76043abf2ebed2c
کنترل بیولوژیک بیمایهای گیاهی
کاربرد قارچ Glomus mosseae و بقایای سبز کلم قمری در کنترل نماتد Meloidogyne javanica روی گوجه‌فرنگی

ذبیح اله اعظمی؛ راضیه نصیرپور؛ فرناز فکرت؛ حمید رضا علیزاده

دوره 6، شماره 1 ، خرداد 1396، ، صفحه 41-51

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2017.62736

چکیده
  نماتدهای ریشه گرهی از نظر اقتصادی از بیمارگرهای مهم گیاهی در جهان محسوب می‌شوند. استفاده از عوامل کنترل زیستی معمولاً با ثبات‌تر و امن برای محیط زیست هستند. در این پژوهش اثر قارچ Glomus mosseae (Gm) و بقایای کلم قمری (Brassica oleracea) و ترکیب آنها روی کنترل نماتد مولد ریشه گرهی گوجه‌فرنگی Meloidogyne javanica در شرایط گلخانه‌ای مورد مطالعه قرار گرفت. به ...  بیشتر

دیگر روشهای مرتبط با بیوکنترل
بررسی پایداری قارچ تریکودرما در خاک‌های مختلف و تاثیر آن بر بهبود رشد گیاه خیار

آمنه مظلومی لیلی؛ حمیدرضا علیزاده؛ ناصر برومند؛ ذبیح الله اعظمی ساردویی

دوره 4، شماره 2 ، مهر 1394، ، صفحه 99-108

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2015.56407

چکیده
  گونه‌های جنس تریکودرما از عوامل مهم بهبود‌دهندة رشد گیاهان هستند و شناسایی شرایط بهینة خاک برای بهبود فعالیت آن‌ها سودمند است. در این پژوهش تأثیر پنج سویه از گونه‌های مختلف جنس تریکودرما شامل: Trichoderma harzianum Tr6،T. harzianum T22،T. asperellum T34، T. atroviride P1وT. harzianum Tr9 در شرایط گلخانه روی گیاه خیار بررسی شدند و استرین برتر به‌منظور بررسی تأثیر آن بر ...  بیشتر

کنترل بیولوژیک بیمایهای گیاهی
تاثیر نانو امولسیون اسانس دارچین در کاهش پوسیدگی های پس از برداشت میوۀ توت فرنگی

حمیدرضا علیزاده؛ محسن فرزانه؛ ذبیح الله اعظمی

دوره 4، شماره 1 ، فروردین 1394، ، صفحه 57-64

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2015.55281

چکیده
  کاربرد اسانس‌ها در کنترل بیمارگرهای گیاهی عموماً به‌دلیل محلولیت پایین در آب، فشار بخار بالا و ناپایداری فیزیکی و شیمیایی با دشواری‌هایی همراه است. یکی از روش‌های به‌حداقل‌رساندن این تأثیرات، استفاده از سیستم نانوامولسیون است. افزون بر این ضمن سهولت کاربرد و پایداری باعث افزایش خواص ضد میکروبی نیز می‌شود. در این تحقیق، پس از ...  بیشتر