76043abf2ebed2c
1. اثر برخی پروبیوتیک‌های گیاهی در کنترل زیستی عوامل زردی و پژمردگی فوزاریومی نخود

ناهید معرف‌زاده؛ روح اله شریفی؛ هادی خاطری؛ سعید عباسی

دوره 9، شماره 2 ، بهمن 1399، ، صفحه 143-159

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2021.324966.305

چکیده
  بیماری زردی و پژمردگی فوزاریومی نخود با عوامل قارچی Fusarium redolens (به اختصار: Fr) و Fusarium oxysporum f. sp. ciceris (به اختصار: Foc)، از بیماری‌های مهم این محصول در ایران است. در این پژوهش اثر برخی سویه‌های پروبیوتیک باکتریایی و قارچی دریافتی از منابع مختلف که متعلق به جنس‌های Alcaligenes، Bacillus، Delftia، Pseudomonas، Stenotrophomonas و Trichoderma بودند، در مهار بیمارگرهای مذکور ...  بیشتر

2. بررسی اثر سویه‌های باکتری Enterococcus faecium شیره بلوط ایرانی در کنترل زیستی بیمارگر‌های گیاهی

ندا کلانتری؛ فرهاد نظریان فیروزآبادی؛ مصطفی درویش نیا

دوره 8، شماره 2 ، اردیبهشت 1399، ، صفحه 87-99

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2019.263742.239

چکیده
  قارچ‌های و باکتری‌های بیمارگر، گیاهان را آلوده می‌کنند و سبب بروز بیماری‌های مهم و ایجاد خسارت‌های اقتصادی می‌شوند. استفاده از باکتری‌های مفید اسید لاکتیک به دلیل تولید و ترشح ترکیبات ضدمیکروبی، برای کنترل انواع مختلف بیمارگرها گیاهی و انسانی مورد توجه قرار گرفته‌اند. هدف از این مطالعه، بررسی اثرات ضد قارچی و باکتریایی مواد ...  بیشتر

کنترل بیولوژیک بیمایهای گیاهی
3. Biocontrol potential of endophytic Penicillium spp. against strawberry anthracnose

جهانشیر امینی؛ دریا زرگر؛ جعفر عبدالله زاده

دوره 8، شماره 1 ، مرداد 1398، ، صفحه 47-58

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2018.253091.224

چکیده
  بیماری آنتراکنوز توت فرنگی به وسیله‌ی قارچ Colletotrichum nymphaeae ایجاد و یکی از مهمترین بیماریهای توت-فرنگی در استان کردستان است که خسارت قابل توجهی به این محصول وارد می‌کند. در این تحقیق تاثیر قارچ‌های اندوفیت جدا شده از ساقه و طوقه توت فرنگی روی این بیماری بررسی شد. جدایه‌های تاثیرگذار روی بیماری انتخاب و بر اساس روش‌های ریخت شناسی و ...  بیشتر

کنترل بیولوژیک بیمایهای گیاهی
4. فعالیت ضدقارچی عصاره اتانولی بره‌موم علیه چند قارچ بیماریزای پس از برداشت

رباب اعزازی؛ مهدی داوری

دوره 7، شماره 1 ، فروردین 1397، ، صفحه 103-107

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2018.226807.184

چکیده
  بره‌موم یکی از فرآورده‌های جانبی با ارزش زنبورعسل می‌باشد که زنبورهای کارگر با جمع‌آوری صمغ گیاهان و مخلوط کردن آن با آنزیم‌های خود، ماده‌ای چسبناک، موم‌مانند و معطر را تولید می‌کنند. برخی خواص بیولوژیکی از قبیل خواص ضدباکتریایی، ضدقارچی و آنتی‌اکسیدانی برای این ماده به اثبات رسیده است. در این پژوهش، فعالیت مهار کنندگی عصاره ...  بیشتر

