76043abf2ebed2c
مقاله پژوهشی کنترل بیولوژیک بیمایهای گیاهی
اثر ورمی‌کمپوست و Glomus versiform بر کنترل قارچ Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici در گیاه گوجه‌فرنگی

فرناز فکرت؛ ذبیح الله اعظمی ساردویی؛ الهام ملایی مقبلی؛ اسحاق مقبلی هنزایی

دوره 6، شماره 2 ، مهر 1396، صفحه 127-138

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2017.219430.176

چکیده
  این مطالعه به‌منظور بررسی اثر ورمی‌کمپوست و قارچ میکوریز Glomus versiform جهت کنترل Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici در گیاه گوجه‌فرنگی انجام شد. بذور گوجه‌فرنگی در بسترهای حاوی: خاک استریل (شاهد)، قارچ G. Versiform(G)، ورمی‌کمپوست ‌(V)، ترکیب Glomus + ورمی‌کمپوست (V+G) در جعبه نشا کشت شدند. پنج هفته بعد ریشه‌های گیاه در سوسپانسیون اسپور قارچ F. oxysporum و آب، تیمار ...  بیشتر

مقاله پژوهشی دیگر روشهای مرتبط با بیوکنترل
الگوی بیان آنزیم‌های مؤثر در کنترل زیستی به‌وسیله برخی جدایه‌های وحشی و جهش‌یافته قارچ Trichoderma viride

تبسم ناصری پور؛ سمیرا شهبازی؛ سعید نصراله نژاد؛ کامران رهنما

دوره 6، شماره 2 ، مهر 1396، صفحه 139-153

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2017.214608.162

چکیده
  این پژوهش با هدف ایجاد جهش در قارچ Trichoderma virideبه وسیله پرتو گاما و سپس بررسی افزایش یا کاهش بیان آنزیم‌های سلولاز و کیتیناز در جدایه­ های جهش­ یافته نسبت به جدایه وحشی صورت گرفت. القای جهش با دز بهینه 250 گری و با استفاده از پرتوگاما انجام شد. پروفایل پروتئینی آنزیم­های تولید شده کلیه جدایه­ها با آزمون الکتروفورز SDS-PAGE مورد بررسی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی کنترل بیولوژیک آفات
اثر ژنوتیپ‌های مختلف گیاه کلزا بر برخی پارامتر‌‌های زیستی زنبور پارازیتویید Diaeretiella rapae (Hymenoptera: Braconodae)

آرزو الهی؛ اصغر شیروانی؛ مریم راشکی

دوره 6، شماره 2 ، مهر 1396، صفحه 155-164

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2017.217633.171

چکیده
  شتة مومی‌ کلم Brevicoryne brassicae از آفات مهم کلزا در جهان است و پارازیتویید Diaeretiella rapae از مهم‌ترین دشمنان طبیعی آن می‌باشد. در این پژوهش، طول دوره‌های مختلف رشدی، درصد مومیایی‌های تولید‌شده، درصد افراد کامل و نسبت جنسی پارازیتویید روی سه ژنوتیپ مختلف کلزا شامل Okapi، Licord و Hyola401 بررسی‌شد (دمای 1±25 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 5±60 درصد و ...  بیشتر

مقاله پژوهشی کنترل بیولوژیک بیمایهای گیاهی
ارزیابی تأثیر تیمار بذر با جدایه‌های مختلف تجاری و بومی Trichoderma harzianum در کنترل پژمردگی فوزاریومی خربزه

اقدس خطیب؛ مجتبی مرادزاده اسکندری؛ احمد درخشان؛ هادی محمودی

دوره 6، شماره 2 ، مهر 1396، صفحه 165-172

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2017.214586.161

چکیده
  در این پژوهش کارآیی سه جدایه قارچ harzianumTrichoderma به‌دست آمده از ترکیبات تجاری تریانوم‌پی، تریکومیکس­اچ-وی، تریکوفانگ‌اس و دو جدایه بومی Th1 و Th2 این قارچ از نظر کنترل بیماری پژمردگی فوزاریومی خربزه به روش تیمار بذر در آزمایشگاه و گلخانه ارزیابی شد. در آزمایشگاه بذور مایه‌زنی شده با بیمارگر و ترکیبات تجاری و دو جدایه بومی، از نظر میزان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی کنترل بیولوژیک بیمایهای گیاهی
ارزیابی توان استرپتومیست‏های ریزوسفر گوجه‏فرنگی در کنترل قارچ بیمارگر Fusarium oxysporum f.sp. radicis-lycopersici

