76043abf2ebed2c
کنترل بیولوژیک بیمایهای گیاهی
بررسی اثر آنتاگونیستی قارچ های اندوفیت جداسازی شده از ریشه جو بر بیمارگرهای Pythium aphanidermatum و Gaeumannomyces graminis با روش کشت متقابل

صمد جمالی؛ لیلا شادمانی؛ اکرم فاطمی

دوره 7، شماره 2 ، آذر 1397، ، صفحه 153-158

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2018.243866.211

چکیده
  قارچ‌های اندوفیت می‌توانند عوامل کنترل بیولوژیک کارآمدی باشند. مشاهدات فراوانی وجود دارد که این قارچ‌ها از گیاهان در برابر بیمارگرهای ریشه محافظت کرده‌اند. در این پژوهش اثر همستیزیِ 20 جدایه اندوفیتیِ ریشه جو شامل (یک جدایه) Alternaria alternata، (دو جدایه) Microdochium bolleyi، (چهار جدایه) Fusarium redolens، (یک جدایه) F. monliforme، (دو جدایه) F. tricinctum، (یک جدایه) ...  بیشتر

کنترل بیولوژیک بیمایهای گیاهی
بررسی اثر بیوکنترلی مخمرهای آسکومیستی جداسازی شده از منابع طبیعی بر قارچ‌ عامل بیماری کپک خاکستری (Botrytis cinerea) با روش کشت متقابل

مجید قرایی؛ صمد جمالی؛ سعید عباسی

دوره 7، شماره 1 ، فروردین 1397، ، صفحه 1-7

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2017.226841.185

چکیده
  بیماری کپک خاکستری با عامل Botrytis cinerea یکی از بیماریهای مهم پس از برداشت به ویژه در میوه سیب و توت‌فرنگی است. به منظور مهار زیستی این بیمارگر از 14 جدایه مخمری استفاده شد. جدایه ها از منابع طبیعی و گیاهان جداسازی شدند. پس از شناسایی مولکولی، جدایه ها برای ارزیابی توانایی مهار زیستی علیه B. cinerea در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار به روش ...  بیشتر