76043abf2ebed2c
مقاله پژوهشی کنترل بیولوژیک بیمایهای گیاهی
بررسی قابلیت مهارکنندگی تعدادی از سویه‌های Pseudomonas fluorescens روی بیماری بوته‌میری خیار

الهام اکبری مقدم؛ روح الله صابری ریسه؛ پژمان خدایگان؛ حسین علایی

دوره 4، شماره 2 ، مهر 1394، صفحه 77-88

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2015.56405

چکیده
  در این مطالعه، اثر بیوکنترلی برخی سودومونادهای فلورسنت در برابر Pythium aphanidermatum عامل بیماریبوته‌میری خیاربررسیشد. در ابتدا، توانایی آنتاگونیستی سویه‌های باکتریایی علیه قارچ بیمارگر با استفاده از روش کشت متقابل ارزیابی شد. نتایج نشان داد که هالة بازدارندگی سویة T17-4 (5/7 میلی‌متر) بیشتر از سایر سویه‌ها بود. هفت سویه شامل سویة T17-4، CHA0، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی کنترل بیولوژیک آفات
ترجیح و کارایی سن شکارگر Orius niger Wolff بر هفت ژنوتیپ سیب‌زمینی آلوده به Thrips tabaci Lindeman

سید علی اصغر فتحی؛ مهدی حسن پور؛ علی گلی زاده

دوره 4، شماره 2 ، مهر 1394، صفحه 89-97

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2015.56406

چکیده
  سن شکارگر Orius niger Wolff شکارگر مهم تریپس پیاز، Thrips tabaci Lindeman، در مزارع سیب‌زمینی منطقة اردبیل است. در این تحقیق میزان جلب‌شوندگی، میزان تغذیه از شکار، جثة بدن و برخی ویژگی‌های چرخة زیستی سن شکارگر O. niger بر هفت ژنوتیپ سیب‌زمینی (شامل Savalan، Agria، Morene، Kondor، Diamant، PI397082-2 و PI397097-2) آلوده به تریپس پیاز تحت شرایط آزمایشگاهی بررسی شد. در آزمایش‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی دیگر روشهای مرتبط با بیوکنترل
بررسی پایداری قارچ تریکودرما در خاک‌های مختلف و تاثیر آن بر بهبود رشد گیاه خیار

آمنه مظلومی لیلی؛ حمیدرضا علیزاده؛ ناصر برومند؛ ذبیح الله اعظمی ساردویی

دوره 4، شماره 2 ، مهر 1394، صفحه 99-108

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2015.56407

چکیده
  گونه‌های جنس تریکودرما از عوامل مهم بهبود‌دهندة رشد گیاهان هستند و شناسایی شرایط بهینة خاک برای بهبود فعالیت آن‌ها سودمند است. در این پژوهش تأثیر پنج سویه از گونه‌های مختلف جنس تریکودرما شامل: Trichoderma harzianum Tr6،T. harzianum T22،T. asperellum T34، T. atroviride P1وT. harzianum Tr9 در شرایط گلخانه روی گیاه خیار بررسی شدند و استرین برتر به‌منظور بررسی تأثیر آن بر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی کنترل بیولوژیک بیمایهای گیاهی
بررسی امکان کنترل بیماری بلاست مرکبات با استفاده از عصاره بذر گلپر و مخمرهای رورست

محمد ادبی فیروزجایی؛ پژمان خدایگان؛ فرید بیگی؛ روح الله صابری ریسه

دوره 4، شماره 2 ، مهر 1394، صفحه 109-119

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2015.57172

چکیده
  بلاست مرکبات یکی از بیماری‌های مهم مرکبات در شمال کشور است که توسط گونه‌هایی از جنس سودوموناس (Pseudomonas spp.) ایجاد می‌شود. این بیماری در شرایط اقلیمی مساعد، خسارت‌های چشمگیری به باغ‌های مرکبات وارد می‌کند. با توجه به محدودیت‌های استفاده از آنتی‌بیوتیک‌ها و ترکیبات شیمیایی سنتزی، کنترل بیولوژیک یا استفاده از ترکیبات گیاهی ضد میکروبی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی کنترل بیولوژیک آفات
زیست شناسی و آماره‌های جدول زندگی سن شکارگر Nabis pseudoferus با تغذیه از شته جالیز

