76043abf2ebed2c
بررسی اثر اقلیم، خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک و میزبان بر فعالیت قارچهای میکوریز آربوسکولار در منطقه رفسنجان

پریسا امینیان نسب؛ ابراهیم صداقتی؛ ثمین حسینی؛ روح اله صابری

دوره 9، شماره 2 ، بهمن 1399، ، صفحه 216-197

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2022.327964.308

چکیده
  مطالعه حاضر با هدف بررسی درصد کلونیزاسیون و جمعیت اسپور قارچ های میکوریز آربوسکولار در ریشه های گیاهان مختلف ، همچنین بررسی اثر اقلیم و برخی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک بر این دو فاکتور در نه منطقه از شهرستان رفسنجان صورت گرفت. نمونه برداری از منطقه ی ریزوسفر گیاهان مختلف و به شکل تصادفی انجام شد. اسپورهای AMF از خاک نمونه ها با استفاده ...  بیشتر

امکان کنترل پوسیدگی ریزوکتونیایی ریشه و طوقه کنجد با استفاده از قارچ های تریکودرما و میکوریز آربسکولار

لاله ایلخان؛ ابراهیم صداقتی؛ حمید رحیم زاده بهزادی؛ حسین علایی

دوره 8، شماره 2 ، اردیبهشت 1399، ، صفحه 137-141

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2020.290666.279

چکیده
  نمونه‌برداری از گیاهان کنجد مبتلا به پوسیدگی طوقه و ریشه از مزرعه تحقیقاتی دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان صورت گرفت. Rhizoctonia solani جداسازی و شناسایی جدایه‌ها صورت گرفت. این جدایه‌ها همگی چند هسته‌ای و متعلق به گروه آناستوموزی AG3و بیماری زا بودند. امکان کنترل پوسیدگی ریزوکتونیایی کنجد با استفاده از harizianum Trichoderma و Rhizophagus intraradices مورد بررسی ...  بیشتر

دیگر روشهای مرتبط با بیوکنترل
تأثیر برخی عامل‌های زیست‌بوم شناختی بر همزیستی قارچ‌‌ریشه‌های آربوسکولار با سیب‌زمینی در استان آذربایجان غربی

مینا کلاه‌نمدی؛ ابراهیم صداقتی؛ محمد مرادی؛ حسین علایی

دوره 5، شماره 1 ، خرداد 1395، ، صفحه 67-78

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2016.58618

چکیده
  قارچ‌ریشه‌های (میکوریز) آربوسکولار به دلیل اثرات بسیار سودمندی که در رشد و نمو گیاهان و افزایش مقاومت آن‌ها به شرایط نامساعد دارند، موردتوجه بسیاری از محققان در نظام کشاورزی پایدار هستند. عامل‌های مختلف زنده و غیرزنده می‌تواند توسعه ارتباط قارچ‌ریشه‌ایی را تحت تأثیر قرار دهند. به‌منظور بررسی برخی عامل‌های مؤثر بر همزیستی قارچ‌های ...  بیشتر