76043abf2ebed2c
مقاله پژوهشی
1. ارزیابی برخی قارچ‌های اندوفیت گیاهی در کنترل بیولوژیک بیماری‌ پژمردگی ورتیسیلیومی گوجه‌فرنگی

کیوان بهبودی؛ خلیل بردی فتوحی فر؛ محدثه زراعتکار

دوره 9، شماره 2 ، بهمن 1399، صفحه 103-114

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2021.313455.294

چکیده
  بیماری پژمردگی ورتیسیلیومی با عامل Verticillium dahliaeیکی از بیماری‌های مهم گوجه‌فرنگی می‌باشد، به همین دلیل کنترل این بیماری و از جمله کنترل بیولوژیک آن مورد توجه جدی می باشد. قارچ های اندوفیت‌ یکی از عوامل کنترل بیولوژیک محسوب می شوند که علاوه بر کنترل بیماری‌های گیاهی باعث بهبود رشد در گیاه میزبان می‌شوند. در این پژوهش پتانسیل بیوکنترلی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
2. ارزیابی اثرآنتاگونیستی چند جدایه از باکتری‌های جنس Bacillus بر کنترل بیماری پوسیدگی طوقه و ریشه گندم با عامل Fusarium pseudograminearum

محسن ساسانی؛ مسعود احمدزاده

دوره 9، شماره 2 ، بهمن 1399، صفحه 115-126

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2021.326484.307

چکیده
  گندم یکی از مهمترین محصولات کشاورزی در ایران است که نقش مهمی درتامین امنیت غذایی کشور دارد، بیماری پوسیدگی طوقه و ریشه گندم با عامل F. pseudograminearum ، از مهمترین بیمارگرهای گندم است که هر ساله موجب ایجاد خسارت‌های اقتصادی می‌شود، در این مطالعه 80 جدایه باکتری جنس باسیلوس از ریزوسفر مزارع گندم شهرستان‌های استان همدان؛ جداسازی شد، در آزمون ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
3. ‌بررسی توان برخی جدایه‌های باکتریایی به منظور مهار زیستی بیماری لکه زاویه‌ای باکتریایی خیار

سیدزمان حسینی؛ پژمان خدایگان؛ روح اله صابری

دوره 9، شماره 2 ، بهمن 1399، صفحه 127-141

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2021.323742.303

چکیده
  باکتری‌های محرک رشد گیاهان با داشتن توان بالا در جهت افزایش زیست‌توده و کنترل بیماری‌های گیاهی، می‌توانند جانشین مناسبی برای سموم و کودهای شیمیایی در کشاورزی باشند. به‌منظور بررسی مهار زیستی Pseudomonas syringae pv. lachrymans عامل بیماری لکه زاویه‌ای خیار در شرایط آزمایشگاه و گلخانه‌، از باکتری‌های جداسازی شده از خاک ریزوسفر خیار به همراه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
4. اثر برخی پروبیوتیک‌های گیاهی در کنترل زیستی عوامل زردی و پژمردگی فوزاریومی نخود

ناهید معرف‌زاده؛ روح اله شریفی؛ هادی خاطری؛ سعید عباسی

دوره 9، شماره 2 ، بهمن 1399، صفحه 143-159

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2021.324966.305

چکیده
  بیماری زردی و پژمردگی فوزاریومی نخود با عوامل قارچی Fusarium redolens (به اختصار: Fr) و Fusarium oxysporum f. sp. ciceris (به اختصار: Foc)، از بیماری‌های مهم این محصول در ایران است. در این پژوهش اثر برخی سویه‌های پروبیوتیک باکتریایی و قارچی دریافتی از منابع مختلف که متعلق به جنس‌های Alcaligenes، Bacillus، Delftia، Pseudomonas، Stenotrophomonas و Trichoderma بودند، در مهار بیمارگرهای مذکور ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
5. جدول زندگی و آماره‏های زیستی زنبور Anastatus acherontiae پارازیتوئید تخم شب‌پره برگ‌خوار دو نواری (Streblote siva) در شرایط آزمایشگاهی

