76043abf2ebed2c
مقاله پژوهشی کنترل بیولوژیک بیمایهای گیاهی
بررسی تأثیر جدایه های تریکودرما در جلوگیری از رشد قارچ Aspergillus flavus و کاهش آفلاتوکسین روی پسته

ساناز چگینی؛ کیوان بهبودی؛ محمد جوان نیکخواه؛ محسن فرزانه

دوره 2، شماره 2 ، بهمن 1392، صفحه 71-79

https://doi.org/10.22059/jbioc.2014.36594

چکیده
  در این پژوهش، تأثیر جدایه­هایی از قارچ تریکودرما برای کاهش رشد قارچ Aspergillus flavus R5 و آفلاتوکسین ناشی از آن در شرایط آزمایشگاه در محیط کشت و مغز پسته مطالعه شد. غربالگری اولیه براساس تأثیر ترکیبات فرّار و غیرفرّار جدایه­ها روی رشد استرین  A. flavus R5انجام شد. نتایج نشان داد که ترکیبات فرار 4 جدایة T1، T3، T4 وT17  به ترتیب با 66/60 درصد، 88/68 ...  بیشتر

مقاله پژوهشی ترویج و توسعه روش های بیوکنترل
مقایسه به‌کارگیری روش‎های کنترل زراعی، بیولوژیکی و شیمیایی آفات، بیماری‎ها و علف‌های هرز برنج (با تحلیل ویژگی‌های اقتصادی و زراعی شالیکاران استان مازندران)

فاطمه رزاقی؛ احمد رضوانفر؛ حسین شعبانعلی فمی؛ ابوطالب حسین پور

دوره 2، شماره 2 ، بهمن 1392، صفحه 81-95

https://doi.org/10.22059/jbioc.2014.51476

چکیده
  هدف این پژوهش، بررسی مقایسة به‌کارگیری روش‎های کنترل زراعی، بیولوژیکی و شیمیایی آفات، بیماری‎ها و علف‌های هرز برنج در میان شالیکاران شهرستان ساری بود. نمونه‌گیری به روش طبقه‌ای تصادفی با انتساب متناسب انجام و حجم نمونه براساس فرمول کوکران به تعداد 260 نفر تعیین شد. ابزار پژوهش پرسشنامه‌ای بود که روایی (صوری و محتوایی) آن براساس ...  بیشتر

مقاله پژوهشی ترویج و توسعه روش های بیوکنترل
اثر سوپرپارازیتیسم بر شایستگی تولیدمثلی زنبور (Ooencyrtus fecundus Ferriere & Voegele (Hym., Encyrtidae پارازیتویید تخم سن گندم (Eurygaster integriceps Puton (Hem., Scutelleridae

سجاد احمدپور؛ شهزاد ایرانی پور؛ شهریار عسگری

دوره 2، شماره 2 ، بهمن 1392، صفحه 97-105

https://doi.org/10.22059/jbioc.2014.51477

چکیده
  زنبور Ooencyrtus fecundus Ferriere &Vogele (Hymenoptera: Encyrtidae) از جمله‌ پارازیتوییدهای تجمعی تخم سن گندم است که قدرت سوپرپارازیتیسم دارد. سوپرپارازیتیسم تأثیرات چشمگیری روی شایستگی و ظرفیت تولید‌مثلی، قدرت رقابت و جثة حشرات کامل پارازیتوییدهای جمعی دارد. در این بررسی اثر سوپرپارازیتیسم و شدت آن (ماده‌های تک‌قلو، دوقلو، سه‌قلو و چهارقلو) روی ویژگی‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی کنترل بیولوژیک آفات
مطالعه نماتود‌های بیمارگر حشرات خانواده Heterorhabditidae و Steinernematidae در خراسان شمالی

شکوفه کمالی؛ جواد کریمی؛ ابراهیم شکوهی

دوره 2، شماره 2 ، بهمن 1392، صفحه 107-121

https://doi.org/10.22059/jbioc.2014.51663

چکیده
  نماتود‌های بیمارگر حشرات یکی از عوامل مهم‌ کنترل زیستی به‌شمار می‌روند. در دهه اخیر، به‌دلیل کاربرد رو به رشد این گروه از بیمارگر‌ها، شناسایی این عوامل بسیار اهمیت یافته است. در این تحقیق به منظور جدا‌کردن نماتود‌های بیمارگر احتمالی در خاک، نمونه‌برداری از 3 زیستگاه مختلف منطقة بجنورد، در سال 1390، انجام شد. در ادامه برای تعیین ...  بیشتر

