76043abf2ebed2c
تاثیر جمعیت‌های مختلف برخی عوامل پروبیوتیک بر آنزیم‌های دخیل در مقاومت، جذب عناصر کم مصرف و میزان کلروفیل و کارتنوئید در پسته

نجمه حاج عبدالهی؛ روح اله صابری؛ پژمان خدایگان؛ محمد مرادی؛ کبری مسلم خانی

دوره 9، شماره 1 ، شهریور 1399، ، صفحه 75-91

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2021.315434.300

چکیده
  کلونیزاسیون و جمعیت باکتری‌های آنتاگونیست در ناحیه ریزوسفر نقش تعیین کننده‌ای در ایفای اثر آنتاگونیستی آن‌ها دارد. در این مطالعه به منظور تعیین جمعیت بهینه‌ی باکتری‌های آنتاگونیست به گونه‌ای که بتوانند باعث القای حداکثری توان دفاعی گیاه شوند، و هم چنین به منظور بررسی اثر جمعیت اولیه مایه‌زنی شده با میزان برخی آنزیم-های دخیل ...  بیشتر

کنترل بیولوژیک بیمایهای گیاهی
Formulation Development of Some Fluorescent Pseudomonads for Controlling of Meloidogyne incognita on Pistachio

روح اله صابری؛ زینب خاتمی دوست؛ سالار جمالی؛ محمد مرادی

دوره 8، شماره 1 ، مرداد 1398، ، صفحه 37-46

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2018.243763.210

چکیده
  باکتری های محرک رشد گیاه (PGPR) نقش بالقوه‌ای در کنترل نماتد گره ریشه دارند. هدف از این تحقیق، استفاده از ریزوباکترها برای جایگزینی با مواد شیمیایی به منظور کاهش این مشکل در درختان پسته است. در پی مطالعات قبل، برخی از سویه‌ها با توانایی بالا برای محدود کردن فعالیت‌های Melodyogyne incognita انتخاب گردید. سه فرمولاسیون مختلف با استفاده از سبوس ...  بیشتر

کنترل بیولوژیک بیمایهای گیاهی
کارایی سویه‌های سودوموناس در تعدیل تنش خشکی روی پارامترهای رشدی و فیزیولوژی ارقام پسته

فریبا فتحی؛ روح الله صابری ریسه؛ محمد مرادی

دوره 5، شماره 2 ، آذر 1395، ، صفحه 163-176

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2016.60151

چکیده
  استفاده از باکتری‌های پروبیوتیک‌ گیاهی با قابلیت القای تحمل به خشکی در گیاهان یکی از رهیافت‌های مؤثر جهت کاهش خسارت تنش خشکی می‌باشد. در این تحقیق تأثیر چهار استرین باکتریایی از جنس سودوموناس (T17-4، VUPF5، 428، CHA0) روی مقاومت نهال‌های پسته دو رقم سرخس و بادامی ریز زرند به تنش خشکی مورد بررسی قرار گرفت. پژوهش در قالب یک طرح کاملا تصادفی ...  بیشتر

کنترل بیولوژیک بیمایهای گیاهی
تأثیر چهار استرین پروبیوتیک Pseudomonas spp. و Bacillus spp. در افزایش فاکتورهای رشدی و کاهش شاخص‌های بیماری در دو رقم پسته در حضور نماتد ریشه‌گرهی (Meloidogyne incognita)

اعظم زین الدینی ریسه؛ عصمت مهدیخانی مقدم؛ حمید روحانی؛ محمد مرادی؛ روح اله صابری ریسه

دوره 5، شماره 2 ، آذر 1395، ، صفحه 223-234

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2016.61200

چکیده
  پتانسیل 4 استرین باکتریایی پروبیوتیک شامل Pseudomonas fluorescens VUPF5, VUPF52 Bacillus cereus IPRI95 و Bacillus subtilis IPRI96 در افزایش فاکتورهای رشدی دو رقم پسته در شرایط حضور و عدم حضور نماتد (Meloidogyne incognita) بررسی شد. آزمایشی بر اساس طرح فاکتوریل با سه فاکتور رقم (بادامی و سرخس)، بیماری (حضور نماتد، عدم­حضور نماتد) باکتری (شاهد، IPRI95, IPRI96, VUPF5, VUPF52) درقالب طرح کاملاً ًتصادفی ...  بیشتر