ناصر فرار؛ مصطفی حقانی؛ عباسعلی زمانی

دوره 9، شماره 2 ، بهمن 1399، صفحه 161-172

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2021.325193.306

چکیده
  زنبور Anastatus acherontiae در استان بوشهر پارازیتوئید تخم شب‎پره برگ‎خوار دو نواری (Streblote siva) و تخم پروانه کله مرده (Acherontia atropos) است. پارامترهای جدول زندگی سنی-مرحله‏ای دو جنسی این زنبور روی تخم شب‎پره برگ‎خوار دو نواری در شرایط آزمایشگاهی (یک دوره نور-‎دما، در 16 ساعت روشنایی با دمای 26 درجه سلسیوس و 8 ساعت تاریکی در دمای 18 درجه سلسیوس، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
6. مطالعه کنترل بیولوژیک سرمازدگی پسته، با استفاده از باکتری‌های اپی فیت ضدهسته یخ گیاه

مهدیه رستمی؛ خدیجه شاهرخی کهنوج

دوره 9، شماره 2 ، بهمن 1399، صفحه 173-183

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2021.323947.304

چکیده
  تنش سرمازدگی یکی از مهمترین عوامل محدود کننده تولید محصولات کشاورزی بویژه محصولات باغی و درمنطقه کرمان، گیاه پسته است. با توجه به ارزش اقتصادی پسته، مطالعه مدیریت سرمازدگی این محصول بسیار ضروری است. یکی از روش‌های جدید مدیریت سرمازدگی، به‌کارگیری باکتری‌های ضدهسته یخ ساکن سطح گیاهان، ازجمله پسته است. برخی از این باکتری‌ها‎ی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
7. اثر قارچ Trichodermaharzianum Tr6بر برهم‌کنش کنه شکارگر Phytoseiulus persimilis و میزبان آن Tetranychus urticae روی گیاه لوبیا (Acari: Tetranychidae, Phytoseiidae)

آزاده زاهدی گلپایگانی؛ پدیده وطن پرست؛ علیرضا صبوری؛ کیوان بهبودی؛ هلن محمدی

دوره 9، شماره 2 ، بهمن 1399، صفحه 185-195

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2022.328867.309

چکیده
  قارچ‌های جنسTrichoderma ازجمله عوامل کنترل بیولوژیکی هستندکه تأثیر آنها در کنترل حشرات و کنه‌های آفت به‌طور مستقیم و غیرمستقیم مطالعه شده ولی در مورد تأثیر برهم‌کنش آن با گیاه روی شکارگرها اطلاعاتی در دست نیست.در این پژوهش با استفاده از گیاه لوبیای آلوده به کنهTetranychus urticae و تیمار آن با قارچ T. harzianumTr6، برخی ویژگی‌های رفتاری کنه شکارگرPhytoseiulus ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
8. بررسی اثر اقلیم، خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک و میزبان بر فعالیت قارچهای میکوریز آربوسکولار در منطقه رفسنجان

پریسا امینیان نسب؛ ابراهیم صداقتی؛ ثمین حسینی؛ روح اله صابری

دوره 9، شماره 2 ، بهمن 1399، صفحه 216-197

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2022.327964.308

چکیده
  مطالعه حاضر با هدف بررسی درصد کلونیزاسیون و جمعیت اسپور قارچ های میکوریز آربوسکولار در ریشه های گیاهان مختلف ، همچنین بررسی اثر اقلیم و برخی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک بر این دو فاکتور در نه منطقه از شهرستان رفسنجان صورت گرفت. نمونه برداری از منطقه ی ریزوسفر گیاهان مختلف و به شکل تصادفی انجام شد. اسپورهای AMF از خاک نمونه ها با استفاده ...  بیشتر