76043abf2ebed2c
بررسی قارچ‌های همراه با نماتود سیستی غلات (Heterodera filipjevi) و تأثیر گونه‌های فوزاریوم روی نماتود در شرایط آزمایشگاه

علیرضا احمدی؛ هاجر صالحی کهریز سنگی؛ ذبیح الله اعظمی ساردویی؛ مهدی شتاب بوشهری؛ فرناز فکرت

دوره 8، شماره 2 ، اردیبهشت 1399، ، صفحه 1-12

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2019.271064.248

چکیده
  شناخت و آگاهی از دشمنان طبیعی آفات به مدیریت بهینه آنها کمک می‌کند. نماتودهای سیستی غلات یکی از مهمترین بیماریهای خاکزی غلات در جهان می‌باشند که در 38 درصد مزارع گندم و جو استان خوزستان با جمعیت‌های خسارتزا ردیابی شده‌اند. جهت مطالعه قارچ‌های همراه گونه Heterodera filipjevi جهت کنترل بیولوژیکی آنها، 39 نمونه خاک و ریشه از مزارع گندم استان ...  بیشتر

کنترل بیولوژیک بیمایهای گیاهی
اثر ورمی‌کمپوست و Glomus versiform بر کنترل قارچ Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici در گیاه گوجه‌فرنگی

فرناز فکرت؛ ذبیح الله اعظمی ساردویی؛ الهام ملایی مقبلی؛ اسحاق مقبلی هنزایی

دوره 6، شماره 2 ، مهر 1396، ، صفحه 127-138

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2017.219430.176

چکیده
  این مطالعه به‌منظور بررسی اثر ورمی‌کمپوست و قارچ میکوریز Glomus versiform جهت کنترل Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici در گیاه گوجه‌فرنگی انجام شد. بذور گوجه‌فرنگی در بسترهای حاوی: خاک استریل (شاهد)، قارچ G. Versiform(G)، ورمی‌کمپوست ‌(V)، ترکیب Glomus + ورمی‌کمپوست (V+G) در جعبه نشا کشت شدند. پنج هفته بعد ریشه‌های گیاه در سوسپانسیون اسپور قارچ F. oxysporum و آب، تیمار ...  بیشتر

کنترل بیولوژیک بیمایهای گیاهی
کاربرد قارچ Glomus mosseae و بقایای سبز کلم قمری در کنترل نماتد Meloidogyne javanica روی گوجه‌فرنگی

ذبیح اله اعظمی؛ راضیه نصیرپور؛ فرناز فکرت؛ حمید رضا علیزاده

دوره 6، شماره 1 ، خرداد 1396، ، صفحه 41-51

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2017.62736

چکیده
  نماتدهای ریشه گرهی از نظر اقتصادی از بیمارگرهای مهم گیاهی در جهان محسوب می‌شوند. استفاده از عوامل کنترل زیستی معمولاً با ثبات‌تر و امن برای محیط زیست هستند. در این پژوهش اثر قارچ Glomus mosseae (Gm) و بقایای کلم قمری (Brassica oleracea) و ترکیب آنها روی کنترل نماتد مولد ریشه گرهی گوجه‌فرنگی Meloidogyne javanica در شرایط گلخانه‌ای مورد مطالعه قرار گرفت. به ...  بیشتر