76043abf2ebed2c
کنترل بیولوژیک بیمایهای گیاهی
توانایی بیوکنترل سویه‌های Pseudomonas fluorescens مولد 2و4-دی استیل فلوروگلوسینول و سیانید‌هیدروژن علیه پژمردگی فوزاریومی گوجه‌فرنگی

فاطمه جمالی؛ محمد مدرسی؛ فرشته بیات

دوره 5، شماره 2 ، آذر 1395، ، صفحه 235-246

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2016.61201

چکیده
  سودوموناس‌های فلورسنت مولد 2و4-دی­استیل فلوروگلوسینول(DAPG)  در بیوکنترل بسیاری بیماری‌های قارچی گیاهان نقش دارند. پژمردگی فوزاریومی گوجه­فرنگی یکی از مهمترین بیماری‌های این گیاه است که خسارت زیادی را به محصول وارد می­آورد. در این پژوهش 35 سویه Pseudomonas fluorescens از نظر وجود ژن‌های phlD و hcnAB بررسی شده و مشخص گردید نه سویه واجد ژن‌های ...  بیشتر

کنترل بیولوژیک بیمایهای گیاهی
بهینه‌سازی محیط کشتBG11 به‌منظور افزایش تأثیر ضدقارچی سیانوباکتری Cyanobacterium sp. PGU1 علیه برخی بیمارگرهای قارچی گیاهان

مریم نجفیان؛ محمد مدرسی؛ مهران آوخ کیسمی؛ فاطمه جمالی

دوره 5، شماره 1 ، خرداد 1395، ، صفحه 49-58

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2016.58604

چکیده
  سیانوباکتری­ها به­علت تولید انواع متابولیت­های ثانویه و ترکیبات ضد­میکروبی موردتوجه بسیاری از محققان قرارگرفته‌اند. این تحقیق به‌منظور بهینه­سازی محیط کشت BG11 با هدف افزایش تأثیر ضد­قارچی سیانوباکتری Cyanobacteriumsp.PGU1 علیه دو قارچ بیماریزای گیاهی Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici و Rhizoctonia solani AG2-2-IIIB انجام شد. سیانوباکتری جداسازی‌شده از ...  بیشتر