76043abf2ebed2c
ترویج و توسعه روش های بیوکنترل
بررسی مقاومت رقم‌های تجارتی توت‌فرنگی در برابر Botrytis cinerea و تأثیر کنترلی اسانس رازیانه و قارچ‌کش ایپرودیون- کاربندازیم روی آن

سیدجعفر نصیری طالشی؛ صفرعلی مهدیان؛ محمدعلی تاجیک قنبری؛ سید امین علیان

دوره 5، شماره 1 ، خرداد 1395، ، صفحه 25-37

https://doi.org/10.22059/jbioc.2016.58550

چکیده
  قارچ Botrytis cinerea یکی از مهم‌ترین عامل‌های پوسیدگی میوة توت‌فرنگی است. به‌منظور ارزیابی بیماری‌زایی این قارچ و تأثیر کنترلی اسانس رازیانه روی آن، از میوه­های توت‌فرنگی آلوده به پوسیدگی خاکستری در مناطق مختلف استان مازندران 41 جدایه گرد­آوری شد. پس از خالص‌سازی، بیماری‌زایی جدایه­ها روی سه رقم توت‌فرنگی کاماروسا، پاروس و گیلاسی ...  بیشتر

ترویج و توسعه روش های بیوکنترل
کاربرد سیلیکون در القای مقاومت سیستمیک علیه بیماری بلایت فوزاریومی خوشة گندم

وحید قاضی ‌محسنی؛ سید کاظم صباغ؛ صدیقه اسمعیل زاده بهابادی؛ مرتضی قربانی

دوره 3، شماره 2 ، مهر 1393، ، صفحه 127-137

https://doi.org/10.22059/jbioc.2014.53673

چکیده
  در این تحقیق اثر غلظت‌های مختلف سیلیکون (صفر، 2، 4 و 6 میلی‌مولار) بر بیان چند ژن مرتبط با بیماریزایی و فعالیت تعدادی آنزیم آنتی‌اکسیدان مطالعه شد. گیاهان در مرحلة خوشه‌دهی از طریق محلول خاک تیمار شدند. سپس، گیاهان تیمار‌شده با 1 میلی‌لیتر سوسپانسیون اسپور قارچ حاوی 106 ماکروکنیدی به روش تزریق در زیر محل خوشه، مایه‌زنی شدند و در بازه‌های ...  بیشتر

ترویج و توسعه روش های بیوکنترل
گرایش‌های دمایی زنبور OoencyrusfecundusFerriere&Voegele (Hym.: Encyrtidae) پارازیتویید تخم سن‌گندم

سجاد احمدپور؛ شهزاد ایرانی پور؛ شهریار عسگری

دوره 3، شماره 1 ، اردیبهشت 1393، ، صفحه 1-6

https://doi.org/10.22059/jbioc.2014.51857

چکیده
  حشرات از جانوران خونسرد هستند؛ بنابراین، عوامل محیطی و در رأس آن‌ها دما تأثیر بسزایی در رفتار و فعالیت‌های زیستی آن‌ها دارند. بنابراین، اطلاع از تمایلات دمایی پارازیتوییدها در برنامه‌های رهاسازی و حفاظت و حمایت از آن‌ها سودمند است. در این مطالعه حدود دمایی مرجح زنبور پارازیتویید Ooencyrtusfecundus Ferrier &Voegele با استفاده از دستگاه گرادیان‌سنج ...  بیشتر

ترویج و توسعه روش های بیوکنترل
کارایی و شکارگری کفشدوزک Oenopia conglobata contaminata (Menetries) با تغذیه از شتة سبز هلو Myzus persicae (Sulzer) در شرایط آزمایشگاهی

محمد امین سمیع؛ بتول مختاری

دوره 3، شماره 1 ، اردیبهشت 1393، ، صفحه 53-65

https://doi.org/10.22059/jbioc.2014.52626

چکیده
  شتة سبز هلو Myzus persicae (Hem:Aphididae) یکی از شته‌های چند میزبانه است که بیش از چهارصد گونه از چهل خانوادة گیاهی را آلوده می‌کند. کفشدوزک Oenopia conglobata contaminata (Col: Coccinellidae) یکی از شکارگرهای مهم آفات در باغ‌های ایران است. در این پژوهش کارایی و شکارگری این کفشدوزک با تغذیه از شتة سبز هلو در شرایط آزمایشگاهی با دمای 2±25 درجة سلسیوس، رطوبت نسبی 5±55 ...  بیشتر

