماره 2 ، اردیبهشت 1399، صفحه 127-136

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2020.289337.276

چکیده
  باکتری‌های افزایش‌دهنده رشد گیاه، نه تنها قادرند رشد و تولید محصول گیاهان را افزایش دهند، بلکه باعث افزایش مقاومت گیاه به تنش‌های زنده و غیرزنده می‌شوند. طراحی و بهینه‌سازی فرایند تولید نقش مهمی در افزایش زیست‌توده و کارایی این باکتری‌ها دارد. در این مطالعه، نقش برخی منابع کربن در تولید زیست‌توده و کارایی باکتری Bacillus pumilus در ...  بیشتر

مقاله کوتاه
امکان کنترل پوسیدگی ریزوکتونیایی ریشه و طوقه کنجد با استفاده از قارچ های تریکودرما و میکوریز آربسکولار

لاله ایلخان؛ ابراهیم صداقتی؛ حمید رحیم زاده بهزادی؛ حسین علایی

دوره 8، شماره 2 ، اردیبهشت 1399، صفحه 137-141

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2020.290666.279

چکیده
  نمونه‌برداری از گیاهان کنجد مبتلا به پوسیدگی طوقه و ریشه از مزرعه تحقیقاتی دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان صورت گرفت. Rhizoctonia solani جداسازی و شناسایی جدایه‌ها صورت گرفت. این جدایه‌ها همگی چند هسته‌ای و متعلق به گروه آناستوموزی AG3و بیماری زا بودند. امکان کنترل پوسیدگی ریزوکتونیایی کنجد با استفاده از harizianum Trichoderma و Rhizophagus intraradices مورد بررسی ...  بیشتر