76043abf2ebed2c
تنوع ژنتیکی برخی استرین‌های مهم سودوموناس فلورسنت و تاثیر آن‌ها بر آنزیم‌های دفاعی و پارامترهای رشدی گندم نان

مریم خضری؛ حسین دشتی؛ روح اله صابری ریسه؛ مژگان قلی ‌زاده وزوانی

دوره 10، شماره 1 ، خرداد 1400، ، صفحه 17-30

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2021.315643.301

چکیده
  باکتری‌های سودوموناس فلورسنت مهم‌ترین باکتری‌های ریزوسفری می‌باشند که دارای اثر مثبت روی صفات رویشی و بیوشمیایی گیاه می‌باشند. در این پژوهش تنوع ژنتیکی 22 استرین سودوموناس فلورسنت و تاثیر آن‌ها بر آنزیم‌های دفاعی و فاکتورهای رویشی گیاه گندم در ارزیابی‌های گلخانه‌ای، مولکولی و بیوشیمیایی انجام شد. در ارزیابی مولکولی 12 آغازگر ...  بیشتر

‌بررسی توان برخی جدایه‌های باکتریایی به منظور مهار زیستی بیماری لکه زاویه‌ای باکتریایی خیار

سیدزمان حسینی؛ پژمان خدایگان؛ روح اله صابری

دوره 9، شماره 2 ، بهمن 1399، ، صفحه 127-141

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2021.323742.303

چکیده
  باکتری‌های محرک رشد گیاهان با داشتن توان بالا در جهت افزایش زیست‌توده و کنترل بیماری‌های گیاهی، می‌توانند جانشین مناسبی برای سموم و کودهای شیمیایی در کشاورزی باشند. به‌منظور بررسی مهار زیستی Pseudomonas syringae pv. lachrymans عامل بیماری لکه زاویه‌ای خیار در شرایط آزمایشگاه و گلخانه‌، از باکتری‌های جداسازی شده از خاک ریزوسفر خیار به همراه ...  بیشتر

بررسی اثر اقلیم، خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک و میزبان بر فعالیت قارچهای میکوریز آربوسکولار در منطقه رفسنجان

پریسا امینیان نسب؛ ابراهیم صداقتی؛ ثمین حسینی؛ روح اله صابری

دوره 9، شماره 2 ، بهمن 1399، ، صفحه 216-197

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2022.327964.308

چکیده
  مطالعه حاضر با هدف بررسی درصد کلونیزاسیون و جمعیت اسپور قارچ های میکوریز آربوسکولار در ریشه های گیاهان مختلف ، همچنین بررسی اثر اقلیم و برخی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک بر این دو فاکتور در نه منطقه از شهرستان رفسنجان صورت گرفت. نمونه برداری از منطقه ی ریزوسفر گیاهان مختلف و به شکل تصادفی انجام شد. اسپورهای AMF از خاک نمونه ها با استفاده ...  بیشتر

بررسی اثر برخی عوامل زنده و غیر زنده القا کننده مقاومت بر فعالیت آنزیمی و فاکتورهای رشدی لوبیا در حضور ویروس موزاییک زرد لوبیا

محمد زارعی؛ احمد حسینی؛ روح اله صابری

دوره 9، شماره 1 ، شهریور 1399، ، صفحه 46-60

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2020.298097.288

چکیده
  ویروس موزاییک زرد لوبیا (BYMV) متعلق به جنس پوتی‌ویروس(Potyvirus) ، قادر به آلوده کردن طیف وسیعی از گیاهان می‎باشد. این ویروس از طریق مکانیکی و شته به‌صورت ناپایا انتقال می‌یابد. در این پژوهش تاثیر شش تیمار شامل نانو ذرات نقره سنتز شده توسط سویه‌ی CHA0 باکتریP. fluorescens ، سویه 62 قارچ T. harizianum، باکتری P. fluorescens CHA0، عصاره الکلی گیاهان زیتون (Olea europaea) ...  بیشتر

تاثیر جمعیت‌های مختلف برخی عوامل پروبیوتیک بر آنزیم‌های دخیل در مقاومت، جذب عناصر کم مصرف و میزان کلروفیل و کارتنوئید در پسته

نجمه حاج عبدالهی؛ روح اله صابری؛ پژمان خدایگان؛ محمد مرادی؛ کبری مسلم خانی

دوره 9، شماره 1 ، شهریور 1399، ، صفحه 75-91

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2021.315434.300

چکیده
  کلونیزاسیون و جمعیت باکتری‌های آنتاگونیست در ناحیه ریزوسفر نقش تعیین کننده‌ای در ایفای اثر آنتاگونیستی آن‌ها دارد. در این مطالعه به منظور تعیین جمعیت بهینه‌ی باکتری‌های آنتاگونیست به گونه‌ای که بتوانند باعث القای حداکثری توان دفاعی گیاه شوند، و هم چنین به منظور بررسی اثر جمعیت اولیه مایه‌زنی شده با میزان برخی آنزیم-های دخیل ...  بیشتر

کنترل بیولوژیک بیمایهای گیاهی
Formulation Development of Some Fluorescent Pseudomonads for Controlling of Meloidogyne incognita on Pistachio

روح اله صابری؛ زینب خاتمی دوست؛ سالار جمالی؛ محمد مرادی

دوره 8، شماره 1 ، مرداد 1398، ، صفحه 37-46

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2018.243763.210

چکیده
  باکتری های محرک رشد گیاه (PGPR) نقش بالقوه‌ای در کنترل نماتد گره ریشه دارند. هدف از این تحقیق، استفاده از ریزوباکترها برای جایگزینی با مواد شیمیایی به منظور کاهش این مشکل در درختان پسته است. در پی مطالعات قبل، برخی از سویه‌ها با توانایی بالا برای محدود کردن فعالیت‌های Melodyogyne incognita انتخاب گردید. سه فرمولاسیون مختلف با استفاده از سبوس ...  بیشتر