محمد جواد زاهد؛ کیوان بهبودی

دوره 6، شماره 2 ، مهر 1396، صفحه 173-185

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2017.232296.193

چکیده
  پوسیدگی ریشه و طوقه گوجه‏فرنگی با عامل Fusarium oxysporum f.sp. radicis-lycopersici (FORL) یکی از بیماری‌های مهم خاکزاد گوجه‏فرنگی به‏حساب می‏آید. در این پژوهش 740 جدایه اکتینوباکتری‏‏ از مزارع گوجه‏فرنگی مناطق مختلف استان­های فارس و البرز جمع­آوری گردید. آزمون‏های آنزیمی انجام گرفته حاکی از تولید آنزیم‌ پروتئاز و توانایی تولید سیدروفور ...  بیشتر

مقاله پژوهشی کنترل بیولوژیک بیمایهای گیاهی
تأثیر برخی مواد معدنی بر کارامدی بیوکنترلی Bacillus pumilus INR7 علیه Rhizoctonia solani عامل مرگ گیاهچۀ لوبیا

ارغوان اردلان؛ سعید عباسی؛ روح اله شریفی

دوره 6، شماره 2 ، مهر 1396، صفحه 187-195

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2017.230657.190

چکیده
  یکی از راهبردهایی که در امر تجاری سازی عوامل بیوکنترل در نظر گرفته می‌شود، بحث طراحی محیط کشت برای تولید انبوه این باکتری‌هاست. این پژوهش با هدف بررسی اثر برخی عناصر معدنی روی تولید زیست‌توده و فعالیت بیوکنترلی باکتریBacillus pumilus INR7 علیه Rhizoctonia solaniعامل مرگ گیاهچۀ لوبیا به اجرا درآمد. عناصر معدنی مورد استفاده در این پژوهش شامل آهن، روی، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی کنترل بیولوژیک آفات
اثر دماهای مختلف القاکننده دیاپوز بر توانمندی زیستی زنبور پارازیتویید Trichogramma brassicae Bezdenko (Hym: Trichogrammatidae)

سمیه رحیمی کلده؛ احمد عاشوری؛ علیرضا بندانی

دوره 6، شماره 2 ، مهر 1396، صفحه 197-205

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2017.217910.173

چکیده
  زنبورهای پارازیتویید جنس تریکوگراما به دلیل کاربرد گسترده در برنامه‌های کنترل زیستی، از دهه‌های گذشته موضوع مورد مطالعه بسیاری از محققان است. یکی از نکاتی که همواره مورد توجه پژوهشگران، تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان این زنبورها بوده است، افزایش توانمندی زیستی گونه‌های این جنس در فرایند تولید و ذخیره‌سازی بشکل دیاپوز آن می‌باشد. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی کنترل بیولوژیک آفات
مدل‌های همه‌گیرشناسی Beauveria bassiana (Balasamo)Vuillemin در جمعیت شپشه دندانه‌دار (Linneaus) Oryzaephilus surinamensis در شرایط تغذیه از خرما

مسعود لطیفیان؛ ابراهیم سلیمان نژادیان؛ مهران غزوی

دوره 6، شماره 2 ، مهر 1396، صفحه 207-220

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2017.228861.188

چکیده
  قارچ Beauveria bassiana یکی از عوامل کنترل میکروبی شپشه دندانه‌دار Oryzaephilus surinamensis می‌باشد. در این تحقیق به منظور بررسی همه‌گیرشناسی عامل بیمارگر، شپشه دندانه‌دار درون انسکتاریوم‌های حاوی خرما پرورش داده شد. خرما قبل از انتقال به انسکتاریوم با غلظت کشنده 50% قارچ B. bassiana تیمار شد. نمونه‌برداری‌ها در طول 25 هفته انبارداری انجام و جمعیت میزبان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی کنترل بیولوژیک آفات
بیمارگری جدایه‌ای بومی از نماتود‌های مرتبط با حشرات، Acrobeloides maximus، علیه لارو‌های کرم خراط،Zeuzera pyrina ، در شرایط آزمایشگاه

