76043abf2ebed2c
مقاله پژوهشی کنترل بیولوژیک آفات
کنترل بیولوژیک کرم سیب با استفاده از زنبور پارازیتوئید Trichogramma embryophagum بر مبنای مدل پیش‌آگاهی ساعت ـ درجه

حسین رنجبر اقدم؛ محمد رضا عطاران

دوره 3، شماره 2 ، مهر 1393، صفحه 87-96

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2014.53380

چکیده
  کرم سیب، Cydia pomonella،آفت کلیدی باغ‌های سیب است. در این پژوهش، کارایی سوش بومی زنبور پارازیتوئید Trichogramma embryophagum در کنترل بیولوژیک کرم سیب، ضمن تعیین دقیق زمان رهاسازی زنبورها با استفاده از مدل پیش‌آگاهی از فنولوژی بر مبنای ساعت ـ درجة سلسیوس، در کنار تیمار کنترل شیمیایی و شاهد در یک باغ سیب ارزیابی شد. همچنین، ضمن تعیین بیوفیکس کرم سیب ...  بیشتر

مقاله پژوهشی کنترل بیولوژیک بیمایهای گیاهی
تولید و کاربرد Trichoderma harzianum Tr6 در کنترل مرگ گیاهچه ناشی از Phytophthora drechsleri و افزایش رشد در خیار

ژیلا دلخواه؛ کیوان بهبودی

دوره 3، شماره 2 ، مهر 1393، صفحه 97-104

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2014.53381

چکیده
  جنس تریکودرما یکی از عوامل مهم بیوکنترلی در برخی بیماری‌های گیاهی است که با مکانیسم‌های مختلفی بیماری را کنترل می‌کند. این قارچ‌ همانند دیگر عوامل کنترل بیولوژیک تحت تأثیر فاکتورهای محیطی قرار می‌گیرد که محیط کشت از جملة این فاکتورها است. این تحقیق با هدف ارزیابی تأثیر ترکیب ملاس چغندر قند، شربت ذرت، مخمر نان و عصارة مالت (Mol.C.B.M.) ...  بیشتر

مقاله پژوهشی کنترل بیولوژیک بیمایهای گیاهی
بررسی ویژگی‌های زیستی باکتریPseudomonas fluorescens UTPF68 و ارزیابی توان بیوکنترلی آن علیه Phytophthora drechsleri عامل بوته‌میری خیار

سمیه السادات قافله باشی؛ فاطمه جمالی؛ مسعود احمدزاده

دوره 3، شماره 2 ، مهر 1393، صفحه 105-116

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2014.53466

چکیده
  در این تحقیق از باکتری Pseudomonas fluorescens UTPF68، عامل کنترل بیولوژیک، علیه Phytophthora drechsleri استفاده شد. ترکیبات فرّار سویة UTPF68 در سه محیط کشت NA، NAG و PDA به‌ترتیب 44/84 درصد، 55/83 درصد و 33/67 درصد بازدارندگی از رشد میسیلیومی P. drechsleri را در برداشت. نتایج نشان داد که متابولیت‌های خارج‌سلولی تولیدشده توسط سویة UTPF68 در محیط کشت PDA به‌طور کامل از رشد P. drechsleri ...  بیشتر

مقاله پژوهشی کنترل بیولوژیک بیمایهای گیاهی
کنترل بیولوژیک نماتدMeloidogyne javanica توسط دو عامل آنتاگونیست Pseudomonas fluorescens CHA0, Trichoderm harzianum BI در گیاه گوجه‌فرنگی

سمیه مختاری؛ نوازاله صاحبانی؛ حسن رضا اعتباریان

دوره 3، شماره 2 ، مهر 1393، صفحه 117-126

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2014.53672

چکیده
    نماتدهای مولد گره ریشه (.Meloidogyne spp) از مهم‌ترین نماتدهای پارازیت گیاهی می‌باشند که باعث ایجاد خسارت روی اکثر گونه‌های گیاهی می‌شود. در این تحقیق به بررسی اثر دو عامل آنتاگونیستی Trichoderma  harzianum BI وPseudomonas fluorescens CHA0 در کنترل بیولوژیک نماتد مولد گره ریشه و بررسی تغییرات فعالیت آنزیم پراکسیداز و پلی‌فنل اکسیداز در طی پدیده القای مقاومت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی ترویج و توسعه روش های بیوکنترل
کاربرد سیلیکون در القای مقاومت سیستمیک علیه بیماری بلایت فوزاریومی خوشة گندم

