دوره و شماره: دوره 8، شماره 2، اردیبهشت 1399، صفحه 1-141 

مقاله پژوهشی

بررسی قارچ‌های همراه با نماتود سیستی غلات (Heterodera filipjevi) و تأثیر گونه‌های فوزاریوم روی نماتود در شرایط آزمایشگاه

صفحه 1-12

10.22059/jbioc.2019.271064.248

علیرضا احمدی؛ هاجر صالحی کهریز سنگی؛ ذبیح الله اعظمی ساردویی؛ مهدی شتاب بوشهری؛ فرناز فکرت


اثر گیاه پوششی گل عسل بر کارایی زنبور Trichogramma cacoeciae

صفحه 101-114

10.22059/jbioc.2020.286944.272

مریم گودرزی؛ احمد عاشوری؛ حمیدرضا صراف معیری؛ کلوس زبیتز