ترویج و توسعه روش های بیوکنترل
مقایسه به‌کارگیری روش‎های کنترل زراعی، بیولوژیکی و شیمیایی آفات، بیماری‎ها و علف‌های هرز برنج (با تحلیل ویژگی‌های اقتصادی و زراعی شالیکاران استان مازندران)

فاطمه رزاقی؛ احمد رضوانفر؛ حسین شعبانعلی فمی؛ ابوطالب حسین پور

دوره 2، شماره 2 ، بهمن 1392، ، صفحه 81-95

https://doi.org/10.22059/jbioc.2014.51476

چکیده
  هدف این پژوهش، بررسی مقایسة به‌کارگیری روش‎های کنترل زراعی، بیولوژیکی و شیمیایی آفات، بیماری‎ها و علف‌های هرز برنج در میان شالیکاران شهرستان ساری بود. نمونه‌گیری به روش طبقه‌ای تصادفی با انتساب متناسب انجام و حجم نمونه براساس فرمول کوکران به تعداد 260 نفر تعیین شد. ابزار پژوهش پرسشنامه‌ای بود که روایی (صوری و محتوایی) آن براساس ...  بیشتر

ترویج و توسعه روش های بیوکنترل
اثر سوپرپارازیتیسم بر شایستگی تولیدمثلی زنبور (Ooencyrtus fecundus Ferriere & Voegele (Hym., Encyrtidae پارازیتویید تخم سن گندم (Eurygaster integriceps Puton (Hem., Scutelleridae

سجاد احمدپور؛ شهزاد ایرانی پور؛ شهریار عسگری

دوره 2، شماره 2 ، بهمن 1392، ، صفحه 97-105

https://doi.org/10.22059/jbioc.2014.51477

چکیده
  زنبور Ooencyrtus fecundus Ferriere &Vogele (Hymenoptera: Encyrtidae) از جمله‌ پارازیتوییدهای تجمعی تخم سن گندم است که قدرت سوپرپارازیتیسم دارد. سوپرپارازیتیسم تأثیرات چشمگیری روی شایستگی و ظرفیت تولید‌مثلی، قدرت رقابت و جثة حشرات کامل پارازیتوییدهای جمعی دارد. در این بررسی اثر سوپرپارازیتیسم و شدت آن (ماده‌های تک‌قلو، دوقلو، سه‌قلو و چهارقلو) روی ویژگی‌های ...  بیشتر

ترویج و توسعه روش های بیوکنترل
طراحی محیط کشت برای تولید نیمه‌صنعتی باکتری Bacillus subtilis UTB96

سلیمان قاسمی؛ مسعود احمدزاده؛ فرامرز خداییان چگنی

دوره 2، شماره 2 ، بهمن 1392، ، صفحه 149-160

https://doi.org/10.22059/jbioc.2014.51764

چکیده
  هدف از این پژوهش طراحی محیط کشت صنعتی برای به‌دست آوردن حداکثر توده زیستی باکتری Bacillus subtilis UTB96 بود. در اولین گام به‌منظور کاهش هزینه‌های تهیه اجزای محیط کشت، ترکیبات تجاری یا پسماند صنایع مانند ملاس چغندرقند، ملاس نیشکر، فاضلاب سیب‌زمینی و سرم شیر به‌عنوان منابع کربن و شربت ذرت، به‌عنوان منبع ازت بررسی شدند. همچنین، بعضی از ترکیبات ...  بیشتر

ترویج و توسعه روش های بیوکنترل
فعالیت قارچ کشی اسانس چند گیاه دارویی علیه قارچ عامل پژمردگی آوندی گوجه فرنگی

محمد امین کهن مو؛ فاطمه جمالی

دوره 2، شماره 1 ، فروردین 1392، ، صفحه 27-33

https://doi.org/10.22059/jbioc.2013.35504

چکیده
  پژمردگی فوزاریومی گوجه‌فرنگی با عامل،Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici ، یک بیماری مهم گوجه‌فرنگی در ایران و جهان است. برای کنترل آن از سموم قارچ‌کش استفاده می‌شود که علاوه بر بروز مقاومت بیمارگر، تهدیدی برای سلامت مصرف‌کننده و محیط زیست به‌شمارمی‌رود. مواد ضد قارچی با منشأ گیاهی می‌توانند بازدارندةرشد قارچ و ایمن باشند. هدف این تحقیق بررسی ...  بیشتر