76043abf2ebed2c
دوره و شماره: دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 87-104 (پاییز و زمستان) 
5. کاربرد سیلیکون در القای مقاومت سیستمیک علیه بیماری بلایت فوزاریومی خوشة گندم

صفحه 127-137

وحید قاضی ‌محسنی؛ سید کاظم صباغ؛ صدیقه اسمعیل زاده بهابادی؛ مرتضی قربانی