76043abf2ebed2c
پاسخ سیستم ایمنی غیرسلولی لاروهای بید آرد، Ephestia kuehniella به باکتری Bacillus thuringiensis و قارچ Beauveria bassiana

شیوا حراجی؛ رضا طلایی حسنلویی؛ آیدا خرم نژاد؛ وحید حسینی نوه

دوره 9، شماره 1 ، شهریور 1399، ، صفحه 29-35

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2020.301344.290

چکیده
  مکانیسم‌های دفاع ذاتی حشرات، به دو بخش مکانیسم‌های سلولی و غیر سلولی (هیومرال) تقسیم می‌شوند که فعالیت آنزیم فنل‌اکسیداز و بیان پپتیدها یا پروتئین‌های ضدمیکروبی (AMPs) به‌عنوان اجزای مهم سیستم ایمنی به شمار می‌روند. در پژوهش حاضر، پاسخ سیستم ایمنی هیومرال بید آرد، Ephestia kuehniella به چالش با دو بیمارگر مختلف حشرات، باکتری Bacillus thuringiensis ...  بیشتر

کنترل بیولوژیک بیمایهای گیاهی
Nematicidal effect of cell-free culture filtrates of EPN- symbiotic bacteria on Meloidogyne javanica

فاطمه سادات سیدین؛ مسعود احمدزاده؛ رضا طلایی حسنلویی؛ مجید اولیاء؛ هلگه بی بوده

دوره 8، شماره 1 ، مرداد 1398، ، صفحه 17-26

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2018.244323.212

چکیده
  Biocontrol of plant parasitic nematodes to decrease the chemical pesticides effects is one of the top priorities. Entomopathogenic bacteria, Xenorhabdus spp. and Photorhabdus spp., are important due to production of natural products with antibacterial and antifungal activity. The effect of the cell-free culture filtrates (CFF) of symbiotic bacteria species Xenorhabdus nematophila, X. bovienii and Photorhabdus luminescens isolated from entomopathogenic nematodes Steinernema carpocapsae, S. feltiae and Heterorhabditis bacteriophora on the egg hatching and mortality of the second stage juveniles of ...  بیشتر

کنترل بیولوژیک آفات
مقایسۀ جمعیت‏ نگاری سن شکارگر Nesidiocoris tenuis با تغذیه از تخم ‏های بید آرد Ephestia kuehniella و بید گوجه‏ فرنگی Tuta absoluta

حسن ملکشی؛ جعفر محقق؛ رضا طلایی حسنلویی؛ حسین اللهیاری

دوره 7، شماره 2 ، آذر 1397، ، صفحه 17-30

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2018.254673.227

چکیده
  سن شکارگرNesidiocoris tenuis در کنترل بید گوجه‏فرنگی Tuta absoluta و ‏سفیدبالک گلخانهTrialeurodes vaporariorum در گلخانه‏های گوجه‏فرنگی نقش موثری دارد. پراسنجه‏های رشدی سن در شرایط آزمایشگاهی روی برگچه‏های گوجه‏فرنگی با تغذیه از تخم‏های بید آرد و بید گوجه‏فرنگی مقایسه شدند. تجزیه و تحلیل داده‏ها به روش جدول ‏زندگی دو جنسی سن- مرحلۀ زیستی، ...  بیشتر

کنترل بیولوژیک آفات
بررسی زهرآگینی و نحوه تندش کنیدی جدایه های مختلف قارچ Beauveria bassiana

فرزانه سادات سیدطالبی؛ سیدعلی صفوی؛ رضا طلایی حسنلویی؛ علیرضا بندانی

دوره 7، شماره 1 ، فروردین 1397، ، صفحه 65-73

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2018.67493

چکیده
  در پژوهش حاضر، جداسازی جدایه‌های مختلف قارچ Beauveria bassiana از خاک مناطق مختلف و بررسی زهرآگینی آن‌ها علیه سن گندم(Hem.: Scutelleridae) Eurygaster integriceps، سوسک Zophobas morio (Col.: Tenebrionidae) و شب‌پره آرد (Lep.: Pyralidae) Ephestia kuehniella انجام شد. از نمونه‌های خاک مناطق کرج، ارومیه، ماکو و دزفول، 23 جدایه قارچ B. bassiana توسط تله گالریا، جداسازی و شناسایی شد. حشرات به روش غوطه‌وری ...  بیشتر

کنترل بیولوژیک آفات
واکنش تابعی کنه شکارگر Amblyseius swirskii (Acari: Phytoseiidae) نسبت به تراکم‌های مختلف تریپس غربیگل Frankliniella occidentalis (Thsanoptera: Thripidae) سالم و تیمار شده با قارچ Beauveria bassiana