کنترل بیولوژیک بیمایهای گیاهی
بررسی اثر برخی باکتری‌های پروبیوتیک گیاهی جدا شده از مناطق شور و خشک در کنترل Phytophthora drechsleri عامل بیماری گموز پسته در شرایط آزمایشگاه

هادی شمسی؛ روح اله صابری؛ حسین علایی؛ پژمان خدایگان؛ عبدالرضا اخگر

دوره 7، شماره 2 ، آذر 1397، ، صفحه 65-82

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2019.272675.254

چکیده
  در این مطالعه اثر برخی از باکتری‌های پروبیوتیک گیاهی جداسازی شده از مناطق شور و خشک در کنترل قارچ عامل بیماری گموز پسته و خصوصیات محرک رشدی (PGPR) بررسی شد.200 جدایه باکتریایی از ناحیه ریزوسفر و غیرریزوسفر درختان پسته و علف‌های هرز حاشیه باغات استان کرمان جداسازی شد. تعدا 30 جدایه توانستند حداکثر سطح شوری استفاده شده را تحمل کنند. جدایه‌های ...  بیشتر

کنترل بیولوژیک بیمایهای گیاهی
کارایی سویه‌های سودوموناس در تعدیل تنش خشکی روی پارامترهای رشدی و فیزیولوژی ارقام پسته

فریبا فتحی؛ روح الله صابری ریسه؛ محمد مرادی

دوره 5، شماره 2 ، آذر 1395، ، صفحه 163-176

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2016.60151

چکیده
  استفاده از باکتری‌های پروبیوتیک‌ گیاهی با قابلیت القای تحمل به خشکی در گیاهان یکی از رهیافت‌های مؤثر جهت کاهش خسارت تنش خشکی می‌باشد. در این تحقیق تأثیر چهار استرین باکتریایی از جنس سودوموناس (T17-4، VUPF5، 428، CHA0) روی مقاومت نهال‌های پسته دو رقم سرخس و بادامی ریز زرند به تنش خشکی مورد بررسی قرار گرفت. پژوهش در قالب یک طرح کاملا تصادفی ...  بیشتر

کنترل بیولوژیک بیمایهای گیاهی
تأثیر چهار استرین پروبیوتیک Pseudomonas spp. و Bacillus spp. در افزایش فاکتورهای رشدی و کاهش شاخص‌های بیماری در دو رقم پسته در حضور نماتد ریشه‌گرهی (Meloidogyne incognita)

اعظم زین الدینی ریسه؛ عصمت مهدیخانی مقدم؛ حمید روحانی؛ محمد مرادی؛ روح اله صابری ریسه

دوره 5، شماره 2 ، آذر 1395، ، صفحه 223-234

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2016.61200

چکیده
  پتانسیل 4 استرین باکتریایی پروبیوتیک شامل Pseudomonas fluorescens VUPF5, VUPF52 Bacillus cereus IPRI95 و Bacillus subtilis IPRI96 در افزایش فاکتورهای رشدی دو رقم پسته در شرایط حضور و عدم حضور نماتد (Meloidogyne incognita) بررسی شد. آزمایشی بر اساس طرح فاکتوریل با سه فاکتور رقم (بادامی و سرخس)، بیماری (حضور نماتد، عدم­حضور نماتد) باکتری (شاهد، IPRI95, IPRI96, VUPF5, VUPF52) درقالب طرح کاملاً ًتصادفی ...  بیشتر

کنترل بیولوژیک بیمایهای گیاهی
بررسی قابلیت مهارکنندگی تعدادی از سویه‌های Pseudomonas fluorescens روی بیماری بوته‌میری خیار

الهام اکبری مقدم؛ روح الله صابری ریسه؛ پژمان خدایگان؛ حسین علایی

دوره 4، شماره 2 ، مهر 1394، ، صفحه 77-88

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2015.56405

چکیده
  در این مطالعه، اثر بیوکنترلی برخی سودومونادهای فلورسنت در برابر Pythium aphanidermatum عامل بیماریبوته‌میری خیاربررسیشد. در ابتدا، توانایی آنتاگونیستی سویه‌های باکتریایی علیه قارچ بیمارگر با استفاده از روش کشت متقابل ارزیابی شد. نتایج نشان داد که هالة بازدارندگی سویة T17-4 (5/7 میلی‌متر) بیشتر از سایر سویه‌ها بود. هفت سویه شامل سویة T17-4، CHA0، ...  بیشتر

کنترل بیولوژیک بیمایهای گیاهی
بررسی امکان کنترل بیماری بلاست مرکبات با استفاده از عصاره بذر گلپر و مخمرهای رورست

محمد ادبی فیروزجایی؛ پژمان خدایگان؛ فرید بیگی؛ روح الله صابری ریسه

دوره 4، شماره 2 ، مهر 1394، ، صفحه 109-119

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2015.57172

چکیده
  بلاست مرکبات یکی از بیماری‌های مهم مرکبات در شمال کشور است که توسط گونه‌هایی از جنس سودوموناس (Pseudomonas spp.) ایجاد می‌شود. این بیماری در شرایط اقلیمی مساعد، خسارت‌های چشمگیری به باغ‌های مرکبات وارد می‌کند. با توجه به محدودیت‌های استفاده از آنتی‌بیوتیک‌ها و ترکیبات شیمیایی سنتزی، کنترل بیولوژیک یا استفاده از ترکیبات گیاهی ضد میکروبی ...  بیشتر