مقاله پژوهشی کنترل بیولوژیک آفات
تأثیر نسبت نر به ماده بر میزان زادآوری و باروری کفشدوزک (HippodamiavariegataCol.: Coccinellidae)

مهسا الداغی؛ حسین اللهیاری؛ رضا طلایی حسنلویی

دوره 2، شماره 2 ، بهمن 1392، صفحه 123-127

https://doi.org/10.22059/jbioc.2014.51672

چکیده
  بسیاری از حشرات در جریان تولید مثل خود، رفتار تکرار جفت‌گیری دارند. پدیدة تکرار جفت‌گیری در کفشدوزک‌ها نیز مشاهده شده است. در این پژوهش از تغییر نسبت نر به ماده برای تغییر احتمال و دفعات جفت‌گیری دوباره در کفشدوزک GoezeHippodamia variegata استفاده شد. پژوهش‌های پیشین نشان داده است که حدود 50 درصد از جمعیت این شکارگر را نرها تشکیل می‌دهند. برای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی کنترل بیولوژیک بیمایهای گیاهی
تأثیر دو قارچ میکوریز Glomus mosseae و Glomus intraradices بر بیماری پوسیدگی ریشه نخود‌فرنگی با عامل Fusarium solani f. sp. pisi در شرایط گلخانه‌ای

محبوبه سهرابی؛ حمید محمدی؛ امیر حسین محمدی

دوره 2، شماره 2 ، بهمن 1392، صفحه 129-137

https://doi.org/10.22059/jbioc.2014.51685

چکیده
  در این مطالعه تأثیر دو قارچ Glomus mosseae و G. intraradices به تنهایی و ترکیب آن‌ها بر فاکتورهای رشد، میزان کلروفیل و بیماری پوسیدگی ریشه نخود‌فرنگی با عامل Fusarium solani f.sp. pisi در شرایط گلخانه‌ای ارزیابی شد. آزمایش به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه‌ای کاملاً تصادفی با هشت تیمار و چهار تکرار انجام شد. براساس نتایج به‌دست‌آمده همه تیمار‌‌های مربوط ...  بیشتر

مقاله پژوهشی کنترل بیولوژیک آفات
الگوی پراکنش فضایی جمعیت شته نخود، Acyrthosiphon pisum و کفشدوزک‌های شکارگر Hippodamia variegata وCoccinella septempunctata در مزارع یونجة استان همدان

صفورا سلیمانی؛ حسین مددی

دوره 2، شماره 2 ، بهمن 1392، صفحه 139-148

https://doi.org/10.22059/jbioc.2014.51686

چکیده
  الگوی پراکنش جمعیت آفات در محیط یکی از عواملی است که نه تنها بر برنامه نمونه‌برداری و روش تجزیه و تحلیل داده‌ها مؤثر است، بلکه می‌تواند برای اندازه‌گیری تراکم آفت و دشمنان طبیعی آن‌ها نیز استفاده شود. بر همین اساس در طی دو فصل زراعی 1391 و 1392، پراکنش فضایی جمعیت شته نخود، (Acyrthosiphon pisum Harris (Hem., Aphididae، و دو شکارگر مهم آن در مزارع یونجه استان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی ترویج و توسعه روش های بیوکنترل
طراحی محیط کشت برای تولید نیمه‌صنعتی باکتری Bacillus subtilis UTB96

سلیمان قاسمی؛ مسعود احمدزاده؛ فرامرز خداییان چگنی

دوره 2، شماره 2 ، بهمن 1392، صفحه 149-160

https://doi.org/10.22059/jbioc.2014.51764

چکیده
  هدف از این پژوهش طراحی محیط کشت صنعتی برای به‌دست آوردن حداکثر توده زیستی باکتری Bacillus subtilis UTB96 بود. در اولین گام به‌منظور کاهش هزینه‌های تهیه اجزای محیط کشت، ترکیبات تجاری یا پسماند صنایع مانند ملاس چغندرقند، ملاس نیشکر، فاضلاب سیب‌زمینی و سرم شیر به‌عنوان منابع کربن و شربت ذرت، به‌عنوان منبع ازت بررسی شدند. همچنین، بعضی از ترکیبات ...  بیشتر