مرجان حیدریان دهکردی؛ حسین اللهیاری؛ رضا طلایی حسنلویی؛ بروس پارکر

دوره 6، شماره 2 ، مهر 1396، ، صفحه 245-255

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2017.233824.198

چکیده
  تریپس‌ها از آفات مهم محصولات گلخانه‌ای هستند که علاوه بر خسارت مستقیم موجب انتقال بیماری‌های ویروسی نیز می‌شوند. واکنش تابعی عامل مهمی در انتخاب دشمنان طبیعی برای کنترل بیولوژیک آفات محسوب می‌شود. کنه شکارگر Amblyseius swirskii و قارچ‌ بیمارگر حشرات Beauveria bassiana از مهمترین دشمنان طبیعی تریپس غربی گل هستند. واکنش تابعی کنه شکارگر روی لارو ...  بیشتر

کنترل بیولوژیک آفات
تولید دو قارچ‌ بیمارگر حشرات Beauveria bassiana و Metarhizium anisopliae با کشت دو مرحله‌ای بر روی مواد طبیعی

ضرغام بی غم؛ رضا طلایی حسنلویی

دوره 6، شماره 1 ، خرداد 1396، ، صفحه 103-109

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2017.202734.137

چکیده
  از بین عوامل بیوکنترل، قارچ­های بیمارگر حشرات به دلیل مسیر خاص ایجاد آلودگی و دامنه میزبانی وسیع، اهمیت ویژه‌ای دارند. Beauveria bassiana و Metarhizium anisopliae قارچ­های بیمارگری هستند که علیه بسیاری از آفات مورد استفاده قرار می‌گیرند. در دسترس‌ بودن بیمارگر در مقیاس وسیع، نیاز اولیه در برنامه­های کنترل بیولوژیک است. در این مطالعه محیط­های ...  بیشتر

کنترل بیولوژیک آفات
تأثیر گیاه میزبان بر کشندگی قارچ Beauveria bassiana روی کنه تارتن دولکه‌ای، Tetranychus urticae و سن شکارگر Orius niger

علی اصغر کوثری؛ احد صحراگرد؛ رضا طلایی حسنلویی

دوره 5، شماره 2 ، آذر 1395، ، صفحه 129-138

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2016.59913

چکیده
  ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی گیاه میزبان می­تواند برکشندگی عوامل کنترل میکروبی روی آفت هدف و دشمنان طبیعی آن تأثیرگذار باشد. در پژوهش حاضر، کشندگی جدایه TV از قارچ B. bassiana در غلظت 107 کنیدی در میلی­لیتر با برج پاشش علیه کنه­های ماده بالغ روی گوجه­فرنگی، خیار و توت­فرنگی هرکدام در پنج تکرار مورد بررسی قرارگرفت. شاهد نیز با همان ...  بیشتر

کنترل بیولوژیک آفات
مقایسة قدرت بیمارگری چند جدایه از باکتری Bacillus thuringiensis به‌دست‌آمده از زیستگاه‌ها و میزبان‌های متفاوت روی بید کلم، Plutella xylostella (Lep.:Plutellidae)

آیدا خرم نژاد؛ رضا طلایی حسنلویی؛ اکبر قاسمی کهریزه

دوره 4، شماره 2 ، مهر 1394، ، صفحه 167-172

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2015.57177

چکیده
  با توجه به اهمیت باکتری Bacillus thuringiensis در کنترل میکروبی آفات، تلاش شد تا سویه‌های بومی از این باکتری جمع‌آوری و زهرآگینی آن‌ها روی لارو شب‌پرة پشت‌الماسی بررسی شود. نمونه‌های خاک از جنگل، باغ، مزرعه، لاروهای مرده و مشکوک به آلودگی از چند استان جمع‌آوری و به آزمایشگاه منتقل شدند. جداسازی باکتری از نمونه‌های خاک با روش انتخابی استات ...  بیشتر

کنترل بیولوژیک آفات
تأثیر نسبت نر به ماده بر میزان زادآوری و باروری کفشدوزک (HippodamiavariegataCol.: Coccinellidae)

مهسا الداغی؛ حسین اللهیاری؛ رضا طلایی حسنلویی

دوره 2، شماره 2 ، بهمن 1392، ، صفحه 123-127

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2014.51672

چکیده
  بسیاری از حشرات در جریان تولید مثل خود، رفتار تکرار جفت‌گیری دارند. پدیدة تکرار جفت‌گیری در کفشدوزک‌ها نیز مشاهده شده است. در این پژوهش از تغییر نسبت نر به ماده برای تغییر احتمال و دفعات جفت‌گیری دوباره در کفشدوزک GoezeHippodamia variegata استفاده شد. پژوهش‌های پیشین نشان داده است که حدود 50 درصد از جمعیت این شکارگر را نرها تشکیل می‌دهند. برای ...  بیشتر