76043abf2ebed2c
مقاله پژوهشی
1. بررسی جذابیت گیاهان گلدار برای حشرات شکارگر سیرفید (Dip., Syrphidae) در برخی کشت‌بوم‌های زراعی و باغی استان کرمانشاه

فرزاد جلیلیان؛ محمدتقی توحیدی؛ شهلا باقری متین؛ مژگان ویسی

دوره 9، شماره 1 ، شهریور 1399، صفحه 1-15

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2020.283246.266

چکیده
  مگس‌های خانواده‌ی Syrphidae نقش مهمی در کنترل بیولوژیک شته‌ها دارند. مگس‌های بالغ برای تامین نیازهای حیاتی خود وابسته‌ به شهد و گرده‌ی گل‌های گیاهان میزبان هستند. این منابع در گونه‌های شکارگر Eupoedes corollae، Episyrphus balteatus، Sphaerophoria scripta و Scaeva albomaculata طی سال‌های 95-1394 در کشت‌بوم‌های گندم، کلزا، سیب و درختان میوه هسته‌دار کرمانشاه ارزیابی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
2. بررسی پویایی جمعیت Orius laevigatus روی لوبیاسبز و گل جعفری به عنوان گیاهان حامل در کاشت توت‌فرنگی گلخانه‌ای

مونا کردستانی؛ کامران مهدیان؛ ولی اله بنی عامری؛ عزیز شیخی گرجان

دوره 9، شماره 1 ، شهریور 1399، صفحه 16-28

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2020.292717.281

چکیده
  تریپس غربی گل، Frankliniella occidentalis یکی از آفات توت‌فرنگی است که سلامت مصرف‌کنندگان توت‌فرنگی به‌دلیل استفاده گسترده آفت‌کش‌ها علیه این آفت تهدید می‌شود. در این پژوهش، هدف ارزیابی گیاه حامل مناسب (گیاه لوبیاسبز یا گل جعفری) به‌عنوان بستری برای تخمریزی و رشد جمعیت پایدار O. laevigatus و درنتیجه کنترل تریپس غربی گل در توت‌فرنگی گلخانه‌ای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
3. پاسخ سیستم ایمنی غیرسلولی لاروهای بید آرد، Ephestia kuehniella به باکتری Bacillus thuringiensis و قارچ Beauveria bassiana

شیوا حراجی؛ رضا طلایی حسنلویی؛ آیدا خرم نژاد؛ وحید حسینی نوه

دوره 9، شماره 1 ، شهریور 1399، صفحه 29-35

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2020.301344.290

چکیده
  مکانیسم‌های دفاع ذاتی حشرات، به دو بخش مکانیسم‌های سلولی و غیر سلولی (هیومرال) تقسیم می‌شوند که فعالیت آنزیم فنل‌اکسیداز و بیان پپتیدها یا پروتئین‌های ضدمیکروبی (AMPs) به‌عنوان اجزای مهم سیستم ایمنی به شمار می‌روند. در پژوهش حاضر، پاسخ سیستم ایمنی هیومرال بید آرد، Ephestia kuehniella به چالش با دو بیمارگر مختلف حشرات، باکتری Bacillus thuringiensis ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
4. واکنش‌تابعی زنبورهای Trissolcus agriope و Psix saccharicola (Hymenoptera: Scelionidae) روی تخم‌های سرمادیده‌ی سن سبز پسته Acrosternum arabicum (Hemiptera: Pentatomidae)

فرزانه فروزان؛ محمدامین جلالی؛ مهدی ضیاءالدینی دشتخاکی

دوره 9، شماره 1 ، شهریور 1399، صفحه 36-45

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2020.290346.278

چکیده
  ذخیره‎سازی در دمای پایین برای در دسترس بودن میزبان در زمان‎های مختلف، یک روش ارزشمند برای افزایش تولید انبوه دشمنان طبیعی برای برنامه‏های کنترل بیولوژیک می‏باشد. زنبورهای پارازیتویید تخم، Trissolcus agriope و Psix saccharicola از خانواده سلیونیده از جمله عوامل زیستی مؤثر علیه آفت مهم سن سبز پسته Acrosternum arabicum . می‎باشند. در پژوهش حاضر، تأثیر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
5. بررسی اثر برخی عوامل زنده و غیر زنده القا کننده مقاومت بر فعالیت آنزیمی و فاکتورهای رشدی لوبیا در حضور ویروس موزاییک زرد لوبیا

