76043abf2ebed2c
تنوع ژنتیکی برخی استرین‌های مهم سودوموناس فلورسنت و تاثیر آن‌ها بر آنزیم‌های دفاعی و پارامترهای رشدی گندم نان

مریم خضری؛ حسین دشتی؛ روح اله صابری ریسه؛ مژگان قلی ‌زاده وزوانی

دوره 10، شماره 1 ، خرداد 1400، ، صفحه 17-30

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2021.315643.301

چکیده
  باکتری‌های سودوموناس فلورسنت مهم‌ترین باکتری‌های ریزوسفری می‌باشند که دارای اثر مثبت روی صفات رویشی و بیوشمیایی گیاه می‌باشند. در این پژوهش تنوع ژنتیکی 22 استرین سودوموناس فلورسنت و تاثیر آن‌ها بر آنزیم‌های دفاعی و فاکتورهای رویشی گیاه گندم در ارزیابی‌های گلخانه‌ای، مولکولی و بیوشیمیایی انجام شد. در ارزیابی مولکولی 12 آغازگر ...  بیشتر

ارزیابی اثر آنتاگونیستی استرپتومایسس های ریزوسفر گندم در بیوکنترل پوسیدگی معمولی ریشه ناشی از Bipolaris sorokiniana

رسول اکبرپور؛ کیوان بهبودی

دوره 8، شماره 2 ، اردیبهشت 1399، ، صفحه 113-126

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2019.281475.264

چکیده
  پوسیدگی معمولی ریشه و طوقه گندم با عامل Bipolaris sorokiniana از مهم‌ترین بیماری‌های گندم در جهان است. در این مطالعه 60 جدایه استرپتومایسس از ریزوسفر گندم جداسازی و به روش کشت متقابل در شرایط آزمایشگاه غربال شدند. جدایه‌های UTS22، UTS3 و UTS4 با 6/46، 6/45 و 42 درصد بیشترین میزان ممانعت را از رشد میسلیوم بیمارگر نشان دادند. اغلب جدایه‌های مورد بررسی به ...  بیشتر

کنترل بیولوژیک آفات
واکنش تابعی حشرات کامل کفشدوزک Oenopia conglobata (L.) نسبت به تراکم‌های مختلف شته Schizaphis graminum (Rondani)

مریم پهلوان یلی؛ مریم بزرگ امیر کلائی

دوره 7، شماره 2 ، آذر 1397، ، صفحه 147-151

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2018.237398.205

چکیده
  در این تحقیق واکنش تابعی حشرات کامل کفشدوزک شکارگر Oenopia conglobata (L.) (Col.: Coccinellidae) نسبت به تراکم های مختلف (10، 15، 20، 25، 30، 40 و 50) پوره‌های سن چهارم شته سبز گندم، Schizaphis graminum (Rondani)، در اتاقک رشد (دمای 1±25 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 5±65 درصد و دوره نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی) روی گندم مطالعه شد. تعداد طعمه های شکار شده توسط شکارگر در هر ...  بیشتر