76043abf2ebed2c
مقاله پژوهشی ترویج و توسعه روش های بیوکنترل
گرایش‌های دمایی زنبور OoencyrusfecundusFerriere&Voegele (Hym.: Encyrtidae) پارازیتویید تخم سن‌گندم

سجاد احمدپور؛ شهزاد ایرانی پور؛ شهریار عسگری

دوره 3، شماره 1 ، اردیبهشت 1393، صفحه 1-6

https://doi.org/10.22059/jbioc.2014.51857

چکیده
  حشرات از جانوران خونسرد هستند؛ بنابراین، عوامل محیطی و در رأس آن‌ها دما تأثیر بسزایی در رفتار و فعالیت‌های زیستی آن‌ها دارند. بنابراین، اطلاع از تمایلات دمایی پارازیتوییدها در برنامه‌های رهاسازی و حفاظت و حمایت از آن‌ها سودمند است. در این مطالعه حدود دمایی مرجح زنبور پارازیتویید Ooencyrtusfecundus Ferrier &Voegele با استفاده از دستگاه گرادیان‌سنج ...  بیشتر

مقاله پژوهشی کنترل بیولوژیک آفات
بهنیه‌سازی ‌‌فرمولاسیون پودر وتابل برای دو سویه بومی باکتری Bacillus thuringiensis

غلامرضا صالحی جوزانی؛ الهام معاون؛ حسن مرسلی

دوره 3، شماره 1 ، اردیبهشت 1393، صفحه 7-15

https://doi.org/10.22059/jbioc.2014.51858

چکیده
  هدف این تحقیق، بهینه‌سازی فرمولاسیون پودر وتابل دو سویة بومی  KH4و YD5باکتری Bacillus thuringiensis برای افزایش کارایی و ماندگاری آن به منظور کنترل آفات پروانه‌ای و سخت‌بال‌پوش بود. دو سویة مذکور در محیط کشت اقتصادی و شرایط بهینه‌شده در فرمانتور غیرپیوسته با غلظت حدود 109×6 اسپور (CFU/mg) تولید شدند. فرمولاسیون مورد استفاده حاوی 25 درصد اسپور ...  بیشتر

مقاله پژوهشی کنترل بیولوژیک آفات
پارامترهای زیستی و جدول زندگی بالتوری سبز،Chrysoperla carnea (Neu., Chrysopidae) در تغذیه از طعمه‌های مختلف در شرایط آزمایشگاهی

مهدی حسن پور؛ شهزاد ایرانی پور؛ قدیر نوری قنبلانی؛ جعفر محقق نیشابوری

دوره 3، شماره 1 ، اردیبهشت 1393، صفحه 17-30

https://doi.org/10.22059/jbioc.2014.52459

چکیده
  بالتوری سبز،Chrysoperla carnea (Stephens)  یکی از شکارگرهای مهم بسیاری از آفات کشاورزی از جمله کرم غوزة پنبه،(Hübner)  Helicoverpa armigera و کنة دولکه‌ای، Tetranychus urticae Koch است. لاروهای این شکارگر در انسکتاریوم‌ها به‌طور عمده روی تخم بید آرد، Anagasta kuehniella (Zeller) پرورش داده می‌شوند. در این تحقیق، پارامترهای زیستی و جدول زندگی بالتوری سبز در تغذیة لاروها ...  بیشتر

مقاله پژوهشی کنترل بیولوژیک آفات
بررسی بیمارگری قارچ‌های Beauveria bassiana و Lecanicillium muscarium در کاربرد هم‌زمان روی Bemisia tabaci (Homoptera: Aleyrodidae)

حسن عسکری؛ کیمیا کوهستانی؛ مهدی ضرابی؛ احمد بغدادی

دوره 3، شماره 1 ، اردیبهشت 1393، صفحه 31-40

https://doi.org/10.22059/jbioc.2014.52460

چکیده
  بیمارگری دو قارچ Beauveria bassiana وLecanicillium muscarium  و مخلوط آن‌ها علیه پوره‌های سن دوم و حشرات کامل سفیدبالک پنبه، Bemisia tabaci در شرایط آزمایشگاهی (در اتاقک رشد، در دمای C˚1±23، رطوبت 5±95 درصد و دورة روشنایی ـ تاریکی 16:8) بررسی شد. پنج غلظت به همراه شاهد (توئین ـ 80) در سطح زیرین برگ‌های بادمجان پاشیده شد. تأثیر قارچ بر حشرات کامل با کاربرد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی کنترل بیولوژیک بیمایهای گیاهی
بررسی اثرات ضد قارچی عصاره های گیاهی نعناع گربه‌ای، توتون و آویشن کوهی بر روی قارچ‌های بیماری‌زای توتون

