76043abf2ebed2c
مقاله پژوهشی کنترل بیولوژیک بیمایهای گیاهی
برهمکنش باکتری های گره زای ریشه و قارچ Fusarium solani عامل بیماری پوسیدگی ریشه باقلا

نگار سراج‌زاده؛ غلام خداکرمیان؛ محمدجواد سلیمانی‌پری

دوره 2، شماره 1 ، فروردین 1392، صفحه 1-8

https://doi.org/10.22059/jbioc.2013.35501

چکیده
  پوسیدگی ریشۀ باقلا ناشی از Fusarium solaniاز جمله بیماری‌هایمهم بوده و کنترل آن دشوار و پر هزینه است. در این پژوهش برهم‌کنش باکتری‌های گره‌زای ریشه با عامل بیماری بررسی شد. باکتری‌های گره‌زای ریشۀ باقلا با قارچF. solani  در محیط کشت otato dextrose agar در قالب طرح کاملاً تصادفی در سه تکرار تقابل داده شدند. از نظر بازدارندگی از رشد قارچ، باکتری‌ها ...  بیشتر

مقاله پژوهشی کنترل بیولوژیک بیمایهای گیاهی
اثر تلفیقی Trichoderma virens و Glomus mosseae در کنترل نماتد Meloidogyne javanica در گوجه فرنگی

کیومرث میره کی؛ محمد عبدالهی؛ فرزانه طلایی

دوره 2، شماره 1 ، فروردین 1392، صفحه 9-16

https://doi.org/10.22059/jbioc.2013.35502

چکیده
  به ‌منظور بررسی تأثیر دو قارچ Glomus mosseae وTrichoderma virens  بر نماتد Meloidogyne javanica، عامل ریشه‌گرهی گوجه‌فرنگی، آزمایشی به‌صورت کاملاً تصادفی با هفت تیمار در چهار تکرار در شرایط گلخانه‌ای انجام شد. T. virens از مزارع گندم استان فارس جداسازی و روی محیط کشت PDA تکثیر شد و زادمایه اولیه G. mosseae از گروه باغبانی دانشگاه ولی‌عصر (عج) رفسنجان تهیه شد و ...  بیشتر

مقاله پژوهشی کنترل بیولوژیک بیمایهای گیاهی
بررسی فعالیت آنتاگونیستی جدایه های Bacillus spp. در کنترل بیماری ریشه گرهی گوجه فرنگی

مریم رمضانی مقدم؛ عصمت مهدیخانی مقدم؛ ساره بقائی راوری؛ حمید روحانی

دوره 2، شماره 1 ، فروردین 1392، صفحه 17-26

https://doi.org/10.22059/jbioc.2013.35503

چکیده
  در این بررسی قابلیت آنتاگونیستی یکصد و پنجاه جدایه باکتریایی باسیلوس در مقابل نماتد Meloidogyne javanicaبا آزمون سنجش زیستی ارزیابی شد. تأثیر ترشحات حاصل از سوسپانسیون 108×1 سلول در میلی‌لیتر هر‌یک از جدایه‌ها روی تخم و لارو نماتد ریشه گرهی در قالب طرح کاملاً تصادفی در سه تکرار بررسی شد. هشت سویه به‌عنوان جدایه‌های برتر برای مطالعات گلخانه‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی ترویج و توسعه روش های بیوکنترل
فعالیت قارچ کشی اسانس چند گیاه دارویی علیه قارچ عامل پژمردگی آوندی گوجه فرنگی

محمد امین کهن مو؛ فاطمه جمالی

دوره 2، شماره 1 ، فروردین 1392، صفحه 27-33

https://doi.org/10.22059/jbioc.2013.35504

چکیده
  پژمردگی فوزاریومی گوجه‌فرنگی با عامل،Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici ، یک بیماری مهم گوجه‌فرنگی در ایران و جهان است. برای کنترل آن از سموم قارچ‌کش استفاده می‌شود که علاوه بر بروز مقاومت بیمارگر، تهدیدی برای سلامت مصرف‌کننده و محیط زیست به‌شمارمی‌رود. مواد ضد قارچی با منشأ گیاهی می‌توانند بازدارندةرشد قارچ و ایمن باشند. هدف این تحقیق بررسی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی کنترل بیولوژیک آفات
بررسی تأثیر نماتود بیمارگر حشرات Heterorhabditis bacteriophora Poinar, 1975 روی جمعیت بومی گوشخیزک معمولی Forficula auricularia L.