الهام سالاری؛ جواد کریمی؛ حسین صادقی نامقی؛ مجید فصیحی هرندی

دوره 6، شماره 2 ، مهر 1396، صفحه 221-232

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2017.233933.199

چکیده
  مطالعه حاضر به منظور بررسی پتانسیل بیمارگری جدایه‌ی بومی K29 Acrobeloides maximus، از نماتود‌های بیمارگر حشرات از استان کرمان، علیه لارو‌های کرم خراط Zeuzera pyrina L. (Lepidoptera: Cossidae)، مخربترین آفت درختان گردو در ایران، انجام شد. اهداف اصلی این مطالعه شامل ارزیابی بیمارگری درون تشتک پتری و شاخه، بررسی رابطه بین اندازه بدن میزبان و حساسیت به نماتود ...  بیشتر

مقاله پژوهشی کنترل بیولوژیک آفات
اثرات سطوح غذایی بر رفتار میزبان‎یابی مگس Pales murina Mes. ، پارازیتویید شب‌پرۀ‌ برگ‎خوار دو نواری Streblote siva (Lefebvre)

ناصر فرار؛ عباسعلی زمانی؛ ناصر معینی نقده؛ مصطفی حقانی؛ ابراهیم عزیزخانی

دوره 6، شماره 2 ، مهر 1396، صفحه 233-243

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2017.136323.112

چکیده
  مگس پارازیتویید Pales murina Mes. (Dip., Tachinidae)، جهت پارازیتیسم شب‎پرۀ برگ‎خوار دو نواری، Streblote siva (Lefebvre) (Lep., Lasiocampidae) ، تخم‎های کوچک خود را روی برگ درختان میزبان حشرۀ آفت قرار می‎دهد. موفقیت پارازیتیسم بستگی به انتخاب گیاه میزبان مناسب جهت تخم‎ریزی پارازیتویید، قرار دادن تخم نزدیک میزبان و بلعیده شدن تخم توسط لارو میزبان دارد. هدف از ...  بیشتر

مقاله پژوهشی کنترل بیولوژیک آفات
واکنش تابعی کنه شکارگر Amblyseius swirskii (Acari: Phytoseiidae) نسبت به تراکم‌های مختلف تریپس غربیگل Frankliniella occidentalis (Thsanoptera: Thripidae) سالم و تیمار شده با قارچ Beauveria bassiana

مرجان حیدریان دهکردی؛ حسین اللهیاری؛ رضا طلایی حسنلویی؛ بروس پارکر

دوره 6، شماره 2 ، مهر 1396، صفحه 245-255

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2017.233824.198

چکیده
  تریپس‌ها از آفات مهم محصولات گلخانه‌ای هستند که علاوه بر خسارت مستقیم موجب انتقال بیماری‌های ویروسی نیز می‌شوند. واکنش تابعی عامل مهمی در انتخاب دشمنان طبیعی برای کنترل بیولوژیک آفات محسوب می‌شود. کنه شکارگر Amblyseius swirskii و قارچ‌ بیمارگر حشرات Beauveria bassiana از مهمترین دشمنان طبیعی تریپس غربی گل هستند. واکنش تابعی کنه شکارگر روی لارو ...  بیشتر

مقاله کوتاه کنترل بیولوژیک آفات
بررسی کارآیی جدایه‌های مختلف قارچLecanicillium muscarium علیه بالشک مرکبات Pulvinaria aurantii

سیروس آقاجانزاده؛ حسین طاهری

دوره 6، شماره 2 ، مهر 1396، صفحه 257-260

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2018.208987.158

چکیده
  بالشک مرکبات Pulvinaria auranti از مهم‌ترین آفات مرکبات به شمار می‌رود و هرساله موجب خسارت اقتصادی روی محصول می‌شود. در این تحقیق 9 جدایه‌ قارچ Lecanicillium muscarium از باغ‌های مرکبات غرب مازندران و شرق گیلان جمع آوری و پس از شناسایی، کارآیی آنها روی بالشک مرکبات در قالب طرح کاملاً تصادفی با 10 تیمار و 4 تکرار مورد مطالعه قرار گرفت. بیمارگری قارچ با ...  بیشتر