سید افشین سجادی؛ هدی عاصمی

دوره 3، شماره 1 ، اردیبهشت 1393، صفحه 41-52

https://doi.org/10.22059/jbioc.2014.52519

چکیده
  یکی از روش‌های نوین برای کنترل بیماری‌های گیاهی استفاده از عصاره‌های گیاهی است. قارچ‌های بیماری‌زای خاکزاد، در تمام مناطق توتون‌کاری دنیا پراکنده هستند و موجب خسارت به توتون در کشورهای تولید‌کننده می‌شوند. هدف از این تحقیق بررسی فعالیت ضد قارچی عصاره‌های گیاهی بر قارچ‌های بیماری‌زای خاکزاد توتون (Rhizoctoniasolani  و Phytophthoranicotianae) ...  بیشتر

مقاله پژوهشی ترویج و توسعه روش های بیوکنترل
کارایی و شکارگری کفشدوزک Oenopia conglobata contaminata (Menetries) با تغذیه از شتة سبز هلو Myzus persicae (Sulzer) در شرایط آزمایشگاهی

محمد امین سمیع؛ بتول مختاری

دوره 3، شماره 1 ، اردیبهشت 1393، صفحه 53-65

https://doi.org/10.22059/jbioc.2014.52626

چکیده
  شتة سبز هلو Myzus persicae (Hem:Aphididae) یکی از شته‌های چند میزبانه است که بیش از چهارصد گونه از چهل خانوادة گیاهی را آلوده می‌کند. کفشدوزک Oenopia conglobata contaminata (Col: Coccinellidae) یکی از شکارگرهای مهم آفات در باغ‌های ایران است. در این پژوهش کارایی و شکارگری این کفشدوزک با تغذیه از شتة سبز هلو در شرایط آزمایشگاهی با دمای 2±25 درجة سلسیوس، رطوبت نسبی 5±55 ...  بیشتر

مقاله پژوهشی کنترل بیولوژیک بیمایهای گیاهی
تأثیر Metarhizium anisopliae و Trichoderma harzianum بر کنترل نماتد ریشه گرهی گوجه‌فرنگی، Meloidogyne javanica

مهسا خسروی؛ محمد عبدالهی؛ مهدی صدروی

دوره 3، شماره 1 ، اردیبهشت 1393، صفحه 67-76

https://doi.org/10.22059/jbioc.2014.52921

چکیده
  تأثیر دو قارچ Metarhizium anisopliae وTrichoderma harzianum  بر نماتد ریشه گرهی Meloidogyne javanica، در شرایط آزمایشگاهی و گلخانه‌ای مطالعه و بررسی شد. در بررسی‌های آزمایشگاهی، با استفاده از آزمون‌های فرار و کشت متقابل مشخص شد که این دو قارچ اثر آنتاگونیستی بر یکدیگر ندارند. به منظور تعیین اثر این دو قارچ بر نماتد ریشه گرهی در شرایط آزمایشگاهی، آزمایشی با ...  بیشتر

مقاله پژوهشی کنترل بیولوژیک بیمایهای گیاهی
قابلیت بیوکنترلی برخی اسانس‌های گیاهی بر رشد Botrytis cinerea، عامل کپک خاکستری سیب

آیت طاهری دهکردی؛ معین خجسته؛ عزیزاله خندان میرکوهی

دوره 3، شماره 1 ، اردیبهشت 1393، صفحه 77-86

https://doi.org/10.22059/jbioc.2014.53225

چکیده
  قارچ‌کش‌های شیمیایی اولین راهکار برای کنترل ضایعات قارچی پس از برداشت میوه‌ها و سبزی‌ها محسوب می‌شوند و این در حالی است که استفادة روزافزون آن‌ها با نگرانی عمومی در ارتباط با آلودگی مواد فاسدشدنی با بقایای قارچ‌کش‌ها و افزایش مقاومت در جمعیت‌های پاتوژن مواجه شده است. بنابراین، پژوهش‌های اخیر، بر توسعه و تکامل راهبردهای کنترلی ...  بیشتر