طیبه السادات مهدوی؛ حسین مددی

دوره 4، شماره 2 ، مهر 1394، صفحه 121-129

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2015.57173

چکیده
  سن شکارگر Nabis pseudoferus در مزارع یونجه تراکم بالایی دارد و از طعمه‌های مختلفی تغذیه می‌کند. در این تحقیق، برخی از ویژگی‌های زیستی این شکارگر با تغذیه از شتة جالیز در شرایط آزمایشگاهی (دمای 1±25 درجة سلسیوس، رطوبت نسبی 10±60 درصد و دورة نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی) بررسی شدند. تجزیة داده‌ها براساس جدول زندگی سنی ـ مرحله‌ای دو‌جنسی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی کنترل بیولوژیک علفهای هرز
تأثیر حضور اردک (Anas platyrhynchos) در شالیزار بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج (L. Oryza sativa) و اثر آن بر انبوهی علف‌های هرز

صالح مفیدیان؛ سید مصطفی صادقی

دوره 4، شماره 2 ، مهر 1394، صفحه 131-141

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2015.57174

چکیده
  به منظور تاثیر حضور اردک (Anas platyrhynchos) در شالیزار بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج (Oryza sativa L.) و اثر آن بر روی انبوهی علف های هرز، آزمایشی در سال 1392 در روستای باز قلعه دژ، واقع در بخش سنگر استان گیلان اجرا گردید. این آزمایش در قالب اسپیلت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد. در این آزمایش عامل اصلی اردک در دو سطح (با ...  بیشتر

مقاله پژوهشی کنترل بیولوژیک بیمایهای گیاهی
ردیابی ژن‌های hcnAB و phlD در سودومونادهای فلورسنت با توان مهار زیستیFusarium graminearum و بررسی توانایی آن‌ها در کلنیزاسیون اکتوریزوسفر گندم

حدیث شهبازی؛ کیوان بهبودی؛ محمد جوان نیکخواه؛ مسعود احمدزاده

دوره 4، شماره 2 ، مهر 1394، صفحه 143-155

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2015.57175

چکیده
  توانایی کنترل بیولوژیکی سودومونادهای فلورسنت از رقابت بر سر فضا و مواد غذایی، آنتی‌بیوز و کلنیزاسیون ریزوسفر ناشی می‌شود. در این مطالعه، توانایی بیوکنترلی 39 سویةPseudomonas fluorescens  در برابر قارچ Fusarium graminearum  عامل بلایت خوشة گندم در شرایط آزمایشگاهی بررسی شد. بازدارندگی از رشد F. graminearum با استفاده از آزمون کشت متقابل، اثر ضد قارچی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی کنترل بیولوژیک بیمایهای گیاهی
مطالعة تأثیر برخی شرایط محیطی و تغذیه‌ای بر تولید بیوفیلم استرین‌های باکتری پروبیوتیک Bacillus subtilis

مریم خضری

دوره 4، شماره 2 ، مهر 1394، صفحه 157-165

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2015.57176

چکیده
  تشکیل بیوفیلم در باکتری‌ها یک استراتژی مهم برای بقای آن‌هاست. بیوفیلم در باکتری پروبیوتیک Bacillus subtilisبه‌صورت زنجیرة طویلی از سلول‌هاست که با یک ماتریکس پلیمری از جنس پلی‌ساکاریدهای خارج سلولی احاطه شده است. این باکتری که یکی از عوامل مؤثر مهار زیستی بیمارگرهای گیاهی شناخته شده است، قابلیت زیادی در تولید بیوفیلم دارد. این مطالعه ...  بیشتر

مقاله کوتاه کنترل بیولوژیک آفات
مقایسة قدرت بیمارگری چند جدایه از باکتری Bacillus thuringiensis به‌دست‌آمده از زیستگاه‌ها و میزبان‌های متفاوت روی بید کلم، Plutella xylostella (Lep.:Plutellidae)

آیدا خرم نژاد؛ رضا طلایی حسنلویی؛ اکبر قاسمی کهریزه

دوره 4، شماره 2 ، مهر 1394، صفحه 167-172

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2015.57177

چکیده
  با توجه به اهمیت باکتری Bacillus thuringiensis در کنترل میکروبی آفات، تلاش شد تا سویه‌های بومی از این باکتری جمع‌آوری و زهرآگینی آن‌ها روی لارو شب‌پرة پشت‌الماسی بررسی شود. نمونه‌های خاک از جنگل، باغ، مزرعه، لاروهای مرده و مشکوک به آلودگی از چند استان جمع‌آوری و به آزمایشگاه منتقل شدند. جداسازی باکتری از نمونه‌های خاک با روش انتخابی استات ...  بیشتر