کنترل بیولوژیک بیمایهای گیاهی
5. بررسی کارایی ترکیبات آلی فرّار Trichoderma asperellum در کنترل Botrytis cinerea، عامل کپک خاکستری توت‌فرنگی

فرناز جلالی؛ دوستمراد ظفری؛ هومن سالاری

دوره 5، شماره 2 ، آذر 1395، ، صفحه 247-259

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2016.61599

چکیده
  این مطالعه، به­منظور تعیین کارایی ترکیبات آلی فرّار Trichoderma asperellum، در بازداری از رشد میسلیوم و جوانه­زنی کنیدیوم Botrytis cinerea و کنترل پوسیدگی بوتریتیسی میوه توت‌فرنگی صورت گرفت. کاهش معنی­داری در قطر پرگنه، درصد جوانه­زنی کنیدیوم و طول لوله­های تندشی B. cinerea در تیمارهای درمعرض ترکیبات آلی فرّار کشت پنج روزه T. asperellum نسبت به شاهد ...  بیشتر

کنترل بیولوژیک بیمایهای گیاهی
6. بررسی تأثیر اسانس چهار گیاه دارویی و دو گونة Trichoderma در کنترل زیستی قارچ‌های عامل پوسیدگی میوة انگور

مهدی داوری؛ رباب اعزازی

دوره 5، شماره 1 ، خرداد 1395، ، صفحه 1-12

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2016.58548

چکیده
  انگور همانند دیگر محصولات باغی به دلیل داشتن رطوبت زیاد، pH نسبی پایین و غنی بودن از مواد غذایی، در معرض حملة انواع بیمارگرهای قارچی در مراحل برداشت و انبارداری قرار دارد. در این تحقیق، در آغاز اقدام به جداسازی قارچ‌های بیماری‌زای پس از برداشت انگور در منطقة مشگین‌شهر شد و قارچ‌های Botrytis cinerea و Cladosporium cladosporioides به­عنوان گونه‌های ...  بیشتر

کنترل بیولوژیک بیمایهای گیاهی
7. کنترل زیستی بیماری کپک خاکستری در سه رقم توت‌فرنگی با استفاده از استرین‌های Bacillus

جهانشیر امینی؛ ساسان فیضی؛ سهیلا میرزایی

دوره 5، شماره 1 ، خرداد 1395، ، صفحه 13-23

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2016.58549

چکیده
  در این تحقیق تأثیر سویه (استرین)‌های باسیلوس روی جوانه‌زنی اسپور و رشد میسلیوم Botrytis cinerea به منظور کنترل زیستی (بیولوژیک) پوسیدگی میوه در سه رقم توت‌فرنگی شامل Quineliza، Paros و Kurdistan در شرایط آزمایشگاه بررسی شد. از تأثیر سی‌ودو سویۀ جنس باسیلوس روی قارچ بیمارگر در کشت چهار نقطه‌ای، ده سویه که بیشترین بازدارندگی را از رشد داشتند برای کارهای ...  بیشتر

کنترل بیولوژیک بیمایهای گیاهی
8. بررسی فعالیت آنتاگونیستی جدایه های Bacillus spp. در کنترل بیماری ریشه گرهی گوجه فرنگی

مریم رمضانی مقدم؛ عصمت مهدیخانی مقدم؛ ساره بقائی راوری؛ حمید روحانی

دوره 2، شماره 1 ، فروردین 1392، ، صفحه 17-26

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2013.35503

چکیده
  در این بررسی قابلیت آنتاگونیستی یکصد و پنجاه جدایه باکتریایی باسیلوس در مقابل نماتد Meloidogyne javanicaبا آزمون سنجش زیستی ارزیابی شد. تأثیر ترشحات حاصل از سوسپانسیون 108×1 سلول در میلی‌لیتر هر‌یک از جدایه‌ها روی تخم و لارو نماتد ریشه گرهی در قالب طرح کاملاً تصادفی در سه تکرار بررسی شد. هشت سویه به‌عنوان جدایه‌های برتر برای مطالعات گلخانه‌های ...  بیشتر