مونا کردستانی؛ جواد کریمی؛ مهدی مدرس اول؛ مهناز حسنی کاخکی؛ مجتبی حسینی

دوره 2، شماره 1 ، فروردین 1392، صفحه 35-41

https://doi.org/10.22059/jbioc.2013.35505

چکیده
  در این مطالعه، تأثیر نماتد بیمارگر حشرات HeterorhabditisbacteriophoraPoinar, 1975 روی گوشخیزک معمولیForficulaauriculariaL. در غلظت‌های 100، 250، 500، 1000، 1500، 2000 و 3000 لارو عفونت‌زای نماتد در یک میلی‌لیتر آب مقطر در شرایط آزمایشگاه بررسی شد. در پایان آزمایش، اثرات زمان (F1, 91=4.22, P<0.05) و غلظت (F6, 91=14.9, P<0.01) به‌تنهایی در مرگ و میر گوشخیزک معنی‌دار بود؛ ولی اثرات متقابل ...  بیشتر

مقاله پژوهشی کنترل بیولوژیک آفات
اثر قارچ بیمارگر حشرات، Beauveria bassiana بر واکنش تابعی و تولید‌مثل زنبور پارازیتویید Aphidius matricariae Haliday (Hym.: Braconidae)

مریم راشکی؛ عزیز خرازی پاکدل؛ حسین اللهیاری؛ اصغر شیروانی؛ الهام رضوان نژاد؛ ژاک فن آلفن

دوره 2، شماره 1 ، فروردین 1392، صفحه 43-52

https://doi.org/10.22059/jbioc.2013.36553

چکیده
  در این تحقیق، اثر قارچ بیمارگر Beauveria bassiana (Ascomycota, Hypocreales) بر واکنش تابعی (در شرایط آزمایشگاهی) و وضعیت تولید‌مثلی (در شرایط نیمه‌طبیعی) زنبور پارازیتوییدAphidius matricariae Haliday (Hym.:Aphidiidae) روی پوره‌های سن سوم شتة سبز هلو، (Sulzer) (Hem.:Aphididae) Myzus persicae، روی گیاه بادمجانبررسی شد. تجزیة داده‌های تعداد شته‌های پارازیته‌شده در تراکم‌های مختلف شامل 2، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی کنترل بیولوژیک آفات
یادگیری و دوام حافظة زنبورTrichogramma brassicae )Hym.: Trichogarmmatidae) آلوده به باکتری Wolbachia

حسین کیشانی فراهانی؛ احمد عاشوری؛ سید حسین گلدانساز؛ مارتین شاپیرو؛ اکبر گلشنی؛ پوریا آبرون

دوره 2، شماره 1 ، فروردین 1392، صفحه 53-63

https://doi.org/10.22059/jbioc.2013.50115

چکیده
  توانایی یادگیری و به‌خاطر‌سپردن نشانه‌های مرتبط با حضور شکار یا میزبان از عوامل مؤثر در افزایش کارایی و قدرت جست و جوگری دشمنان ‌طبیعی همچون پارازیتوییدهای تخم از جمله زنبورهای Trichogramma در طبیعت است. زنبور Trichogramma brassicae در ایران گونة غالب در بین گونه‌های مختلف جنس Trichogramma است و بیشترین گسترش را در مناطق مختلف ایران دارد. در حال حاضر، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی کنترل بیولوژیک آفات
واکنش تابعی حشرات کامل نر و مادۀ کفشدوزکHippodamiavariegataGoeze(Col.: Coccinellidae) روی شتة سبز هلو

خاطره حسن خانی؛ حسین اللهیاری

دوره 2، شماره 1 ، فروردین 1392، صفحه 65-70

https://doi.org/10.22059/jbioc.2013.50116

چکیده
  واکنش تابعی به­دلیل توصیف نرخ شکار یک شکارگر در تراکم­های مختلف شکار و تعیین کارایی شکارگر در تنظیم جمعیت شکار حائز اهمیت است. کفشدوزک Hippodamiavariegataیکی از شکارگران مهم شته‌ها در ایران است که در این پژوهش واکنش تابعی حشرات کامل نر و مادۀ آن روی تراکم‌های مختلف شتة سبز هلو در شرایط آزمایشگاهی (دمای 1± 25 درجة سلسیوس، رطوبت 10±70 ...  بیشتر