وحید قاضی ‌محسنی؛ سید کاظم صباغ؛ صدیقه اسمعیل زاده بهابادی؛ مرتضی قربانی

دوره 3، شماره 2 ، مهر 1393، صفحه 127-137

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2014.53673

چکیده
  در این تحقیق اثر غلظت‌های مختلف سیلیکون (صفر، 2، 4 و 6 میلی‌مولار) بر بیان چند ژن مرتبط با بیماریزایی و فعالیت تعدادی آنزیم آنتی‌اکسیدان مطالعه شد. گیاهان در مرحلة خوشه‌دهی از طریق محلول خاک تیمار شدند. سپس، گیاهان تیمار‌شده با 1 میلی‌لیتر سوسپانسیون اسپور قارچ حاوی 106 ماکروکنیدی به روش تزریق در زیر محل خوشه، مایه‌زنی شدند و در بازه‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی کنترل بیولوژیک بیمایهای گیاهی
مقایسة اثر محیط‌های کشت آلی روی میزان جمعیت تیپ وحشی و تیپ جهش‌یافتة باکتری بیوکنترل Pseudomonas fluorescens VUPf5

آرزو لگزیان؛ روح اله صابری‌ریسه؛ پژمان خدایگان

دوره 3، شماره 2 ، مهر 1393، صفحه 139-150

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2014.53674

چکیده
  در این تحقیق رشد دو سویة باکتریPseudomonas fluorescens VUPf5 و fluorescens VUPf5-1 P. (باکتری جهش‌یافتة مشابه جهش‌یافتة سیستم تنظیمی gac) در محیط‌های کشت آلی ارزیابی شد. این جهش خودبه‌خودی تولید ترکیبات ضد قارچی سیانید هیدروژن، آنتی‌بیوتیک فنازین و آنزیم پروتئاز را در سویة بیوکنترل Pseudomonas fluorescens VUPf5 متوقف کرد. با استفاده از محیط‌های کشت آلی همراه یا بدون ...  بیشتر

مقاله پژوهشی کنترل بیولوژیک آفات
فراسنجه‌های زیستی بالتوری سبز( Chrysoperla carnea (Stephens با تغذیه از پسیل معمولی پستة تیمار‌شده با سه عصارة گیاهی و آفت‌کش آمیتراز

فرانک میرزایی؛ محمد امین سمیع؛ حسین الهیاری

دوره 3، شماره 2 ، مهر 1393، صفحه 151-164

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2014.53853

چکیده
  بالتوری سبز معمولی Chrysoperla carnea (Neuroptera: Chrysopidae) یکی از دشمنان طبیعی مهم حشرات آفت است. در این پژوهش، تأثیرات جنبی چند عصارة گیاهی شامل استبرق Calotropis procera (Willd.) R. Br. (Asclepiadaceae)، شاه‌تره Fumaria parviflora Lam. (Fumariaceae) و اکالیپتوس Eucalyptus spp. (Myrtaceae) و آفت‌کش آمیتراز بر پارامترهای زیستی لاروهای سن دوم بالتوری سبز بررسی شد. آزمایش‌ها در دمای 2±26 درجة سلسیوس، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی کنترل بیولوژیک آفات
بهینه سازی فرایند تولید جدایه بومی (6R) باکتری Bacillus thuringiensis در فرمانتور آزمایشگاهی

فاطمه صابری؛ رسول مرزبان؛ مهدی ارجمند

دوره 3، شماره 2 ، مهر 1393، صفحه 165-172

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2014.53960

چکیده
  امروزه، کنترل بیولوژیک جایگاه بسیار مهمی در مدیریت کنترل آفات به خود اختصاص داده است. یکی از موارد کنترل بیولوژیک استفاده از باکتریBer.  Bacillus thuringiensisاست که در تولید بیش از 60 درصد آفت‏کش‏های میکروبی و تعداد زیادی از گیاهان تراریختۀ (Bt-crops) مقاوم به حشرات کاربرد دارد. به‌طور کلی عملکرد خوب و مناسب برخی فرآورده‌های تجاری باکتری Bt ...  بیشتر