محمد زارعی؛ احمد حسینی؛ روح اله صابری

دوره 9، شماره 1 ، شهریور 1399، صفحه 46-60

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2020.298097.288

چکیده
  ویروس موزاییک زرد لوبیا (BYMV) متعلق به جنس پوتی‌ویروس(Potyvirus) ، قادر به آلوده کردن طیف وسیعی از گیاهان می‎باشد. این ویروس از طریق مکانیکی و شته به‌صورت ناپایا انتقال می‌یابد. در این پژوهش تاثیر شش تیمار شامل نانو ذرات نقره سنتز شده توسط سویه‌ی CHA0 باکتریP. fluorescens ، سویه 62 قارچ T. harizianum، باکتری P. fluorescens CHA0، عصاره الکلی گیاهان زیتون (Olea europaea) ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
6. کنترل بیولوژیک Fusarium oxysporum f. sp. ciceris عامل زردی و پژمردگی فوزاریومی نخود توسط ترکیب برخی عوامل میکروبی

ناهید معرف‌زاده؛ روح اله شریفی؛ هادی خاطری؛ سعید عباسی

دوره 9، شماره 1 ، شهریور 1399، صفحه 61-73

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2021.313616.295

چکیده
  زردی و پژمردگی فوزاریومی ناشی از Fusarium oxysporum f. sp. ciceris یکی از مهم‌ترین بیماری‌های نخود است. در این پژوهش اثر کاربرد جداگانه و ترکیبی قارچ Trichoderma harzianum T33، باکتری Pseudomonas putida RUP1 و میکوریز Rhizophagus intraradices بر مهار این بیمارگر و تأثیر آن‌ها بر فاکتورهای رشدی نخود در حضور بیمارگر در گلخانه و در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار انجام شد. به‌استثنای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
7. تاثیر جمعیت‌های مختلف برخی عوامل پروبیوتیک بر آنزیم‌های دخیل در مقاومت، جذب عناصر کم مصرف و میزان کلروفیل و کارتنوئید در پسته

نجمه حاج عبدالهی؛ روح اله صابری؛ پژمان خدایگان؛ محمد مرادی؛ کبری مسلم خانی

دوره 9، شماره 1 ، شهریور 1399، صفحه 75-91

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2021.315434.300

چکیده
  کلونیزاسیون و جمعیت باکتری‌های آنتاگونیست در ناحیه ریزوسفر نقش تعیین کننده‌ای در ایفای اثر آنتاگونیستی آن‌ها دارد. در این مطالعه به منظور تعیین جمعیت بهینه‌ی باکتری‌های آنتاگونیست به گونه‌ای که بتوانند باعث القای حداکثری توان دفاعی گیاه شوند، و هم چنین به منظور بررسی اثر جمعیت اولیه مایه‌زنی شده با میزان برخی آنزیم-های دخیل ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
8. استفاده از پسماندهای ارزان قیمت جهت تکثیر باکتری Paenibacillus polymyxa سویه N179

وحید فلاح زاده ممقانی؛ سیما دلخواه نیا؛ اکبر شیرزاد

دوره 9، شماره 1 ، شهریور 1399، صفحه 93-101

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2021.321458.302

چکیده
  در تحقیق حاضر باکتری Paenibacillus polymyxa استرین N179 که قبلا پتانسیل بیوکنترل آن در شرایط گلخانه‌ای و مزرعه به اثبات رسیده بود، انتخاب شد و تلاش شد تا با استفاده از محصولات ثانویه ارزان قیمت صنایع غذایی محیط کشتی جهت تکثیر با کیفیت و ارزان قیمت این استرین معرفی شود. میزان تکثیر این باکتری در محیط‌های کشت مختلف به صورت معنی‌داری متفاوت بود. ...  بیشتر