76043abf2ebed2c
اثر برخی پروبیوتیک‌های گیاهی در کنترل زیستی عوامل زردی و پژمردگی فوزاریومی نخود

ناهید معرف‌زاده؛ روح اله شریفی؛ هادی خاطری؛ سعید عباسی

دوره 9، شماره 2 ، بهمن 1399، ، صفحه 143-159

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2021.324966.305

چکیده
  بیماری زردی و پژمردگی فوزاریومی نخود با عوامل قارچی Fusarium redolens (به اختصار: Fr) و Fusarium oxysporum f. sp. ciceris (به اختصار: Foc)، از بیماری‌های مهم این محصول در ایران است. در این پژوهش اثر برخی سویه‌های پروبیوتیک باکتریایی و قارچی دریافتی از منابع مختلف که متعلق به جنس‌های Alcaligenes، Bacillus، Delftia، Pseudomonas، Stenotrophomonas و Trichoderma بودند، در مهار بیمارگرهای مذکور ...  بیشتر

کنترل بیولوژیک Fusarium oxysporum f. sp. ciceris عامل زردی و پژمردگی فوزاریومی نخود توسط ترکیب برخی عوامل میکروبی

ناهید معرف‌زاده؛ روح اله شریفی؛ هادی خاطری؛ سعید عباسی

دوره 9، شماره 1 ، شهریور 1399، ، صفحه 61-73

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2021.313616.295

چکیده
  زردی و پژمردگی فوزاریومی ناشی از Fusarium oxysporum f. sp. ciceris یکی از مهم‌ترین بیماری‌های نخود است. در این پژوهش اثر کاربرد جداگانه و ترکیبی قارچ Trichoderma harzianum T33، باکتری Pseudomonas putida RUP1 و میکوریز Rhizophagus intraradices بر مهار این بیمارگر و تأثیر آن‌ها بر فاکتورهای رشدی نخود در حضور بیمارگر در گلخانه و در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار انجام شد. به‌استثنای ...  بیشتر

افزایش تولید زیست توده و بهبود کارایی بیوکنترلی سویه Bacillus pumilus INR7 با تغییر منابع کربن محیط کشت

سارا معتضدی؛ سعید عباسی؛ روح اله شریفی

دوره 8، شماره 2 ، اردیبهشت 1399، ، صفحه 127-136

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2020.289337.276

چکیده
  باکتری‌های افزایش‌دهنده رشد گیاه، نه تنها قادرند رشد و تولید محصول گیاهان را افزایش دهند، بلکه باعث افزایش مقاومت گیاه به تنش‌های زنده و غیرزنده می‌شوند. طراحی و بهینه‌سازی فرایند تولید نقش مهمی در افزایش زیست‌توده و کارایی این باکتری‌ها دارد. در این مطالعه، نقش برخی منابع کربن در تولید زیست‌توده و کارایی باکتری Bacillus pumilus در ...  بیشتر

کنترل بیولوژیک بیمایهای گیاهی
بررسی اثر بیوکنترلی مخمرهای آسکومیستی جداسازی شده از منابع طبیعی بر قارچ‌ عامل بیماری کپک خاکستری (Botrytis cinerea) با روش کشت متقابل

مجید قرایی؛ صمد جمالی؛ سعید عباسی

دوره 7، شماره 1 ، فروردین 1397، ، صفحه 1-7

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2017.226841.185

چکیده
  بیماری کپک خاکستری با عامل Botrytis cinerea یکی از بیماریهای مهم پس از برداشت به ویژه در میوه سیب و توت‌فرنگی است. به منظور مهار زیستی این بیمارگر از 14 جدایه مخمری استفاده شد. جدایه ها از منابع طبیعی و گیاهان جداسازی شدند. پس از شناسایی مولکولی، جدایه ها برای ارزیابی توانایی مهار زیستی علیه B. cinerea در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار به روش ...  بیشتر

کنترل بیولوژیک بیمایهای گیاهی
تأثیر برخی مواد معدنی بر کارامدی بیوکنترلی Bacillus pumilus INR7 علیه Rhizoctonia solani عامل مرگ گیاهچۀ لوبیا

ارغوان اردلان؛ سعید عباسی؛ روح اله شریفی

دوره 6، شماره 2 ، مهر 1396، ، صفحه 187-195

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2017.230657.190

چکیده
  یکی از راهبردهایی که در امر تجاری سازی عوامل بیوکنترل در نظر گرفته می‌شود، بحث طراحی محیط کشت برای تولید انبوه این باکتری‌هاست. این پژوهش با هدف بررسی اثر برخی عناصر معدنی روی تولید زیست‌توده و فعالیت بیوکنترلی باکتریBacillus pumilus INR7 علیه Rhizoctonia solaniعامل مرگ گیاهچۀ لوبیا به اجرا درآمد. عناصر معدنی مورد استفاده در این پژوهش شامل آهن، روی، ...  بیشتر